Green Deal: sommige projecten hebben een baard, andere voornemens zijn wel relatief nieuw

4 oktober 2011 - Een groot aantal projecten uit de Green Deal bestonden al, of zijn een nadere uitwerking van bestaand beleid, zoals de plannen om smart grids van de grond te krijgen en het elektrisch vervoer te stimuleren. Sommige projecten hebben echt een baard zoals de aanleg van een stoomleiding in Rotterdam, de oprichting van een Energy Academy in het noorden van het land, de bouw van een energiecentrale in de Brouwersdam, de instelling van een groen investeringsfonds door Holland Financial Center en de opwekking van energie op rioolwaterzuiveringsinstallaties (Energiefabriek genoemd). Hier de meest opvallende en relatief nieuwe punten uit de Green Deal, zoals die maandag door de Rijksoverheid is gepresenteerd.

Elektrisch rijden
De intentie is om een landelijk dekkend netwerk tot stand te brengen van 10.000 intelligente laadpunten en 100 snellaadpunten voor elektrische auto's op private maar openbaar toegankelijke locaties (zoals parkeerterreinen, retail/horeca locaties, benzinepompen). In 2015 moeten er 15000 tot 20000 elektrische auto's rondrijden op de Nederlandse wegen en "de verwachting is" (dus niet het doel) dat dat er in 2025 1 miljoen zullen zijn. Wiens verwachting dat is, is niet duidelijk.

Biomassa
Eigenaren van kolencentrales, Nuon, Essent, Eon, Electrabel en EPZ, zullen 10% biomassa bijstoken in hun kolencentrales. Essent gaat de biomassa-installatie in Cuijk weer opstarten. Ook wil Essent samen met Friesland Campina de bouw van kleine mono-mestvergisters bij melkveehouders van de grond gaan krijgen, zoals die van Host. Er zouden 125 van dergelijke mestvergisters moeten komen.

Leveranciersverplichting
In 2015 komt er een verplichting voor energiebedrijven om een bepaald aandeel duurzame energie te leveren, althans dat is de bedoeling. Er is veel weerstand tegen deze plannen, onder meer bij energiebedrijven zonder kolencentrales (Eneco) en bij grootverbruikers van energie, verenigd in de Vemw. Nog niet duidelijk is hoe hoog het percentage te leveren duurzame energie is. Diederik Samsom van de PVDA vindt dat de regering het stelsel hiermee "in het luchtledige laat hangen", zo schrijft hij op Twitter.

Windenergie
Er moeten in 2020 windmolens met een vermogen van maar liefst 6000 MW op land staan. Dit voornemen is niet nieuw, want het stond al in het Regeerakkoord, maar dat de regering nog steeds vasthoudt aan die doelstelling is wel opmerkelijk. Het ministerie wil hiervoor barrières uit de weg ruimen. Zo wil de regering tijdelijke windenergie-locaties mogelijk maken, het aanpassen voor de normen voor radars, die nu nog vaak de bouw van windmolens in de weg staan, en het makkelijker maken van de bouw van molens nabij waterkeringen. Desalniettemin moet de doelstelling als onhaalbaar worden gezien.

Windenergie op zee
Voor wind op zee zijn geen concrete afspraken gemaakt. Dat is met name toe te schrijven aan weerstand bij de coalitiepartijen VVD en PVV tegen de bouw van windmolens op zee, wat duurder is en dus meer subsidie vergt dan de bouw van windmolens op land. Wel wordt er door de NWEA gewerkt aan pogingen om de kostprijs van de bouw van windmolens op zee te verlagen, met maar liefst 40%. Ook wordt er gezocht naar ruimte voor de bouw van 3000 MW aan vermogen op zee, waarvan 1000 MW boven de Waddeneilanden. "Voor wind op zee is naar de mening van de energiebranche meer
ambitie nodig en ook mogelijk dan in de Green Deal is verwoord", aldus branche-vereniging Energie Nederland in een verklaring.

Salderen
Salderen voor leden van een Vereniging van Eigenaren wordt mogelijk gemaakt, waarmee de regering uitvoering geeft aan een motie die is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat de stroom die wordt opgewekt met een project dat is opgezet door een vereniging van eigenaren kan worden afgetrokken van het individuele verbruik van de leden. Concreet betekent dit dat hierover geen belasting hoeft te worden betaald door deze leden, waarmee het project aantrekkelijker wordt. Wel is het jammer dat alleen verenigingen van eigenaren (dus eigenaren van met name ongesplitste appartementen) dit soort projecten kunnen opzetten en bijvoorbeeld niet de eigenaren van een reeks gesplitste eengezinswoningen in een bepaalde straat of buurt. Verwacht kan worden dat eigenaren van eengezinswoningen meer voor het opzetten van duurzame energie-projecten zullen voelen dan eigenaren van appartementen.

Nieuwbouw
Amsterdam wil zo'n 24.000 nieuwe woningen klimaatneutraal gaan bouwen. (Nog beter voor het milieu, en voor de staat van de woningmarkt zou het zijn als die woningen niet gebouwd zouden worden, maar dat terzijde.)

Geothermie/WKO-opslag
Opvallend punt is dat de regelgeving rond warmte-koude opslag versoepeld wordt, zodat het makkelijker wordt om relatief warm water terug te pompen. Nu nog moet de onttrekking en lozing van warm en koud water ongeveer in evenwicht zijn, zodat het grondwater niet structureel opwarmt of afkoelt.
Verder komt er in Zuid-Holland een pilot (GeoMEC genoemd) naar de opslag van warm water nadat dat gewonnen is, zodat het niet meteen hoeft te worden gebruikt voor de verwarming van huizen. Overigens lijkt Eon zo'n warmtebuffer al te hebben bij de centrale in Den Haag. Het rijk gaat onderzoeken hoe om te gaan met de problemen die ontstaan als gevolg van het omhoog komen van olie en gas en wil de risico's wegnemen van nieuwe boringen bij Flora Holland en Geo Power Oudcamp. In Zuid-Holland worden zes zogenaamde tweede-generatie geothermie-projecten ondersteund. Die gaan dieper, tot 3,5/4 kilometer en hebben een groter vermogen: 20MW. Het water kookt mogelijk op die diepte waardoor er makkelijker elektriciteit met de stoom kan worden opgewekt.

copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn