Orwelliaanse Europese richtlijn Energie-efficiëntie enigszins afgezwakt

22 februari 2012 - Met de nieuwe richtlijn Energie-efficiëntie leek de wereld van het boek '1984' van George Orwell alsnog werkelijkheid te worden. De gedetailleerdheid waarmee Brussel met deze richtlijn allerlei zaken op het gebied van energie voor zou gaan schrijven was absurd. De dwingelandij is nu echter een flink stuk afgezwakt, zo bleek vorige week uit een debat tussen minister Verhagen en de Tweede Kamer. En Verhagen wil nog verder gaan dan wat er nu bereikt is: ook de 1,5% besparing per jaar bij afnemers moet van tafel af, maar dat zal niet lukken.

Gij zult renoveren
Een van de aanpassingen is dat nu niet meer 3% van alle overheidsgebouwen per jaar hoeft te worden gerenoveerd, maar 3% van de Rijksgebouwen, wat nog een aanzienlijke opgave is. Voorheen had de eis echter ook betrekking op alle gemeentehuizen, provinciale gebouwen, gebouwen van waterschappen, sporthallen, etc., zo merkte Verhagen op. "Dat maak ik zelf wel uit", zo heeft de minister al eens oprecht verontwaardigd geroepen.

Poorten sluiten
Ook wordt niet meer voorgeschreven hoe dicht energiecentrales bij steden en dorpen moeten worden gebouwd. Er was een hele staffel van voorschriften in de zin van: een energiecentrale van zoveel MW mag niet meer dan een zoveel kilometer afliggen van een stad waar jaarlijks meer dan zoveel energie wordt gebruikt. Nu moeten investeerders een kostenbaten-analyse gaan opstellen, zo zei Verhagen tijdens het debat. Waarschijnlijk bedoelde hij een kostenbaten-analyse van investeringen die hergebruik van warmte mogelijk maken. Als die kostenbaten-analyse negatief uitvalt hoeft mogelijk niet geïnvesteerd te worden; de minister zei dit echter niet.

Geen witte certificaten
Ook de eis om te zorgen voor 1,5% energiebesparing bij energie-afnemers is afgezwakt. De energiebedrijven zouden hier verantwoordelijk voor worden, wat doet denken aan het witte-certificatenplan wat ex-minister Brinkhorst ooit wilde optuigen. Nu mogen de lidstaten ook op andere manieren tot die 1,5% energiebesparing komen, en die alternatieven hoeven niet meer te worden goedgekeurd door Brussel. Daar vallen dan bijvoorbeeld de convenanten onder die met het bedrijfsleven zijn afgesloten en de innovatiecontracten die binnenkort het licht zullen zien. De doelstelling om het verbruik van afnemers met 1,5% terug te brengen is echter niet van tafel.

Verzet
Verhagen blijft zich voor dat laatste inzetten, maar hij zei ook dat er nu weinig meer te halen valt. De regering verzet zich tegen allerlei subdoelstellingen waar Brussel meer komt, naast de al bestaande doelstellingen om de uitstoot van CO2 met 20% te reduceren en om 14% duurzame energie op te gaan wekken. Zo is de regering tegen een algeheel bindende doelstelling van 20% energiebesparing in 2020. Er is al zo'n doelstelling, maar die is nu vrijwillig. De Commissie wil die echter bindend verklaren als er te weinig vooruitgang wordt geboekt. Verhagen merkte op dat het Europees Parlement juist méér verplichtende subdoelstellingen wil.

Subsubdoelstellingen
Verhagen had flinke kritiek op het Europees Parlement. "Europarlementariërs willen veel verder gaan, zelfs verder dan de Europese Commissie. Ze willen alles verplicht stellen, per subdoelstelling en per subsubdoelstelling." De minister raadde de Nederlandse Parlementariërs aan hierover eens in gesprek te gaan met hun Europese partijgenoten, die vaak veel radicaler zijn.

Eensgezind
De weerzin van de regering tegen deze richtlijn is in lijn met het standpunt van de meerderheid van de Kamer. Want die nam vorig jaar een motie aan, waarin met zoveel woorden werd gezegd dat de richtlijn van tafel moet. Verhagen liet toen al weten dat dit niet zou gaan lukken. Maar kapot-amenderen kan wel. Volgens Marieke van der Werf van het CDA is de richtlijn nu de meest geamendeerde richtlijn ooit. Liesbeth van Tongeren van Groenlinks stelde dat Nederland alleen staat in de pogingen om de richtlijn af te zwakken, maar Van der Werf en Verhagen ontkenden dat. Ook Duitsland zou het liefst het energiebeleid in eigen hand houden. De PVDA blijft wel pleiten voor een bindende doelstelling voor energiebesparing. Dat zou ook allerlei subdoelstellingen overbodig maken, zo beargumenteerde Diederik Samsom.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn