Alle risico's van windmolens op dijken op een rijtje

13 januari 2012 - Hier een overzicht van alle risico's van het plaatsen van windmolens op dijken, zoals geïdentificeerd door waterschap Zuiderzeeland.

Van de molens zelf:

Omvallen windmolen op de dijk of wiekbreuk.
Enerzijds kan de dijk/ dijkbekleding beschadigen waardoor (lokale) verzwakking van de dijk op kan treden. Anderzijds kan er tijdens storm een gevaarlijke situatie ontstaan voor beheerpersoneel en bestaat de mogelijkheid dat de dijk afgesloten wordt. Dit bemoeilijkt de werkzaamheden van het beheerpersoneel.
Afschuiven dijktalud door trillingen.
In de bouwfase gaat het om trillingen door het heien van de funderingspalen. Tijdens de gebruiksfase kunnen de trillingen ontstaan door bijvoorbeeld blikseminslag en voortdurende windbelasting.
Schade aan overgangsconstructie en dijkbekleding door trillingen.
De trillingen als gevolg van de voortdurende windbelasting en de trillingen tijdens storm en blikseminslag kunnen deze schade
veroorzaken.
Toename kans op piping (= interne erosie).
De kans neemt toe wanneer de kwelweglengte verkort wordt, veroorzaakt door het perforeren van een slecht doorlatende laag met bijvoorbeeld funderingspalen. Of door een afname van de weerstand tegen grondwaterstromingen langs bekabeling die in dwarsrichting van de waterkering is gelegen.
Toename kans op erosie.
Door concentratie van oppervlakte afstroming van neerslag en overslagwater, zal de kans op erosie langs de windmasten en de funderingsvloeren groter zijn dan elders. Dit wordt mede veroorzaakt door verstoring van de erosie bestendige kleilaag en de grasmat. De erosie kan leiden tot ongewenste waterstromen, gronduitspoeling en grondverzakking.
Kans op bodemsaneringen (en daarmee ontgravingen) in de waterkering.
Olielekkende tandwielkasten kunnen bodemverontreinigingen veroorzaken.
Invloed van onderhoudsweg naar de windmolens op de waterkering.
Mogelijke invloeden zijn de verkeersbelasting op de stabiliteit van de dijk, de erosiegevoeligheid van de aansluiting van het wegdek op de grasbekleding en het mogelijk optreden van kwel door de fundatie van de weg.
Kans op slecht werkende dijkdrainage.
De kans bestaat dat de dijkdrainage doorsneden wordt bij de aanleg van de kabels behorende bij de windmolens. Hierdoor kan de werking van de drainage afnemen.
Verminderde bereikbaarheid of toegankelijkheid van de kering leidt tot:
- Extra benodigde inspanningen bij inspecties en bij onderhoudswerkzaamheden. Bijvoorbeeld doordat de dijk minder
toegankelijk is voor bepaalde machines en onderhoudsvoertuigen.
- Bemoeilijken uitvoeren noodmaatregelen aan de kering in geval van een calamiteit.

• Toekomstige aanpassingen ten behoeve van dijkverbeteringen kunnen bemoeilijkt worden door de aanwezigheid van
windmolens. Het kan de uitvoering van dijkverbeteringmaatregelen moeilijker en duurder maken.
• Extra aandacht bij de beoordeling van de overgangsconstructie tussen fundering en waterkering bij de verplichte 5-jaarlijkse
toetsing op veiligheid. Dit levert extra onzekerheden op tijdens de toetsing.
• Extra inspectie en onderhoudsmaatregelen zijn nodig wegens mogelijke schade aan onderdelen van de waterkering als gevolg van de bouw, het gebruik en uiteindelijk de sloop van de windmolens. Dit gaat meestal gepaard met de betreding van de dijk door zwaar materieel met kans op schade aan de dijk.
• De aanwezigheid van windmolens gaat meestal gepaard met kabels en overige infrastructuur. Hierdoor is het risico aanwezig
van ongecontroleerde graafwerkzaamheden ten tijde van onderhoudswerken aan deze infrastructuur.
• Beheer- en onderhoud aan dijkdrainage (herleggen, reparaties) wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van kabels.

Van  Kabels en leidingen:

Verstoring van het grondlichaam
Bij de aanleg en onderhoud van kabels en leidingen wordt de ondergrond verstoord. Lagen van verschillende grondsoorten kunnen vermengen en de aangebrachte kleilaag verliest voor een deel zijn homogeniteit.
Grondwater: interne erosie door piping
Een ontgrondingkuil als gevolg van een calamiteit aan een pijpleiding kan een in- of uittredepunt vormen voor piping.
Lekkage leidingen: verhoging freatisch oppervlak
Bij breuk, lekkage of explosie van een leiding kan het dijklichaam verweken of zelfs wegslaan, waardoor een dijk kan afschuiven. Ook kan vervuiling van de ondergrond ontstaan.
Oppervlaktewater: erosie ten gevolge van golfaanval
Tijdens aanleg en onderhoud van kabels en leidingen worden er graafwerkzaamheden uitgevoerd in de waterkering. Tijdens
golfaanval is hierdoor de erosiebestendigheid van de grasmat sterk verminderd en vormt een aangrijpingspunt voor erosie.
De doorsnijding van de steenbekleding
Bij het aanleggen van kabels of leidingen levert de doorsnijding van de steenbekleding vaak ernstige schade op aan het onderlinge verband van de stenen.
Beperking van beheer en onderhoud
De aanwezigheid van kabels en leidingen kan de vrijheid in beheer en onderhoud belemmeren.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn