Kamp wil apart budget binnen SDE voor wind op zee, 'zonder dat halen we doelen niet'

14 juni 2013 - Minister Kamp overweegt om een schot in de SDE+-regeling voor windenergie te zetten. Dat betekent dat er een apart bedrag wordt gereserveerd voor subsidiëring van wind op zee. Dit zei hij donderdag tijdens een overleg in de Kamer. Opvallend genoeg ontkent René Leegte (VVD) dat hij dit gezegd heeft.

Wie biedt
Voorheen -in de tijd  van de SDE zonder plusje- waren er al aparte budgetten voor alle verschillende soorten technieken. Die zijn door de voorganger van Kamp Verhagen afgeschaft. Initiatiefnemers van duurzame projecten moeten nu bieden voor subsidie. Wie het laagste biedt, komt als eerste in aanmerking. Dus alle subsidie gaat naar de partijen die weinig subsidie vragen. Om die reden komt de bouw van windmolens op zee niet aan bod. Want dat vergt, naar het schijnt, meer subsidie per kWh dan de andere vormen van duurzame energie.

Lobby
"Zonder de bouw van windmolens op zee halen we het doel van 16% duurzame energie in 2020 niet", zo zei Kamp herhaaldelijk. En daarom wil hij nu dus die vorm van opwekking gaan stimuleren door een 'schot' in de regeling te zeggen, zoals dat heet in ambtenarenjargon. Een bepaald bedrag wordt dan gereserveerd voor de bouw van windmolenparken. De maatregel is waarschijnlijk besproken tijdens het SER overleg. Grote energiebedrijven als Essent lobbyen al jarenlang voor wind op zee.

Net op zee
Een andere manier om wind op zee van de grond te krijgen is het omlaag brengen van de kosten. Ook hier wil Kamp op inzetten, maar de mogelijkheden hiertoe worden waarschijnlijk sterk overschat. Daarnaast wil de minister er voor zorgen dat Tennet verantwoordelijk wordt voor de aanleg van een netwerk op zee. Nu moet nog ieder park zelf een verbinding naar land trekken. Een wet om dat te regelen zit al jaren in de pijplijn. Niet duidelijk is waarom het zo lang moet duren voordat die wet er komt. Mogelijk heeft Tennet niet het geld om te investeren in een net op zee.

Wens
Kamp zei ook nog dat hij het wellicht mogelijk gaat maken dat bedrijven subsidie krijgen voor het oprichten van duurzame energie-projecten in het buitenland. De groene stroom die daarmee dan wordt opgewekt kan dan worden bijgeteld bij de Nederlandse doelstellingen. Europese wetgeving staat dit toe. Dan moeten wel afspraken gemaakt worden met het land waar die investeringen plaatsvinden, zodat de groene energie niet bij de prestaties van beide landen wordt geteld. Het is iets waar we hier al vaker voor hebben gepleit. Niet duidelijk is vooralsnog of dan alleen Nederlandse bedrijven (die in het buitenland investeren) in aanmerking komen voor subsidie, of ook buitenlandse bedrijven. Dat laatste zou raar zijn.

Buiten spel
Er is in de Kamer toenemende ongemakkelijkheid over het feit dat de Kamer zelf op dit moment eigenlijk compleet buiten spel staat bij het nadenken over de manier waarop een transitie naar een duurzame samenleving vorm moet worden gegeven. Het SER-overleg is op 5 juli afgrond, dan is het zomerreces. Tijdens dat reces wordt de begroting voor 2014 opgesteld. De regering besluit dan maatregelen al dan niet over te nemen, en komt dan met Prinsjesdag begin september met de begroting. De Kamer heeft het nakijken. De Kamer zou wel nog een groot debat in het reces kunnen organiseren. Kamp, die in Nederland op vakantie gaat, is bereid om daarvoor naar de Kamer te komen, zo zegde hij de Kamer toe.

Energiewende
Het onderwerp van debat was eigenlijk de Duitse Energiewende, iets waarover een tijdje geleden al een hoorzitting is geweest. De minister en zijn partij, de VVD, schetsen die transitie, die toch succesvol mag worden genoemd, altijd zo negatief als mogelijk voor. Alle zogenaamde problemen van de grote productie van duurzame energie worden benadrukt en die grote productie wordt 'kunstmatig' genoemd. Deze productie is echter niet kunstmatig maar echt, is niet gerealiseerd met subsidies (maar met geld van de afnemers, buiten de begroting om) en heeft vele voordelen. Zo leidt die tot lagere prijzen en zorgt die ervoor dat de doelen op het gebied van duurzame energie worden gehaald.

Drogreden
Dat laatste wordt vergeten, terwijl debatten als die van donderdag uiteindelijk gaan over de vraag hoe Nederland die duurzame doelen gaat halen. De redenering van Kamp leek te zijn dat het Duitse stelsel, omdat het voor veel problemen in Nederland zorgt, een slecht stelsel is en dat we het daarom niet moeten willen. Kamp kraakt het Duitse stelsel dus af, terwijl juist dat stelsel er voor zorgt dat doelen gehaald worden, terwijl onze aanpak faalt als het gaat om het halen van onze duurzame doelen. En nog steeds is er niet echt een alternatief dat daar wel uitzicht op biedt. Er is dus eigenlijk bij de minister en bij het ministerie nog steeds niet echt de wil om te leren van Duitsland, zo kan de conclusie luiden.

Tegenstrijdig
Kamp was dan ook op allerlei manieren tegenstrijdig. Hij zei dat we de kolenbelasting niet verder kunnen verhogen omdat we dan meer stroom uit het goedkope Duitsland gaan importeren. Later zei hij echter dat er importbeperkingen zijn, wat de reden is dat de prijzen in Nederland veel hoger liggen dan in Duitsland. Het is echter of het één of het ander, zo merkte Stientje van Veldhoven (D66) terecht op. Het laatste is waar: er zijn importbeperkingen. Dat is ook niet erg en er zijn altijd beperkingen; een net heeft nu eenmaal altijd een bepaalde capaciteit. Dat maakt dat we die kolenbelasting rustig kunnen verhogen, om te zorgen dat de gascentrales, die nu stil staan, weer gaan draaien. Er wordt daarbij al maximaal geïmporteerd uit Duitsland.

Toneelstukje
Partijen als de PVDA, CU en SP pleiten voor de verhoging van de kolenbelasting. Groenlinks doet dat al eeuwen. Voor de PVDA was dat pleidooi echter zo goed als zeker een toneelstukje en waarschijnlijk vooral bedoeld om te voorkomen dat de belasting geheel zou worden afgeschaft. Dat laatste is iets wat de werkgevers willen en waar ze voor schijnen te pleiten in SER-verband. De VVD zal echter nooit akkoord gaan met een verhoging van die kolenbelasting; dat weet Jan Vos ook van de PVDA ook wel.

Scherp
Ook op een ander punt was Van Veldhoven scherp. Kamp wil nu op allerlei manieren de grootverbruikers gaan stimuleren. Want dat zou Duitsland ook doen. Hij wil dit onder meer doen door ze een vergoeding te geven voor kosten voor CO2-uitstootrechten. Hij ondermijnt daarbij het ETS, terwijl hij tegelijkertijd steeds zegt dat hij wil dat dit beter gaat functioneren. Ook weer tegenstrijdig dus. Daarnaast wil hij de transportkosten voor de grootindustrie verlagen, met 50% zelfs. Maar hij gaat daar helemaal niet over! Die transportkosten worden gereguleerd door de ACM. En daarbij: die zijn bedoeld voor het dekken van de kosten van het transport van stroom, zoals die gemaakt worden door de netbeheerders. Die zijn niet bedoeld om industriepolitiek mee te voeren, zoals Van Veldhoven opmerkte.

Ontkenning
Opvallend is verder een tweet van VVD-Kamerlid Rene Leegte. Hij stelde: 'Minister Kamp houdt stevig vast aan techniekneutrale insteek van SDE+ Is enige garantie voor betaalbaarheid #geenschotten #aoenergiewende' Maar dat doet hij dus juist niet. We twitterde: 'Nee, dat doet hij dus niet. Hij komt wel met apart budget voor wind op zee.' Leegte antwoordde: 'Nee hoor'. Maar velen hebben gehoord wat wij hoorden. Navraag bij de persvoorlichting van de VVD leverde geen uitsluitsel op. Misschien bedoelde Leegte te zeggen dat hij het er niet mee eens is, zo opperde de voorlichter.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn