Green Deal: een bonte verzameling van vage, concrete, bestaande en nieuwe plannen en afspraken

3 oktober 2011 - Maandag is de zogenaamde Green deal gepresenteerd door de ministeries van I&M en die van Economische Zaken. De Green Deal bestaat uit maatregelen en overeenkomsten om de Nederlandse energievoorziening duurzamer te maken. De bedoeling is onder meer dat het aandeel duurzame energie in de totale energielevering wordt opgekrikt. De bewindslieden Verhagen en Atsma spreken over 59 deals. Hieronder een overzicht van de projecten, met een beknopte uitleg er achter.

Kanttekeningen
Bedacht moet worden dat een aantal deals al bestaand beleid is, zoals de inspanningen om elektrisch rijden van de grond te krijgen, om zogenaamde smart grids aan te leggen en om energie-opwekking bij rioolzuiveringsinstallaties van de grond te krijgen. De meerwaarde van de bemoeienis van de Rijksoverheid hierbij is niet duidelijk. Verder is het de vraag of echt aan alle onderwerpen, zoals de ministers die noemen in het overzicht. overeenkomsten ten grondslag liggen. Dat lijkt niet het geval.

 

  Partijen Onderwerp Uitleg
1 VNO/NCW, MKB NL, SN&M,
provinciale milieufederaties,
MVO-NL
Koepeldeal,
Groene groei deal 45 sector- en bedrijfsdeals, die de komende jaren verder worden uitgebreid. Aan de oprechtheid van VNO-NCW kan getwijfeld worden, aangezien ze op andere vlakken van alles doen verduurzaming te voorkomen.
2 Agro-papier-chemie platform
i.s.m. VNCI
Biomassastromen De chemische sector (VNCI) en de Stichting Dutch Biorefinery Cluster hebben met het ministerie afgesproken om het gebruik van biomassa te gaan versnellen. Er wordt vooral ingezet op het benutten van eiwitten uit afval en chemische stoffen uit planten. Nieuw is volgens de partijen het grensoverschrijdende karakter van de deal. De papier, chemie- en agro-industrie werken erin samen. De bedoeling is om in 2013 zes businesscases te hebben uitgewerkt die ook echt commercieel van start moeten gaan.
3 Akzo Nobel en Nyrstar Duurzame energieproductie Ontwikkeling van een Duurzame Energie Centrale (DEC) voor de energie intensieve industrie, samen met Eneco
4 Amsterdam International
Fashion Week
Duurzame creatieve industrie  
5 ANWB, RAI/BOVAG, NVB,
SN&M, TU Eindhoven, VNA,
en anderen
Koepeldeal Elektrisch Vervoer  
6 Branchevereniging Breken en
Sorteren BRBS
Energiebesparing afvalverwerking innovatieve, duurzame en energiebesparende ideeën van individuele leden van BRBS
Recycling
7 Groene poort Energieverduurzaming glastuinbouw Koken of zelfs autorijden op gas gemaakt uit resten van Zeeuwse uien en groenten
8 De Groene Zaak (100 duurzame bedrijven) Verduurzaming bedrijfsleven

Deal op het gebied van duurzame energie. "Daarin staan vooral quick wins die relatief gemakkelijk en zonder veel budgettaire ruimte kunnen worden gerealiseerd," aldus directeur Marga Hoek. "Nuttig en nodig, maar voor werkelijke versnelling en opschaling van economische verduurzaming zijn structurele maatregelen nodig." De Groene zaak heeft de overkoepelende deal met bedrijfsleven en milieu-beweging (nr. 1) niet ondertekend. Volgens De Groene Zaak ontbreken in deze koepelovereenkomst structurele maatregelen die hard nodig zijn voor de transitie naar een duurzame economie.

9 Kruideniergroep Grondstoffen en energie meenemen bij investeringsbeslissingen  
10 De Meerlanden en SGN (Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland) Restwarmte en CO2 glastuinbouw Doel: Efficiënter gebruik van grondstoffen en energie in kassen, het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en het beperken of hergebruiken van restproducten.
11 Desso en Van Gansewinkel Duurzame verwerking tapijtstromen Bestaand project om van oude tapijten weer nieuwe tapijten te maken
12 Energie Coöperatie Windenergie  
13 Essent, Friesland Campina Biogas: kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven Heropening biomassa-centrale Cuijk, twee 'Biogas XL-projecten. Bij twee veehouders moet via kleinschalige (mono-)mestvergisting biogas worden geproduceerd en vloeibaar gemaakt. Het vloeibare biogas wordt vervolgens ingezet als brandstof in de transportsector. Op termijn moeten er 125 van dit soort projecten komen.
14 Essent, Van Gansewinkel,
Den Ouden, Control Union
Bio-energie  
15 EYE Film Duurzame filmproducties  
16 e-Decentraal Decentrale duurzame energieopwekking Ontwikkeling van een systeem van self assessment voor lokale energieprojecten ter ondersteuning van en initiatiefnemers van lokale, decentrale duurzame
energieprojecten. Tevens zorgt het model ervoor dat banken eenvoudiger nieuwe projecten
kunnen beoordelen.
17 GEO power Diepe aardwarmte Het Rijk faciliteert een oplossing voor de bijvangst van olie en gas en wil het risico wegnemen voor diepe aardwarmte bij Flora Holland en Geo Power Oudcamp.
18 Holland Financial Center Groene investeringsmaatschappij De oprichting van een Groene
Investeringsmaatschappij waarmee duurzame projecten beter financierbaar worden.
19 Green Energy Technologies
en LTO
Vergisting  
20 Holland Solar Zonne-energie  
21 Huntsman Energiebesparing krakers  
22 Elektrisch vervoer New motion Verschillende deals rond elektrisch rijden,
focusgebieden Brabant, Friesland, Rotterdam,
alsmede deal over infrastructuur elektrisch vervoer
Het samenwerkingsverband The New Motion wil in 2012 en 2013 een landelijk dekkend netwerk realiserenvan 10.000 intelligente laadpunten en 100 snellaadpunten voor elektrische auto's op private maar openbaar toegankelijke locaties (zoals parkeerterreinen, retail/horeca locaties, benzinepompen). Daarnaast zal met elke elektrische auto die op de markt komt, een intelligent laadpunt voor thuis/kantoor worden aangeboden, en zal op basis van een inventarisatie van wensen van de klant een intelligent laadpunt op een private locatie geplaatst worden.
The New Motion is het consortium van een aantal autofabrikanten (Opel, Nissan, Peugeot, Citroen, Fisker), netwerkbedrijf Alliander, Stichting E-Laad (regionale netbeheerders) en van participerende locaties zoals Q-Park.
23 Eneco, Jaap Eden IJsbanen en diverse partners Bio-WKK, restwarmtebenutting  
24 Kennisinstellingen en
bedrijven
Onderzoek 15 miljoen euro van het fundamentele onderzoeksprogramma ADEM wordt in plaats van aanbodgestuurd, vraaggestuurd ingezet ten behoeve van duurzame energie.
25 KLM biokerosine, catering restafvalverwerking  
26 Koppert Cress Warmte koudeopslag Meer flexibiliteit bij het terug pompen van warme water.  Overheden faciliteren via pilotprojecten bij onder andere Koppert Cress en de Meerlanden.
27 Kwekerij ’t Voske Duurzame warmte uit biomassa  
28 Milgro Duurzame warmte uit biomassa  
29 MKB-Nederland Energiebesparing MKB Energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking bij 500 bedrijven. Daarmee wordt 0,1 PJ primaire energie in 2012 bespaard, gevolgd door een
herhaalpotentieel van 0,73 PJ in de jaren 2013-2015.
30 MVO Nederland en partners
betonketen
CO2-reductie betonketen  
31 Nederlandse Windenergie
Associatie (NWEA)
Windenergie op zee Doel: 40% verlaging van de kostprijs per kWh van offshore windenergie in 2020; (b) vervijfvoudiging
van het aantal hoogwaardige groene banen in 2020; en (c) behoud en uitbouw van de Nederlandse "toppositie" in de offshore sector op de internationale markten. Daartoe ontwikkelen bedrijven innovaties in bijvoorbeeld fundatie- en installatietechnieken en testen deze in de praktijk.
32 NZO en LTO Energieneutrale zuivelketen De routekaart voor een energieneutrale zuivelketen biedt mogelijkheden voor een groene groei in de zuivelketen.Het streven is een groei van 20% van
het productievolume, klimaatneutraal te laten plaatsvinden.
33 Platform Groen Gas en
stichting Groen Gas
Groen Gas Een Green Gas Green Deal (G3D) om de ontwikkeling van groen gas te stimuleren tot een productie van een volume van circa 1,5 à 2 miljard m3 in 2020. (volstrekt kansloos)
34 Platform microbiologie Ontwikkeling duurzame producten afvalverwerking,
gezondheid, voeding en energie
 
35 Royal Cosun Duurzame energie en grondstoffen  
36 Shell Warmtebenutting en ontzwaveling  
37 RECRON Natuurlijk kapitaal  
38 Stichting Natuur & Milieu Smart community, energiebesparing gebouwde omgeving  
39 Sublean 4-D oppervlakteontwikkeling  
40 Tata Energiebesparing  
41 Westland biobased park, verwerking restafval en GFT  
42 Vogelaar (Energy Farm
Swifterbant)
Grasraffinage  
43 Vacumetal, BreedofBuilds Restwarmtebenutting Uitwisseling van restwarmte in
Oosterhout.
44 VNMIndustrie en de AvNG Energiebesparing Uitvoeren van de door hen gemaakte routekaart, twee projecten op het gebied van energiebesparing. In totaal leiden deze projecten tot een energiebesparing van 1,2 PJ per jaar. Daarnaast wordt vanuit een aantal bedrijven de businesscase onderzocht voor inzet van duurzame energie.
45 Zeaholding biogasproductie via anaërobe vergisting  
46 Gem Amsterdam Projecten gericht op
energiebesparing/verduurzaming: vergroening van
de ICT sector, restwarmtenetten, fonds voor Klimaat en Energie e.d.
De gemeente Amsterdam wil vanaf 2015 alle nieuwbouw klimaatneutraal laten plaatsvinden.
47 Gem Groningen en Groene Golf Onderzoek naar alternatieve financiering van
zonnepanelen volgens het PACE model uit de V.S.
 
48 Deal met Het Noorden: de
Provincies Drenthe,
Friesland, Groningen, en
Noord Holland
50 projecten gericht op duurzame energie, energiebesparing, innovatie, oprichting Energy
acedemy door MBO-HBO-WO onderwijs.

Tal van concrete projecten moeten leiden tot een jaarlijkse productie van 500 miljoen m3 biogas/groen gas door de ontwikkeling van groen gas hubs, 400.000 ton bio-methanol en 100.000 ton biocoal. Daarnaast willen de provincies ruim 1500 MW windenergie op land realiseren en 15 PJ energiebesparing bereiken via slimme energiewijken en (rest)warmtenetten.

49 Provincie Flevoland verduurzaming DE-ON  
50 Provincie Gelderland biogas  
51 Provincie Limburg besparing en hernieuwbare energie

Imtech Nederland gaat twee duurzame energiecentrales in de provincie Limburg realiseren.
Het Groene Net zal burgers en bedrijven in de gemeenten Stein, Beek en Sittard–Geleen voorzien van duurzame verwarming en koeling, afkomstig zijn van de industriesite Chemelot en van de Biomassa Energiecentrale in Sittard.
In Maastricht wordt een warmtenet aangelegd dat gevoed zal worden vanuit diverse industriële
bronnen. Hiertoe

52 Provincie Noord-Brabant groene grondstoffen, nul emissies OV

De deal "beoogt het verdienpotentieel van elektrisch rijden te verzilveren. Brabant is leidend in de ontwikkeling van de ‘heavy duty powertrain’. De Brabantse aanpak richt zich op marktontwikkeling van belangrijke niches, zoals het openbaar vervoer (bussen en taxi’s) en binnenstedelijke logistiek (waaronder afvalverzameling)."
De provincie Noord Brabant richt verder een grootschalig solar experimenteergebied in. Het doel is bedrijven de kans te bieden kennis en technologie te ontwikkelen en bij te dragen aan de
marktontwikkeling van nieuwe duurzame initiatieven.

53 Provincie Overijssel energiebesparing, restwarmte, geothermie Waaronder een project om de restwarmte die
vrijkomt bij de zoutproductie van AkzoNobel in Hengelo te benutten voor verwarming van het voetbalstadion van FC Twente.
54 Provincie Zeeland Restwarmtebenutting, getijdenenergie,
algenteelt,bio-ethanol
Getijde-energiecentrale in de Brouwersdam
twee extra restwarmtekoppelingen in de periode 2011-2013.
55 Provincie Zuid-Holland geothermie, duurzame warmte ‘Tweede generatie’ aardwarmteprojecten, met een diepte van 3,5-4 kilometer en een capaciteit van ca. 20 MW per project. Momenteel zijn er zes initiatieven in voorbereiding. In het project GeoMEC verstrekt de provincie Zuid-Holland een pilotvergunning voor hoge temperatuuropslag tot wel 90°C en ondersteunt hiermee een uniek project met een thermisch vermogen van 20 MW.
56 Deal met Rotterdam energiebesparing eigen vastgoed, elektrisch vervoer, restwarmte (stoompijp), vaste biomassa,
Heiplaat energieneutraal
Rotterdam bevordert de mogelijkheden tot verwerking van biomassa in de Rotterdamse
haven en maakt ruimte voor 2e generatie biomassa
fabrieken. 
De gemeente gaat bij negen zwembaden energie besparen middels onderhoud- en energieprestatiecontracten. Vanaf 2014 is uitbreiding voorzien naar scholen, sportaccommodaties, musea, theaters en kantoorpanden. Het streven is 25-30% energie te besparen per contract
57 Deal met Unie van
Waterschappen
Concept Energiefabriek, gericht op productie duurzame energie, energiebesparing en
grondstoffenterugwinning.
Een project met een baard. Het inrichten van energiefabrieken door de Unie van Waterschappen. Het streven is dat waterschappen in 2020 tenminste 40% van hun eigen energieverbruik duurzaam opwekken.
58 Netbeheer Nederland Investeringen in smart grids; facilitering elektrisch
vervoer, biogas, en groen gas
 
59 Energie Nederland grootschalige bij en meestook op peil houden (10%), grotendeels op eigen kosten energiebedrijven Eigenaren van kolencentrales, Nuon, Essent, Eon, Electrabel en EPZ, zullen 10% biomassa bijstoken in hun kolencentrales. Nuon heeft naar het schijnt het percentage deels afgekocht, waardoor de andere bedrijven meer moeten gaan bijstoken. Reden hiervan zou zijn dat moeder Vattenfall de kolencentrales van Nuon wil gaan verkopen.
Er moeten in 2020 windmolens met een vermogen van maar liefst 6000 MW op land staan, iets wat volstrekt onmogelijk is. Voor wind op zee zijn geen concrete afspraken gemaakt.
Salderen voor leden van een Vereniging van Eigenaren wordt mogelijk gemaakt, in lijn met een motie die is aangenomen door de Kamer.

 

copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn