Strenge emissie-eisen door nieuwe richtlijn RIE, of toch niet?

6 april 2010 - In maart had de nieuwe Europese richtlijn voor industriële emissies (RIE) er al moeten liggen. Maar de behandeling is vertraagd. Naar verwachting is die nu rond de zomer gereed. De richtlijn moet zorgen voor een geïntegreerde aanpak van emissies in bodem, water en lucht. Daarvoor wordt de bekende IPPC-richtlijn herzien en samengebracht met zes andere richtlijnen, waaronder de richtlijn afvalverbranding. De vergunning van zo'n 52.000 Europese bedrijven zal in overeenstemming moeten zijn met deze richtlijn, waarin de term 'best beschikbare technieken' centraal staat. Ook de zogenaamde Bref-documenten, met informatie over de best-beschikbare technieken, komen er onder te hangen, zo vertelt lobbyist Ton Goverde van Van Gansewinkel op de conferentie Energie uit afval en biomassa, die vorige week in Amsterdam werd gehouden.

Keiharde eisen
De Bref-documenten krijgen daarmee een veel formelere status dan ze nu hebben. Op dit moment zijn het vooral naslagwerken voor de vergunningverlener. Die kan dan kijken welke technieken tot welke emissies leiden en wat de best beschikbare technieken zijn. Eventueel kan hij ze voorschrijven. De informele status van de Bref-documenten blijkt ook uit de manier waarop ze tot stand komen. Ze worden opgesteld na discussies die in grote zalen in Sevilla worden gehouden en waar afvalbedrijven, natuurorganisaties en lidstaten van de EU aan meedoen. De uitstoot van technieken ligt volgens die documenten tussen bepaalde bandbreedten. In die toekomst zullen de Bref-normen onderdeel uit maken van de wetgeving. De emissie-eisen in de Bref's zijn strenger dan in andere wetgeving.

Nederland houdt van streng
Natuurlijk vult ieder land de wetgeving op een eigen manier in. In Nederland worden de emissienormen van de Bref-documenten vaak één op één overgenomen in de vergunningen omdat Nederland nu eenmaal van strenge normen houdt. In andere landen is dat niet zo. Dat was ook één van de redenen van de Commissie om in 2007 met nieuwe wetgeving te komen. Overal gelijke, strenge normen. Eigenlijk was de sector niet zo'n voorstander van herziening van de IPPC-richtlijn want die is ook pas eind 2007 definitief in werking getreden. 'Laten we nu eerst eens kijken hoe die uitwerkt'. Maar die strijd is dus verloren. Er is een nieuwe richtlijn in de maak. De bedrijven met grote stookinstallaties die er onder gaan vallen zijn verantwoordelijk voor 83% van de SO2-uitstoot en 34% van de NOx uitstoot. Meer activiteiten gaan eronder vallen. In de afvalbranche bijvoorbeeld ook de voorbereiding van het verwerken van afval en de reststoffen van de afvalverbranding.

Hoe wordt Bref-document vastgesteld?
Maar wordt het ook beter? Als er nu een nieuw Bref-document komt, hoeft de vergunning niet gewijzigd te worden. In de toekomst zal dat wel het geval zijn. De Bref is niet langer vrijblijvend. "Herziening van de Bref moet direct vertaald worden in vergunningen", zo zegt Goverde. Niet duidelijk is nog hoe zo'n nieuwe Bref tot stand komt. Nu wordt die in Sevilla 'bekend gemaakt', maar straks zal die moeten worden vastgesteld door de Europese Commissie. Vraag is of dat via het Europees parlement gaat of via de raad van ministers. De raad van ministers is voor de afvalsector de meest wenselijke optie, omdat ministers over het algemeen wat milder zijn voor de sector (in de eigen lidstaat) dan het parlement.

Gelijk speelveld, geen uitzonderingen
De afvalsector wil dat er, nu de Bref-documenten een formele status krijgen, meer dan voorheen rekening wordt gehouden met incidenten, als bijvoorbeeld een plotselinge storing in de installatie waardoor de emissies groter zijn dan was verwacht. Wat de sector ook wil is dat de mogelijkheid voor een lidstaat om de eisen voor bepaalde installaties te verruimen uit de wet wordt gehaald. Dit leidt namelijk tot een ongelijk speelveld. Ook de mogelijkheid om juist strengere eisen te stellen moet van tafel, want je zal zien dat Nederland daar weer royaal gebruik van gaat maken. Het Europese parlement vindt dat ook, dus op dat gebied zijn Parlement en branche het eens. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de investeringscyclus, zodat bij de komst van een nieuwe Bref met hogere emissie-eisen niet ineens de investeringen van de afgelopen jaren waardeloos worden. Er vindt nu discussie plaats over de termijn waarbinnen de sector de nieuwe eisen geïmplementeerd moet hebben. De einddatum zal liggen tussen 2016 en 2021. Hier wil het parlement juist een snelle overgang.

Rapporteur uit de hoge hoed
Het voorstel voor de nieuwe richtlijn is al in december 2007 ingediend door de Commissie. De eerste lezing van het parlement was in maart 2009. Er zijn maar liefst 533 amendementen ingediend, zo zegt Goverde, waarvan de helft is aangenomen. De eerste lezing in de ministerraad was in december vorig jaar. Op dit moment vindt de tweede lezing plaats van het parlement plaats. In april staat er een stemming in de Milieucommissie van het parlement op de agenda. In juli zou dan de stemming in het Parlement en de ministerraad plaats kunnen vinden. Maar het Parlement wil veel verder gaan dan de ministerraad. Er is een zogenaamde rapporteur (ene Krahmer) die wil dat er voor alle sectoren dezelfde minimumeisen gaan gelden (European safety net). De ministerraad heeft dat voorstel al een keer afgeschoten, maar deze rapporteur bleef volhouden. Maar het schijnt dat hij het voorstel nu heeft laten vallen. De Commissie gaat eisen per sector opstellen, zo is het laatste plan.

Waken voor het ministerie
De nieuwe richtlijn heeft dus gevolgen voor het Sevilla-proces. Opvallend is dat de sector al in december bij het ministerie van Vrom op de thee mocht komen. Samen hebben de partijen stukken ingestuurd. De nieuwe richtlijn zal echter niet zoveel gevolgen hebben voor Nederlandse afvalbedrijven als Van Gansewinkel omdat die vaak al best beschikbare technieken hebben ingezet. Maar we moeten er voor waken dat het ministerie van Vrom niet weer extra kopjes op de Europese wetgeving zet, zo zegt Goverde, in antwoord op een vraag van Energieenwater.net.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn