Kamp: mooie woorden voor duurzame energie, harde cash voor fossiele energie

13 november 2013 - Niet zoveel nieuws kwam er uit het debat maandagavond over energie in de Tweede Kamer. Hier wat punten die met een beetje goede wil toch nog voor nieuws kunnen doorgaan.

Gasgebouw
Opmerkelijk was wel de opmerking dat Kamp aan het kijken is naar het belang van de staat in EBN. EBN neemt deel in fossiele energieprojecten en sluist een groot deel van de inkomsten daaruit terug naar de staat. Kamp leek te suggereren dat de staat afscheid gaat nemen van het bedrijf, of dat EBN stopt met participaties in fossiele energieprojecten. Het onderwerp kwam ter sprake omdat oppositiepartijen nu juist willen dat EBN, behalve in fossiele energieprojecten, ook deel gaat nemen in duurzame energieprojecten. Met name aardwarmte is een tak van sport waar deelname van EBN voor de hand ligt, gezien de overeenkomst tussen de technieken. Kamp zou ook naar het gasgebouw in zijn geheel kijken, maar wilde er na expliciete vragen van Liesbeth van Tongeren niets meer over zeggen.

Wind op land
Met de provincie Drenthe is overeenstemming over de bouw van grote windmolenparken in die provincie, zo zei Kamp. Hij wilde geen antwoord geven op de vraag van Agnes Mulder van het CDA waar  die overeenstemming dan uit bestaat. Er is veel verzet in de provincie tegen de komst van windmolenparken.

Onbehoorlijk
Op het gebied van schaliegas bevriest Kamp alle activiteiten. Hij wil niet ingaan op het verzoek van de Kamer om de vergunningen die zijn verleend weer in te trekken. Hij wordt dan een juridisch moeras ingezogen en dat wil hij niet, zo zei hij met zoveel woorden. Een waarschijnlijker verklaring is dat Kamp wil dat de boringen uiteindelijk gewoon door gaan, ondanks het verzet van de bevolking. Er waren ook vragen over de financiële soliditeit van Cuadrilla. Die lijkt niet op orde te zijn. Kamp wilde er echter niets over zeggen, behalve dan dat hij de financiële situatie van Cuadrilla de aandacht geeft die 'zij nodig heeft". Kamp wil de de Kamer (en daarmee ons) dus niet netjes informeren over de financiële situatie van Cuadrilla, een bedrijf dat op uitgebreide schaal risicovolle activiteiten op touw wil gaan zetten in verschillende delen van Nederland. Dat lijkt me onbehoorlijk bestuur.

Vervelend
Over de aanleg van een net op zee wordt steeds maar weer dezelfde riedel door Kamp opgedreund. Nog steeds (vijf jaar na het begin van de discussie discussie) is er geen duidelijkheid over de vragen of Tennet dat net gaat aanleggen, wie er precies voor gaat betalen (de exploitant van het park, of de afnemer via de transportkostsen) en of er gekozen wordt voor een soort 'ringleiding' of dat ieder parkje zijn lijntje naar de kust gaat trekken.

Brutaal
Beschamend was het antwoord van Kamp op een vraag van Reinette Klever van de PVV. Die vroeg heel simpel of de regering de bouw van windmolenparken op zee zou gaan vergunnen ook als de beloofde 40% kostenreductie niet gehaald wordt. Dat is een heel redelijke vraag, die we ons ook gesteld hebben. Kamp wilde hierop geen antwoord geven. Hij wil niet speculeren op de situatie dat die kostenbesparing niet gehaald wordt, zo zei hij. Klever constateerde terecht dat Kamp geen antwoord wil geven op haar vraag, waarna Kamp zei dat hij zich niet kon vinden in de opmerking van Klever dat hij geen antwoord wilde geven. Terwijl hij zojuist met zoveel woorden gezegd had dát hij geen antwoord wilde geven. Kamp leek overigens te zeggen dat het beoogde totaalbedrag voor de bouw van windmolenparken op zee blijft staan en dat er, als ze duurder worden dan verwacht (omdat die 40% kostenreductie niet gehaald wordt), dus minder van gebouwd zullen worden. Het is overigens de vraag of er met de VVD in de regering ooit iets van die bouw terecht zal komen.

Inconsequent
Kamp bleef maar herhalen, als de Kamer iets wilde dat hij en zijn niet wilden, dat hij vasthoudt aan datgene wat is afgesproken in het Energieakkoord. Maar Kamerleden merkten verschillende keren op dat hij zelf ook afwijkt van het energie-akkoord als hem dat zo uitkomt. Zo praat Kamp steeds over afschaffing van de saldering achter de meter en hij wekt de indruk dat dat in het Energieakkoord zo is afgesproken. Maar daar staat niets over in, in dit akkoord. Ook de beslissing van Kamp dat een duurzame energie-installatie alleen in de middelste van de drie opeenvolgende postcodecijfer-gebiedjes mag staan komt uit de lucht vallen.

Splitsing
Kamp verwacht binnenkort een uitspraak van de hoge raad.

Treurig
Treurig is de constatering dat er enige waarde wordt gehecht aan het rapport van de ACM over de kolencentrales. De ACM trok de conclusie dat de sluiting van vijf kolencentrales niet in het belang van de consument is en dat de beslissing om de kolencentrales te sluiten in strijd is met kartelwetgeving. Het rapport is duidelijk ingestoken door de fossiele energiebedrijven. Kamp zegt dat hij aan het onderzoeken is hoe de sluiting toch gerealiseerd kan worden. De kolenbelasting kan alleen afgeschaft worden als de kolencentrales dichtgaan, zo vinden Kamerleden. Ook de minister lijkt dit wel te vinden. "Overigens is die afschaffing wel gekoppeld aan de sluiting van de oude kolencentrales." Mark his words, want de kans is groot dat hij hierop gaat terugkomen. D66 merkte op dat baten van de afschaffing van de kolenbelasting voor de energiebedrijven hoger zijn dan de kosten van de sluiting van de centrale. De partij vindt dat die twee gelijk moeten zijn.

Onzin
Volstrekte onzin is het verhaal van Kamp dat door die kolenbelasting kolencentrales onrendabel zijn geworden.

De schaamte voorbij
Totaal beschamend zijn de maatregelen die Kamp neemt om de energie-intensieve industrie te beschermen. Ze krijgen korting op het systeemtarief van Tennet, op de transportkosten van de andere netbeheerders (90%) en ze krijgen nog compensatie ook voor de kosten van CO2-uitstootrechten, die overigens nauwelijks meer een drol kosten. Het zijn zo'n fantastische bedrijven, zo merkte Kamp op: de "meest efficiënte ter wereld". Ja, maar waarom moeten ze dan met kunst en vliegwerk overeind gehouden worden? Het is zo goed als zeker dat de maatregelen door de Europese Commissie als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien. Opvallend was dat behalve D66 daar niemand expliciet over begon. Terechte opmerking van Van Veldhoven van D66: "Het alleen compenseren van de kosten dempt alleen de pijn". Het doet niets om die fabrieken op lange termijn te reden.

Pallas
Interessant was verder een opmerking van Liesbeth van Tongeren die denkt dat een nieuwe kerncentrale in Petten ('Pallas) niet meer nodig is, nu er nieuwe technieken voor de productie van isotopen in zwang raken. Die isotopen worden gebruikt bij de behandeling van mensen met kanker.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn