Energie in verkiezingsprogramma's: wel of geen kerncentrale, CO2-opslag en SDE-subsidie

31 maart 2010 - De partijen Groenlinks, SP en het CDA hebben hun verkiezingsprogramma's in ontwerp al gereed. Het CDA kiest in het ontwerp-verkiezingsprogramma duidelijk voor kernenergie en CO2-opslag. De partij wil ruimte voor de bouw van nieuwe kerncentrales, wanneer energiebedrijven hierin willen investeren en er draagvlak voor is in de regio. Aan die laatste twee voorwaarden is voldaan, dus dit zal geen barrière zijn. De SP spreekt zich in het verkiezingsprogramma juist uit tegen kernenergie en ook Groenlinks is hier natuurlijk ook tegen. Deze partij wil dat de bestaande centrale Borssele wordt gesloten. De programma's kunnen nog wel veranderd worden als de leden van de partijen er zich over buigen op de komende partijcongressen.

Kerncentrales, CO2-afvang en emissiehandelsstelsel
Het CDA is positief over de afvang en de opslag van CO2 uit energiecentrales, maar houdt toch nog wel een slag om de arm. Het is "mogelijk" een oplossing om de schadelijke aspecten van het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan, zo staat er in het programma. De partij zet ook in op het Europese emissiehandelssysteem. Dit zou over heel de wereld uitgerold moeten worden. De partij wil, in tegenstelling tot andere,  linkse partijen, huiseigenaren niet opzadelen met allerlei verplichte investeringen in energiebesparing. "Bij besparing zal zoveel mogelijk moeten worden aangesloten bij de vervangingsvraag van huizen, auto’s en machines, ook kunnen financieringsarrangementen faciliterend en stimulerend werken."

Van der Hoeven doet weer raar
Opvallend is verder dat de partij de subsidieregeling voor duurzame energie SDE in tact wil laten, maar meer wil toespitsen op het rendabel maken van de duurzame energievormen. Dit betekent bijvoorbeeld het langzaam afbouwen van subsidie voor een bepaalde productiemethode, in de hoop dat die rendabel uit zichzelf wordt. CDA-minister Van der Hoeven zei gisteren in verschillende media dat ze voorstander is van een complete afschaffing, maar dit idee wordt dus niet gedragen door haar partij. Het is ook in tegenspraak met een andere zin in het programma: "De energiesector heeft behoefte aan rust: een stabiele omgeving en stabiele randvoorwaarden om te kunnen". Onvermijdelijk komt de plotseling afschaffing van de vorige duurzame subsidieregeling, de MEP in herinnering, door een vorige CDA-minister van Economische Zaken: Joop Wijn. Die heeft nog tot jaren daarna voor stofwolken in de sector gezorgd.

Meer geld voor zonne-energie
De SP wil de subsidie voor duurzame energie beperken tot technieken die nog in ontwikkeling zijn, zoals zonnestroom. Er komt een ruimere subsidie voor zonnepanelen, als het aan de SP ligt. De partij is dus tegen kerncentrales. "Kolen-, olie- en kerncentrales moeten worden vervangen door zonne-, wind- en andere duurzame energie." De partij wil een verplicht aandeel aan duurzame energie, een idee dat al heel lang leeft in de politiek. Verder wil de partij dat er meer energie wordt gestoken in hergebruik van warmte, iets wat Kamerlid Paulus Jansen van de SP in de Kamer ook altijd heeft bepleit. Jansen staat dertiende op de lijst van de SP.

Minister voor Duurzaamheid en Milieu
De energieparagraaf van Groenlinks is lang en staat natuurlijk bol van de duurzaamheid. De partij wil een minister voor Duurzaamheid en Ruimte in het volgende kabinet, waar ook het energiebeleid onder gaat vallen. Verder komt er, als het aan Groenlinks ligt, een Groene investeringsbank die goedkope kredieten beschikbaar stelt voor groene investeringen en krijgen huiseigenaren subsidie om hun huis te gaan isoleren. Het gebruik van kolen moet belast gaan worden, en er komt nog een strenge CO2-norm voor kolencentrales, zodat die centrales eigenlijk niet meer rendabel worden Verder moeten de klimaatdoelstellingen van het kabinet nog eens verhoogd worden: naar 30% CO2-uitstoot reductie in 2020, en 40% erna.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn