Beleid rond windmolenparken op land is Klip en klaar

11 juli 2012 - Er zou verwarring zijn over de vraag welke windmolenparken door kunnen gaan en welke niet. Opmerkelijk. Minister Verhagen was zo helder als wat laatst. Aanvragen van windmolenparken die niet in de zoekgebieden van provincies liggen worden voorlopig niet behandeld, zo zie hij tijdens een overleg. Dit geldt onder meer plannen voor de bouw van parken in Groningen.

Zoekt en gij zult vinden
De pas op de plaats geldt totdat een nieuwe Structuurvisie voor wind op land het licht ziet. Dat is nu voor juni 2013 gepland, nadat de komst van die structuurvisie al een aantal keer is uitgesteld. Ondertussen moeten provincies proberen om hun zoekgebied zodanig uit te breiden dat het vermogen aan windmolenparken tot 6000 MW kan worden uitgebreid (inclusief bestaande molens). Op dit moment komen de provincies tot 5000 MW.

Stok achter deur
Als de provincies er niet in slagen om gebieden voor 6000 MW aan te wijzen voor juni 2013 dan kan de minister alsnog aanvragen voor parken buiten de zoekgebieden in behandeling nemen, zo zei Verhagen. En dat zal zijn opvolger dan ook zeker gaan doen, het ministerie van Economische Zaken kennende.

Het mooie Drenthe
Over twee beoogde parken in Drenthe is veel te doen, net als destijds over de plannen voor het park rond Urk. Het gaat om de parken Oostermoer en De Drentse Monden, die ten westen van Stadskanaal en Veendam gebouwd zouden moeten worden. Verhagen suggereerde tijdens het overleg in de Kamer dat die binnen de zoekgebieden van de provincie liggen, en dus kunnen doorgaan. Hij zei ook dat hij met gedeputeerde Tanja Klip, die in de zaal zat, had afgesproken dat de Rijkscoördinatenregeling voor deze projecten kon doorgaan.

Klip en klaar
Wat hij echter toezegde is dat hij heel expliciet rekening gaat houden met de alternatieven voor de parken op deze plek. Die alternatieven komen in de MER-rapportage. In tegenstelling tot bij de andere parken, die buiten de zoekgebieden vallen, wordt hier dus wel een MER-procedure opgestart. Het Rijksinplassingsplan (de volgende stap) zal echter niet ter inzage worden gelegd voordat de structuurvisie er is. Verhagen merkte op dat gedeputeerde Tanja Klip op de tribune "instemmend knikte".

Bestaand beleid
Vorige week heeft de Kamer verder nog een motie aangenomen, van de hand van de PVDA. De tekst van die motie komt aardig overeen met het beleid zoals Verhagen dat de week daarvoor geformuleerd had. Dat is ook niet gek, want Verhagen had de motie waarschijnlijk zien aankomen. Het belangrijkste verschil is echter dat de ijkdatum naar voren wordt geschoven. De Structuurvisie moet al eind 2012 zijn, zo vindt de Tweede Kamer, en de projecten die buiten de zoekgebieden van de provincie vallen worden tot die tijd aangehouden.

Welles-nietes
Dus het beleid rond windenergie is Klip en klaar. Volgens RTV Drenthe is er echter verwarring. Gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe stelt dat de bouw van twee geplande parken bij Stadskanaal niet doorgaan, terwijl een initiatiefnemer stelt dat die wel door kan gaan en dat de rijksinpassingsprocedure gewoon kan doorgaan. Kwestie van het beleid goed volgen en de juiste mensen aan het woord laten. De MER-procedure en het opstellen van het Rijksinpassingsplan kunnen doorgaan, maar er zal geen beslissing worden genomen tot de komst van de structuurvisie.

Verwarring
In theorie kan de provincie Drenthe nog voor een andere plek kiezen en zou de minister daar dus in mee kunnen gaan. Dit ligt echter niet voor de hand. De plannen voor de bouw van de twee parken bij Stadskanaal zijn al in een vergevorderd stadium. Het zal moeilijk zijn om alternatieven te vinden. Op andere plekken zal het verzet net zo groot zijn als bij Stadskanaal. Bovendien zouden de initiatiefnemers met schadeclaims komen. Na de zomer zou de provincie met een visie komen.

Hypocriet
De verwarring waarover in het artikel wordt gesproken valt dus wel mee. De PVDA-gedeputeerde Munniksma wekt enigszins valse verwachtingen. Dat heeft waarschijnlijk alles met de verkiezingen te maken, en de weerstand onder de bevolking tegen de plannen. De PVDA haalt veel stemmen in die hoek van het land, vandaar. Na de verkiezingen zal alles weer anders zijn. Net als bij zovele andere dossiers zal de partij dan waarschijnlijk gewoon instemmen met de bouw van de parken. Verwarrend is wel dat er in Drenthe blijkbaar twee wethouders over dit dossier gaan: Klip (VVD) heeft 'energie' in haar portefeuille en Munniksma (PVDA) 'windenergie'.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn