oorbeeldgemeente: Hoe Hardenberg de lokale verduurzaming ter hand neemt

7 november 2012 - Aan de manier waarop in Hardenberg vorm wordt gegeven aan een transitie naar duurzaamheid kan bijna iedere gemeente in Nederland een voorbeeld nemen. Zie hier een pagina op de site van de gemeente waarop het beleid ook nog eens superduidelijk en beknopt is opgesomd en uitgelegd. Uit deze tekst spreekt echt de wil om tot verduurzaming over te gaan; het is niet slechts een obligaat verhaaltje, zoals dat in het regeerakkoord en dat van veel andere gemeenten. Zo kán het en zo móet het. 

Hieronder is pagina letterlijk gekopieerd. Andere welwillende gemeenten kunnen hier lering uit trekken, zodat zij niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden:

Duurzaam Hardenberg

Een energieneutraal Hardenberg. Dat is de uiteindelijke doelstelling van het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Hiermee wordt bedoeld dat alle energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt in de gemeente zelf of in de regio duurzaam wordt opgewekt.

Concreet wil de gemeente Hardenberg in 2014 minimaal 10% energie hebben bespaard en 10% meer duurzame energie per jaar hebben gerealiseerd. Dit doet de gemeente Hardenberg in stappen van 2,5% per jaar.

Om deze doelstelling te bereiken is een aantal thema’s met bijbehorende ambities geformuleerd. Omdat het bij duurzaam gaat om een balans tussen 'People, Planet en Profit' (menselijk welzijn, natuur & milieu en economie) wordt dit integraal meegenomen, als bewuste keuze naar de toekomst.

Eigen organisatie | Zelf het goede voorbeeld geven

De gemeente Hardenberg wil allereerst zelf het goede voorbeeld geven en de eigen organisatie zo duurzaam mogelijk inrichten. Daarom is er bij ieder gemeentelijke project of plan nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid.

De gemeente koopt producten en diensten duurzaam in en ook de bedrijfsvoering wordt verduurzaamd. Ook bij de gemeentelijke gebouwen, installaties en openbare verlichting moet geheel in de lijn van het programma Duurzaam Hardenberg minimaal 10% energie worden bespaard en 10% meer duurzame duurzame energie worden gebruikt.

Als onderdeel hiervan investeert de gemeente extra in duurzame 'frisse scholen', hierbij staat energiebesparing en klimaatverbetering in scholen centraal. Tenslotte wordt het nieuw te bouwen zwembad in Hardenberg het meest duurzame zwembad van Nederland.

Gebouwde omgeving | Bestaande bouw

Door middel van het succesvolle project Bewust Duurzaam Thuis krijgen woningeigenaren een energieadvies van de gemeente of van een adviseur om thuis energie te besparen. Dit project wordt uitgebouwd door samen te werken met woningcorporaties.

Twee woningen in de gemeente Hardenberg krijgen een energie make-over en worden gemonitord, zo wordt duidelijk dat het nemen van energiemaatregelen loont. Ook wordt een webapplicatie ontwikkeld zodat burgers nog makkelijker een energieadvies kunnen krijgen.

Bovendien verschuift het accent van een individuele naar een wijkgerichte en gezamenlijke benadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van warmtebeelden om energieverbruik inzichtelijk te maken, ook is er bij deze aanpak voor marketingpsychologie en gedragswetenschappen.

Gebouwde omgeving | Nieuwbouw

In de gemeente Hardenberg worden enkele duurzame of energieneutrale voorbeeldwoningen ontwikkeld. Met deze H0E-woningen (Hardenberg 0 energie woningen wordt het verschil tussen passief, energieneutraal en energieleverend getoond, bijvoorbeeld aan belangstellenden voor een kavel.

Ook is duurzaamheid en een adviesgesprek een vast thema bij kaveluitgifte door de gemeente. De focus verschuift hierbij van aandacht voor de koopsom naar aandacht voor de woonlasten, waarvan energielasten vaak een belangrijk onderdeel zijn. Hiervoor wordt samengewerkt met het lokale bedrijfsleven en woningcorporaties.

Nieuwbouwlocaties in de gemeente worden duurzaam ontwikkeld. Dit geldt ook voor toonaangevende projecten zoals het Gezondheidspark, de Sportboulevard en het Regionaal Techniek Centrum.

Bedrijven | Duurzame bedrijventerreinen

Ook als het gaat om bedrijventerreinen heeft de gemeente Hardenberg de nodige ambities. Zo wordt bedrijvenpark Heemserpoort in Hardenberg ontwikkeld als één van de meest duurzame bedrijvenparken van Nederland als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, energie en samenwerking. Deze ambitie is maatgevend voor andere nieuwe bedrijventerreinen.

De gemeente wil ook de mogelijkheden onderzoeken voor een lokaal duurzaam energiebedrijf of een andere samenwerkingsvorm om duurzaamheid op bedrijventerreinen verder vorm te geven. Concreet wordt de mogelijkheid om restwarmte van Wavin te gebruiken voor de te realiseren Sportboulevard en het Gezondheidspark verder onderzocht en participeert de gemeente in onderzoek naar verduurzaming van bedrijventerreinen.

Bedrijven | Individuele bedrijven

Het proces van vergunningverlening en handhaving richting bedrijven wordt geoptimaliseerd zodat duurzaamheid ook hierbij een integrale rol speelt. Daarna ligt de focus op het pakken van kansen in de detailhandel, de agrarische sector en de meest energieverbruikende bedrijven.

De gemeente wil verder samen met de lokale ondernemersverenigingen werken aan een integrale aanpak en afspraken maken over onder andere energie- en duurzaamheidsscans bij bedrijven, het nemen van concrete energiemaatregelen door bedrijven en het vormgeven van een energieloket voor bedrijven.

Mobiliteit | Zichtbaar maken van innovaties

Ook hierbij geldt dat de gemeente Hardenberg zelf het goede voorbeeld wil geven. Daarom wordt met de eigen gemeentelijk voertuigen ervaring opgedaan met elektrisch en hybride vervoer, gebruik van aardas, bio-brandstof en bio-ethanol.

De gemeente wil hiermee de innovaties zichtbaar maken, alternatieven bieden aan de eigen medewerkers voor dienstreizen, bijvoorbeeld met een duurzame poolauto en bij vervanging van voertuigen kiezen voor het meest duurzame alternatief. Ook werkt de gemeente actief mee aan het realiseren van laadpalen voor elektrische auto’s, een aardgasvulpunt en een bio-ethanolvulpunt.

Duurzame energie | Ondersteunen van initiatieven

De toename van productie van duurzame energie is van groot belang voor het halen van de doelstellingen van Duurzaam Hardenberg. Daarom worden initiatieven voor duurzame energieproductie ondersteund, ook als het gaat om planologische inpassing.

Voorbeelden van projecten zijn de realisatie van een windmolenpark, een bio-ethanolfabriek, diverse biogasinstallaties, diverse projecten voor Warmte-Koude-Opslag in de bodem, het inzetten van snoeihout voor biomassa en het voorleesboekje Hi Beer Tad.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn