Motie-parade: expertteams voor windenergie, financiële participatie omwonenden niet verplicht

5 juli 2013 - Donderdag vond weer de traditionele motieparade plaats. Op de laatste werkdag voor het zomerreces van onze vertegenwoordigers  in de Kamer wordt traditioneel niet alleen veel barbecue-vlees verstouwd, maar ook een gigantische berg aan moties behandeld.

Vragen
De vraag is wat nog precies de waarde van een motie is, zelfs als die wordt aangenomen. Hoewel het feitelijk een opdracht van het hoogste politiek orgaan, het Parlement, aan de regering is, legt diezelfde regering zo'n motie vaak naast zich neer, of de regering traineert de uitvoering ervan zodanig dat de Kamerleden uiteindelijk maar het moede hoofd in de schoot werpen, zoals bij de motie over saldering voor de meter door VVE's of de aangenomen motie om windmolens op de Afsluitdijk te bouwen.

Deflatie
De Kamer werkt zelf mee aan de deflatie van het middel motie door er zo enorm veel van in te dienen. Honderden in een week als deze week. Maar het is blijkbaar zo'n beetje het enige waar veel Kamerleden zich nog op kunnen onderscheiden. Ondanks deze kanttekeningen toch nog maar even aandacht voor interessante moties die de afgelopen week zijn ingediend.

Windenergie
Dinsdag werden moties behandeld naar aanleiding van het debat over windenergie op land, van een paar weken terug. De enige motie die het haalde was van regeringspartijen PVDA en VVD. Die motie zegt dat bij de bouw van windmolens op land rekening moet worden gehouden met overlast als gevolg van lage tonen die de molens zouden kunnen voortbrengen. Daarnaast moeten er van de Kamer expertteams komen, die op kosten van de initiatiefnemers kunnen worden ingezet.

Vlakte
Interessante vraag van Liesbeth van Tongeren aan de VVD was of de liberale partij vindt dat dan ook bij andere projecten, zoals  schaliegasprojecten, expertteams door de initiatiefnemers te beschikking moeten worden gesteld. Johan Houwers van de partij hield zich op de vlakte.

Participatie
Verder werd een aantal interessante moties ingediend. De meest interessante was die van de CU en het CDA, die al eerder aangekondigd was. Zij willen dat in de wet wordt verankerd dat omwonenden van een nieuwe molen kunnen participeren in het project, zodat ze ook kunnen delen in de opbrengsten van die molen. De indieners stellen voor dat de regering voorschrijft dat de initiatiefnemers daarbij een model hanteren, dat nu wordt opgesteld door de branche-vereniging NWEA.

Onwetendheid
Goed idee. Eén van de grote verschillen tussen Nederland en Duitsland en de reden dat in Duitsland de bouw van molens veel soepeler verloopt is dat daar mensen zelf veel meer profiteren van de opbrengsten. Minister Kamp in al zijn onwetendheid had de motie echter al eerder afgeraden, met als argument dat we niet teveel regeltjes moeten willen met zijn allen. De motie werd in eerste instantie aangehouden. Donderdag werd er alsnog over gestemd en werd die verworpen. PVDA, SP en VVD stemden tegen.

Doorpakken
De CU diende ten slotte een aantal moties in om te zorgen dat er Milieu-effect rapportages worden opgesteld voor de bouw van windparken in bepaalde gebieden die in de structuurvisie Wind op land buiten de boot vielen. Dit zijn het Noordzeekanaal-gebied bij Amsterdam, de oude polders in Noord-Holland en een gebiedje in Noordwest-Friesland, bij de punt van de Afsluitdijk. Als er nu alvast een MER wordt opgesteld dan kunnen die projecten in 2014 of daaromtrent snel opgepakt worden als projecten die wel opgenomen zijn in de structuurvisie afvallen. Al deze moties van de CU zijn echter verworpen.

Eeuwige wens
En dan de eeuwige wens van de Kamer om windmolens te bouwen op de Afsluitdijk. Wat ligt er meer voor de hand? Het antwoord van Schultz  is echter altijd en ook deze keer weer: 'misschien en moeilijk, moeilijk, moeilijk'. Zelfs het openhouden van de optie om ze daar te bouwen, waar de motie om vroeg, wil ze de Kamer niet toezeggen. Wat er hier aan de hand is weten we niet. Het is mogelijk hetzelfde verhaal als bij de waterkrachtcentrale in de Lek: Rijkswaterstaat wil het niet en dan gebeurt het niet. Schultz beloofde al eerder om voor het einde van dit jaar met een antwoord te komen. De indieners besloten de motie aan te houden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn