De stille duurzame kracht, bodemenergie, nu ook gereguleerd

29 maart 2011 - De 'stille duurzame energiebron' kan bodem-energie wel worden genoemd. Er wordt niet zoveel over geouwehoerd als over zonne-energie, maar er zijn toch al zo'n 1200 open systemen aangelegd en meer dan 10.000 gesloten systemen. Er is nu een besluit naar de Kamer gestuurd dat het aanleggen van die systemen wat aan regels  probeert te binden.

Open en gesloten inrichting
Bij open bodemenergie-systemen wordt warm water onttrokken en na verwarming ergens anders weer gedumpt in de ondergrond, of er wordt juist koud water onttrokken voor ventilatie, dat na gebruik ergens anders weer wordt teruggestopt in de bodem. Bij gesloten systemen circuleert het water alleen door de pijpen en wordt het in de ondergrond afgekoeld, of juist opgewarmd (meestal het eerste want gesloten systemen worden meestal voor huizen geïnstalleerd, die vooral aan warmte behoefte hebben). Voor kleine gesloten systemen was tot nog toe geen regulering, voor open systemen moet een Waterwetvergunning worden aangevraagd.

Maxima
Door het succes van de bodemenergiesystemen kunnen een aantal problemen optreden, en die hoopt de regering met het besluit op te lossen. Het grondwater kan langzaam opwarmen als er veel warm water wordt gedumpt; dat is niet wenselijk omdat de mogelijkheid om het te gebruiken als koeling dan verdwijnt.  Water uit open systemen mag daarom niet warmer zijn dan 25 °C en dat in de leidingen van gesloten systemen niet warmer dan 30 °C, zo bepaal het besluit. Grote installaties moeten min of meer in balans zijn, zodat er geen opwarming plaatsvindt. Afkoeling van het grondwater (als het voor verwarming wordt gebruikt) is meestal geen probleem, tenzij de ondergrond zou gaan bevriezen.

Wie het eerst komt, wie het eerst pompt
Verder kunnen systemen met elkaar gaan interfereren. Dit betekent dat het rendement van de ene installatie dat van de andere kan gaan beïnvloeden, als die bijvoorbeeld warm water dumpt in de buurt van een bron voor koud water. Met name in gebieden met veel vraag naar bodemenergiesystemen (ten opzichte van de ruimte daarvoor) kan dit gaan gebeuren. Met de komst van het besluit kunnen provincies en gemeente ingrijpen. Zij kunnen interferentiegebieden aanwijzen, wat hen in staat stelt om regels op te gaan stellen. Het principe: 'wie het eerst komt die het eerst pompt' wordt daarmee doorbroken.

Basispakket
Door zo'n interferentiegebied aan te wijzen worden ook kleine bodemenergiesystemen vergunningplichtig, een vergunning met beperkte milieutoets moet er worden aangevraagd. De autoriteiten kunnen verschillende lagen of dieptes aanwijzen voor verschillende systemen, of ze kunnen een voorkeur voor bepaalde systemen uitspreken. Ook kunnen ze de aanleg van kleine particuliere installaties verbieden als er plannen klaar liggen voor de aanleg van een groot systeem. Als voor het gesloten systeem geen vergunning hoeft te worden aangevraagd, geldt een 'basispakket' aan vereisten.

Plooien glad strijken
Het doel van het besluit is ook om verschillen tussen meer dan 400 gemeenten en 12 provincies glad te strijken, zodat er meer uniform voor heel Nederland geldend beleid komt. Ook wordt het als oneerlijk ervaren dat voor kleine systemen niets geregeld was en voor grote systemen wel. De aanleg van grote systemen wordt daarom eenvoudiger. Er hoeft voor die laatste systemen geen uitgebreide voorbereidingsprocedure meer te worden gevolgd, zoals nu, maar aanvrager hoeft alleen de reguliere procedure (van de AWB) te doorlopen. Vraag is wel of het zo wenselijk is dat de aanleg van kleine gesloten systemen moeilijker wordt gemaakt.

Eigenlijk geen echt besluit
Verder zullen gemeenten en provincies het recht krijgen te eisen dat de installatie wordt stilgelegd. Bij lekkage moet er onmiddellijk gestopt worden en moet de vloeistof uit het systeem worden gehaald. Ten slotte zullen er ook eisen gesteld gaan worden aan de bedrijven die bodemenergie-systemen aanleggen zodat de kans kleiner wordt dat er ondeugdelijke systemen de grond in gaan. Zij moeten op een bepaalde manier te werk gaan. Het bodemenergie-besluit is overigens geen apart besluit. De nieuwe regels worden ingevoegd in bestaande regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit, het besluit Bodemkwaliteit en de Waterwet.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn