Nederlanders positief over windenergie, nog positiever over zonne-energie

31 augustus 2009 - Nederlanders zijn over het algemeen positief over de bouw van windmolens op land en op zee. Maar aan de andere kant weten ze niet goed wat de overheid nu precies doet om windenergie te stimuleren en, als ze horen van de ambities van het kabinet, denken ze dat die weinig realistisch zijn. Dit waren de conclusies van de The Smart Agent Company, dat in opdracht van het ministerie van Vrom onderzoek heeft gedaan naar de opvattingen over windenergie, met name van windenergie opgewekt op land. Opmerkelijk is trouwens dat zonne-energie, door de Nederlandse overheid van weinig belang geacht, nog populairder is dan wind.

Zon nog populairder dan wind
Het grootste deel van de ongeveer 830 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld kiest duidelijk voor duurzame energie. Zo is voor meer dan 80% van deze mensen duurzame energie belangrijk of heel belangrijk. Op de vraag in welke energiebronnen Nederland de komende vijf jaar moet investeren antwoordde 80% dat er in zonne-energie geïnvesteerd moet worden. Voor windenergie op zee en windenergie op land zijn die percentages respectievelijk 77% en 71%. Voor traditionele energiebronnen is duidelijk minder interesse. Het aandeel mensen dat vindt dat er geïnvesteerd moet worden in fossiele energie is 28% en het aandeel dat kiest voor kernenergie 24%. Dit terwijl energiebedrijven een groot deel van hun investeringsbudget in nieuwe kolen- en gascentrales steken en de discussie in de media het meeste over kernenergie lijkt te gaan. The Smart Agent Company doet op dit moment uitgebreid onderzoek naar de beleving van kernenergie.

Ambities overheid zijn goed maar niet realistisch
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat mensen niet goed op de hoogte zijn van de inspanningen van de overheid op het gebied van duurzame energie. Zo onderkent meer dan de helft van de respondenten de stelling: 'ik heb geen idee wat de overheid doet aan windenergie.' Een meerderheid is het dan ook eens met de stelling dat de overheid de burger te weinig informeert op dit vlak. De ambitie van het kabinet om deze periode meer dan 2000 MW aan windenergie op land te bouwen wordt over het algemeen verwelkomd. Bijna driekwart van de mensen vindt dit een 'goed' of een 'zeer goed plan'. Tegelijkertijd is er twijfel over het realiteitsgehalte. Bijna de helft van de mensen denkt dat deze ambitie waarschijnlijk of zeker niet gehaald zal worden.

Windmolens in de buurt niet zo vreselijk
Een ander interessant resultaat is dat er weinig verschil in opvattingen over windenergie is tussen mensen die dicht bij een windmolen wonen en mensen die daar niet dicht bij wonen. Dat zou erop kunnen duiden dat windmolens niet een zodanige overlast geven dat mensen die er vlak bij wonen er een enorme hekel aan krijgen..

Meeste mensen denken windmolens oké of och...
In het onderzoek worden vier kenmerkende groepen onderscheiden, die worden aangeduid met TOP, OKE, OCH en NEE. Mensen in de groep TOP (een aandeel van 23%) zijn grote voorstanders van windenergie. De groep OKE (30%) vindt ze oké, maar ook niet meer dan dat. De groep OCH (34%) maakt het allemaal niet veel uit en de NEE-groep (13%) is tegen. Een groot deel van de bevolking staat dus, als het onderzoek representatief is, vrij neutraal tot voorzichtig positief tegenover windenergie.

Om de realisatie van windmolenprojecten op land te vergemakkelijken moet je de 'weerbaarheid' van die groepen vergroten, zo zegt Paulien Schieven van de Smart Agent Company. Dan stel je iets tegenover het nee-kamp, dat vaak luidruchtig is en er in slaagt om omwonenden en politici voor het nee-standpunt te winnen. Een expliciete doelstelling van het onderzoek was om te kijken hoe de betrokkenheid van burgers bij windenergie te vergroten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn