Zonnekoningen gaan bepalen of de paneeltjes wel bij de rest van het huis passen

5 mei 2010 - Voor de bouw van een energiecentrale midden in de stad is geen vergunning meer nodig. En ook tegen schotelantennes voor én achter het huis lijken weinig bezwaren meer bestaan bij het 'bevoegd gezag'. Maar iemand die zonnepanelen aan zijn gevel wil hangen moet binnenkort een vergunning aanvragen. Het Kamerlid Paulus Jansen van de SP is er niet blij mee. Hij is ook niet tevreden met de antwoorden van de tijdelijke minister van Vrom Huizinga op zijn eerdere vragen en hij heeft daarom aanvullende vragen gesteld. Jansen wil dat er algemene regels komen voor gemeenten om de vergunningsaavraag te beoordelen.

Staan de paneeltjes wel bij het huis?
Het ministerie van Vrom wil dat dat iemand die de panelen tegen de gevel wil bevestigen hiervoor een vergunning aanvraagt bij de gemeente. Daarvoor zal het besluit Omgevingsrecht worden veranderd. De gemeenten moet de plannen dan toetsen aan de welstandsnota. Oftewel: de gemeente gaat toetsen of de panelen wel mooi staan bij de rest van het huis. Ook vindt het ministerie dat de plannen van de duurzame burger aan het Bouwbesluit worden getoetst. Plaatsing van de panelen op het dak blijft wel vergunningsvrij.

Meldingsplicht
Jansen had er al vragen over gesteld, maar de antwoorden hebben hem niet overtuigd van het nut van de betuttelende maatregel. Hij wil dat het ministerie algemene regels opstelt, die kunnen worden opgenomen in de lokale welstandnota. Als de plannen in overeenstemming zijn met die regels kan volstaan worden met een meldingsplicht voor de burger, net als tegenwoordig voor allerlei andere zaken op milieugebied geldt. Verder vindt Jansen dat de gemeente de vergunning kosteloos en onmiddellijk van rechtswege moet verstrekken als er geen regels in de welstandsnota zijn opgenomen.

Tegen de trend in
Opvallend is dat de regeldrift van het ministerie komt in een tijd dat de vergunningsplicht juist sterk wordt terug gedrongen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet Wabo is dat er algemene regels zijn waaraan bedrijven en burgers zich moeten houden en dat ze alleen nog maar een meldingsplicht hebben. Ook de bouw van energiecentrales wordt een stuk makkelijker. Zo hoeft er dus voor de bouw van een warmtecentrale van 25 MW midden in de stad geen vergunning meer te worden aangevraagd. De regelzucht voor zonnepanelen lijkt hiermee in tegenspraak. Niet duidelijk is waarom het ministerie zo moeilijk doet over zonnepanelen.

Zonnekoningen
Misschien komen we het te weten want Jansen vraagt:. " Zo nee" (als de minister niet bereid is tot het nemen van de maatregelen die Jansen voorstelt), "kunt u motiveren waarom gemeenten als zonnekoningen initiatieven mogen frustreren die een bijdrage leveren aan de realisatie van de kabinetsdoelstellingen in het kader van Schoon & Zuinig?" Bekend is dat de Nederlandse overheid niet veel ziet in zonne-energie. De overheid steekt het geld liever in windmolenparken. Die leveren meer megawatten op per euro subsidie, zo is de gedachte bij het ministerie van Economische Zaken. Zonne-energie is echter populair en windenergie veel minder.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn