Kamerdebat: privatisering netten, schaliegas, Bard-ellende en de energie van opa

22 juni 2011 - Er was wat verwarring over, maar de Nederlandse staat gaat geen aandelen in Tennet en Gasunie verkopen, zo bleek vanochtend tijdens een debat over allerlei energieonderwerpen. Wat er wel gaat gebeuren is dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven, die dan kunnen worden gekocht door private partijen. Daarmee stijgt het eigen vermogen van de bedrijven, wat hen in staat stelt om meer vreemd vermogen aan te trekken en verder te expanderen, zo verklaarde minister Verhagen de passages over privatisering in het Energierapport 2011.

Solvabiliteit
Het aandeel eigen vermogen moet minimaal 30% zijn, zo is geregeld in de wet en aan die regel wil Verhagen vasthouden. Als Tennet en Gasunie meer vreemd vermogen aan zouden trekken zonder extra eigen vermogen zou het aandeel eigen vermogen onder die 30% komen. Vandaar dat de extra injectie van eigen vermogen nodig wordt geacht. De staat wil geen geld in de bedrijven stoppen, dus zal aan private investeerders gevraagd worden om dat te doen. Dat dient dan ter financiering van alle gedroomde investeringsprojecten.

Geen muur van weerstand
Er was echter ook nog een andere reden om over te gaan tot gedeeltelijke privatisering van Tennet en de Gasunie. Samenwerking met buitenlandse netwerkbedrijven die ook geprivatiseerd zijn wordt dan makkelijker zo suggereerde Verhagen. Over de manier waarop de aandelen geplaatst worden moet nog nagedacht worden. Verhagen voelde wel wat voor het idee van Samsom om certificaten uit te geven in plaats van aandelen, wat betekent dat de kopende partij geen stemrecht heeft. Verhagen botste niet op een muur van weerstand in de Kamer. De regeringspartijen, maar ook de PVDA kunnen er wel mee leven.

Henk en Ingrid
De PVV vroeg zich wel af wat de gevolgen voor de energierekening zijn. Roland van Vliet was bang dat nieuwe eigenaren een hoger rendement willen en dat dus de kosten van Tennet en daarmee de energierekening van Henk en Ingrid omhoog gaan. Maar hij is geen communist, zo zei hij, dus hij is niet per definitie tegen. De SP, CU en Groenlinks stonden niet echt te juichen. Wiegman van de CU heeft toch een beetje het gevoel dat het tafelzilver verkocht wordt om het diner te kunnen betalen. De SP noemt het een "buitengewoon kwalijke ontwikkeling". Er werd niet zozeer stil gestaan bij het grotere risicoprofiel van de bedrijven, wat een probleem kan worden als de investeringen niet zo noodzakelijk blijken te zijn als ze nu lijken te zijn.

Energie van mijn opa
Met name het energierapport stond centraal tijdens het debat. Groenlinks Kamerlid Van Tongeren merkte op dat het kabinet kiest voor de energie van haar opa: 'vooral kern- en kolenenergie en een klein wazig groen randje'. Wiegman had het woordje 'decentraal' geteld en was het slechts zes keer tegengekomen, waarvan twee keer in combinatie met 'overheden". Het plan om de bijstook van biomassa in kolencentrales verplicht te stellen kan rekenen op algehele bijval.

Mitsen en maren
Er werd veel gesproken over het leveranciersmodel. Verhagen zegt dit stelsel te willen invoeren maar hij somde zo veel mitsen en maren op dat het de vraag is of hij er zelf wel in gelooft. Diederik Samsom wil dat er al voor Prinsjesdag een compleet leveranciersmodel is opgetuigd. Maar Verhagen wil in ieder geval tot 2013  wachten. Het systeem mag van Verhagen niet duurder zijn dan de huidige SDE, die 1,4 miljard euro per jaar kost. Een onterechte vergelijking, zo merkte Samsom op want met die SDE gaan we die 14% duurzame energie in 2020 niet halen. Dus we moeten de kosten vergelijking met die van de SDE als die ook zou moeten leiden tot die 14%. Verhagen was het daarmee eens.

Subsidie-drain
Verder waren er vragen over het Duitse bedrijf Bard, waarmee het niet goed gaat. Kamerleden wilden natuurlijk weten wat er gebeurt met de subsidie van 4,3 miljard euro die de vorige minister van Economische Zaken aan het bedrijf heeft verstrekt als Bard omvalt. Verhagen stelde dat zolang het laatste park nog niet definitief vergund is de tenderprocedure nog steeds loopt. Als Bard omvalt in die periode wordt het geld toegekend aan de op een na beste bieder. Als het laatste park wel is vergund dan zal het geld terugvloeien in de staatskas. Verhagen wekte de indruk dat het geld dan niet meer aan windenergie zal worden besteed. Het geld kan dan wel  aan de SDE-regeling besteed worden.

De koning is dood
Meer dan ooit nam hij afstand van de beslissing van zijn voorganger Maria van der Hoeven om geld in wind op zee te steken. "Als we die 4 miljard elders zouden hebben ingezet (op het gebied van innovatie, red.) dan zouden we op lange termijn veel meer hebben bereikt", zo zei Verhagen.

Tegen de klippen op innoveren
Jansen van de SP vroeg hem waarom hij dan nu zoveel geld gaat uitgeven aan biomassa en de import van duurzame energie, keuzes die niets bijdragen aan de technologische ontwikkeling op lange termijn. Dat is om de doelen voor  2020 te halen. "Al innoveren we ons tegen de klippen op, we gaan die 14% anders niet halen." Verhagen maakt derhalve een sterk onderscheid tussen de korte en lange termijn. Op de korte termijn moeten we meters maken om de doelen te halen, maar om de doelen in 2050 te halen moeten we gaan innoveren, want dat brengt de kosten naar beneden.

Schaliegas
Er was instemming met het besluit van Verhagen om de proefboringen naar schaliegas even uit te stellen vanwege mogelijke milieuconsequenties. Eerst moet meer duidelijk worden over de vraag of een recente aardbeving in Groot-Brittannië het gevolg is van de winning van schaliegas, waarbij rotsen worden gespleten (fracking). Cuadrilla Recources was hierbij betrokken en die wil ook in Noord-Brabant gaan boren. Die heeft daar al een vergunning voor.

Leugentjes of fouten om bestwil
Volgens Verhagen is het met de technieken die in Nederland voorgeschreven zijn niet mogelijk dat er methaan naar boven lekt, zoals elders wel is gebeurd. Dit is een opmerkelijke uitspraak omdat er bij de aardwarmteboring in Den Haag, waar een gewone olie- en gasboor-installatie aan te pas kwam, wel gas mee naar boven is gekomen. Verhagen zei ook dat als een bedrijf een proefboring heeft gedaan, alle andere bedrijven nog mee kunnen dingen naar een vergunning voor een winningsvergunning, die daarna moet worden aangevraagd. Dat lijkt ook niet te kloppen. Schrijft de Mijnbouwwet niet voor dat een bedrijf dat een proefboring heeft gedaan het eerste recht heeft om een winningsvergunning aan te vragen? Anders zou het wel heel vreemd zijn.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn