Belastingplan 2013: Oldtimers zijn een stuk belangrijker dan verduurzaming van de economie

13 november 2012 - Er werd heel wat afgekeuveld over vieze stinkende oldtimers tijdens de behandeling van het belastingplan 2013, afgelopen vrijdag in de Tweede Kamer. Over duurzaamheid ging het nauwelijks. Het onderwerp heeft afgedaan, ondanks de betrokkenheid van oud-Greenpeace activist Diederik Samsom bij de vorming van de nieuwe regering. Toch raar, want inzetten op duurzaamheid lijkt een manier (misschien wel de enige manier) om de Nederlandse economie weer uit het slop te trekken.

Waar is PVDA?
Maar deze regering heeft het vooralsnog te druk met het op orde krijgen van de overheidsbegroting en met het beteugelen van de volkswoede omtrent zorgpremies en dergelijke. Een aantal Kamerleden merkte dan ook op dat de PVDA op dit gebied teleur stelt. Maar ook de Kamerleden zelf doen niet echt veel moeite. Zelfs Groenlinks wijdde alleen wat obligate teksten aan het onderwerp. Staatssecretaris Frans Weekers wimpelde de weinige vragen die hij kreeg ook nog eens af. Hij komt begin volgend jaar met een brief waarin de duurzame maatregelen van de regering nader zijn uitgewerkt, zo zei hij.

Uitstel
Wel meldde Weekers nog dat het verlaagde tarief voor mensen die binnen het verband van een coöperatie zelf energie opwekken niet in 2013 maar pas in 2014 in zal gaan. Voor zover wij weten is verder nog steeds niet duidelijk of de BTW-subsidieregeling voor zonnepanelen volgend jaar nu wordt doorgezet of niet; er werd ook niet naar gevraagd. Samsom meldde in een tweet dat die subsidie (waarvoor 30 miljoen was gereserveerd) doorgaat, maar de duurzaamheids-envelop waar die onderdeel van uitmaakte is, op 20 miljoen na, wegbezuinigd. Farshad Bashir van de SP was nog het meest uitgesproken. Hier de enkele teksten van Kamerleden over duurzaamheid.

 

Farshad Bashir (SP):
Volgens de SP-fractie zou het gerechtvaardigd zijn als men in het algemeen geen belasting hoeft te betalen over zelf geproduceerde elektriciteit, ook als de zonnepanelen zich niet op je eigen dak bevinden. Mijn collega Paulus Jansen heeft hierover samen met de heer Samsom van de PvdA in 2011 een motie ingediend. Mijn verzoek aan de staatssecretaris is of hij bereid is om op dit punt een positieve grondhouding aan te nemen. Dit onderwerp leeft immers heel sterk en zal in de toekomst ook heel veel innovatie mogelijk maken.

Wouter Koolmees (D66):
Warmtekrachtkoppelinginstallaties die voldoen aan een rendementseis van 30% zijn vrijgesteld van belasting. Er zitten echter voor- en nadelen aan het gebruik van deze WKK-installaties. De Studiecommissie belastingstelsel suggereerde in 2010 om dit voordeel af te schaffen. Door de opslag voor duurzame energie en de hogere energiebelasting wordt de vrijstelling namelijk steeds ruimer. Mede in dat licht vraag ik mij af of wij niet geleidelijk af moeten van deze vrijstelling. In de nota naar aanleiding van het verslag stelt de staatssecretaris dat de keus hiervoor aan een nieuw kabinet is. Dat nieuwe kabinet is er. Ik ben dus benieuwd hoe het nieuwe kabinet daarover denkt. Er zijn ook scenario's denkbaar over hoe dit gradueel kan worden afgebouwd.
In het verlengde daarvan iets over de energiebelasting SDE-plus. Als ik naar de CPB-doorrekening van het regeerakkoord kijk, dan zit daar een verlaging van de energiebelasting in van 400 miljoen. Wij vinden dat onverstandig, want de energie-intensieve en dus vervuilende industrie krijgt hierdoor extra geld. Wij zouden dit geld liever willen besteden aan het verruimen van de EIA, de energie-investeringsaftrek, zodat er ook fiscaal voordeel is als je investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie. Daarmee breng je ook de vergroening tot stand waarover ik in mijn inleiding sprak. Ik krijg daar graag een reactie op van de staatssecretaris.

Jesse Klaver (Groenlinks):
Ik kom nu op de vergroening van het belastingstelsel. Omdat ik mij hier tijdens de algemene financiële beschouwingen ook al over heb uitgesproken, zal het geen verrassing zijn dat het voor mijn fractie een grote teleurstelling is dat onder andere het belasten van het woon-werkverkeer en het leeuwendeel van de vergoedingsmaatregelen uit de duurzaamheidsenveloppe, afgesproken in het Lenteakkoord, geen doorgang zullen vinden. Niet alleen vanwege milieuoverwegingen is vergroening noodzakelijk, maar ook economisch gezien is het nalaten van een vergroening van de belastingen zeer onverantwoord. Grondstoffen worden schaarser en dus duurder. Dit zet onze huidige productiemethoden onder druk en zal onze economische groei belemmeren. Oude productiemethoden hebben in die zin geen toekomst meer. Vergroening kan echter ook bijdragen aan lagere lasten op werk. Werken kan daardoor lonend worden.
We zullen ons economisch systeem dus moeten aanpassen, willen wij niet binnen de kortste keren worden geconfronteerd met de volgende crisis. Andere landen hebben dit besef al veel langer. Onze oosterburen laten zien dat omschakeling naar een duurzame economie niet ten koste hoeft te gaan van welvaart. Het is teleurstellend dat wij ons in Nederland buitenspel plaatsen door niet mee te gaan met deze verdere ontwikkelingen. Het verbaast mij dan ook dat het kabinet, en met name de PvdA, niet meer inzet op de vergroening. Is de staatssecretaris van mening dat wij nog wel even kunnen wachten met het omschakelen naar een duurzame economie? Wanneer zou volgens de staatssecretaris wel een geschikt moment zijn om verder over te schakelen op vergroening? Vindt hij het gerechtvaardigd dat bedrijven en verbruikers niet betalen voor de vervuiling die zij veroorzaken, maar dat kosten hiervan op de maatschappij als geheel worden afgewenteld? Zo nee, waarom ontvangen grote energieverbruikers dan nog eens 400 miljoen extra belastingvoordeel?

Carola Schouten (CU)
Ik kom op enkele punten uit het deelakkoord, dat nu ook in het regeerakkoord zit, onder andere het schrappen van het vergroeningspakket zoals dat in het Lenteakkoord was opgenomen. Dat pakket zat daar niet voor niets in. Het was mede bedoeld om op onderdelen de economie een impuls te geven, met name met het oog op verduurzaming. Een aantal sectoren ontving volgens dit pakket bijvoorbeeld ook een compensatie voor geschrapte maatregelen; ik noem de rode diesel. Het mes zou zo aan twee kanten snijden, want je stimuleert en je geeft ook een prikkel tot verduurzaming. Ik heb bij de financiële beschouwingen al gezegd dat ik me verbaas over de opstelling van de PvdA die dat nu dus heeft losgelaten.

En nog een leuke openingszin van Roland Van Vliet van de PVV:
Ik wil beginnen met op te merken dat het debat over het belastingplan een blok aan ons been is, omdat we nogal voor het blok zijn gezet met die blokindeling en alles in een blok beton is gegoten. Ik hoop daarom op een gezonde discussie vanmiddag met meneer Blok. Zelfs de motorblokken van oldtimers komen aan de orde.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn