Partijtop PVDA bindt in over schaliegas, na resoluties op congres

30 april 2013 - De partijtop van de PVDA heeft bakzeil gehaald in de discussie met leden over het boren naar schaliegas. Er werden afgelopen zaterdag twee resoluties aangenomen, die niets aan duidelijkheid te wensen overlieten. Kamerlid Jan Vos heeft beloofd niet zonder meer akkoord te gaan met proefboringen.

Draagvlak
Twee moties over schaliegas werden aangenomen op het congres van afgelopen zaterdag. De eerste (zie beneden) was simpel de vraag om vast te houden aan een Tweede Kamer-motie van PVDA-leider Diederik Samsom uit 2011. Dat betekent dat er draagvlak moet zijn voordat sprake kan zijn van het winnen van schaliegas en dat er een rechtvaardiging moet zijn. In andere woorden: er moet een reden toe zijn, bijvoorbeeld een gebrek aan aardgas.

Doodsteek
Tijdens het debat over schaliegas vorige week in de Kamer werden deze voorwaarden door PVDA-Kamerlid Vos ineens niet meer genoemd. Verschillende Kamerleden van andere partijen wezen hier op. Als het congres vasthoudt aan de eis dat er draagvlak moet zijn kan dit wel eens de doodsteek voor schaliegas in Nederland zijn. Want er is geen draagvlak. Ook vergevorderde plannen tot het opslaan van CO2 zijn uiteindelijk niet doorgegaan doordat partijen eenzelfde eis op tafel hadden gelegd.

Geen proefboringen
Daarnaast werd ook een nieuwe motie ingediend, tegen proefboringen naar schaliegas. Deze is ook aangenomen, met een ruime meerderheid. Vos kan niet anders dan hier iets mee doen. "Een toekomstig besluit tot boringen zullen we voorleggen aan het congres", zo schrijft Vos nu in een email aan leden.

Rode ondernemer
Het ging er heftig aan toe. "De coalitievertegenwoordigers in de Tweede Kamer hebben met hun optreden van vorige week woensdag geprobeerd een kwikkie te plegen, en het congres heeft daar terecht een stokje voor gestoken", zo schrijft een lid van de partij. "Van de rode ondernemer met een groen hart, zoals jij je graag afficheert, hebben we klaarblijkelijk niets te verwachten. We zullen er rekening mee houden", zo schreef dit lid aan Jan Vos.

Solovluchten
Er heerst het gevoel dat Vos, eventueel in samenspraak met Samsom, teveel acteert zonder overleg met leden. "Ik denk dat we bij de eerstvolgende gelegenheid ons Kamerlid duidelijk moeten maken dat hij geen solovluchten behoort te maken, over geen enkel onderwerp in zijn portefeuille. Zonder inhoudelijke discussie met (delen van) de achterban behoort hij als volksvertegenwoordiger geen standpunten in te nemen namens diezelfde achterban."

Vos antwoordt verzoenend: "De komende periode zullen we intensief met elkaar moeten spreken om een gedeelde visie op de door ons allemaal gewenste energietransitie te realiseren."

Update: PVDA-leider heeft het 'stapje-terug' bevestigd op een 1 mei-bijeenkomst in Arnhem. Wat hij precies gezegd heeft is onduidelijk. Media melden dat de PVDA tegen proefboringen zal gaan stemmen, maar mogelijk is die formulering wat kort door de bocht. In ieder geval sluit Samsom de winning van schaliegas op lange termijn nog steeds niet uit.

Zie hier de twee aangenomen moties.

Motie:  Draagvlak Schaliegaswinning
Het congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 27 April 2013 te Leeuwarden
Constaterende dat:
· op 24 april de Tweedekamer fractie van de PvdA heeft laten weten akkoord te zijn met winning
van schaliegas als het schoon en veilig genoeg kan;
· de fractie met dit standpunt voorwaarden omtrent maatschappelijk draagvlak en een
rechtvaardiging van schaliegaswinning als sluitstuk van een ambitieus energiebeleid heeft
losgelaten;
Overwegende dat:
· Nederland een dichtbevolkt land is en er een zeer sterke publieke en maatschappelijke
weerstand bestaat tegen schaliegasboringen;
· de voorraden schaliegas in Nederland relatief klein zijn, en het boren naar schaliegas in
Nederland dus enkel gericht is op de korte termijn (10 jaar);
· de winning van schaliegas de investeringen in energieopwekking uit hernieuwbare bron zal
vertragen;
· het zeer onzeker is niet duidelijk is of de winning van schaliegas economisch rendabel is;
· er reële risico’s bestaan dat de drinkwaterwinning door schaliegaswinning in gevaar komt;
Roept de PvdA Tweede Kamerfractie op om:
· in haar standpunt aangaande de winning van schaliegas vast te houden aan eerder ingenomen
voorwaarden omtrent maatschappelijk draagvlak en een rechtvaardiging van schaliegas-winning
als sluitstuk van een ambitieus energiebeleid;
· pas een standpunt in te nemen na gereedkoming van alle onderzoeken van het ministerie van EZ
omtrent de risico’s omtrent schaliegaswinning;
· pas akkoord te gaan met schaliegaswinning na een kabinetsbesluit omtrent de uitwerking van
het regeerakkoord aangaande de uitwerking van de 16% duurzame energieopwekking in 2020

Motie 1. Proefboringen naar schaliegas Amsterdam West, Amsterdam Nieuw-West, Tilburg, PvdA Duurzaam, Amsterdam Zuid

Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 27 april 2013 te Leeuwarden
Constaterende dat:
- British Gas door publieke acties in 2011 heeft afgezien van het aanvragen van een vergunning om
proefboringen naar steenkool- of schaliegas in Oost-Nederland te verrichten;
- er weer nieuwe aanvragen zijn geweest naar een vergunning voor schaliegaswinning;
- het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat er geen vergunning wordt verleend
voordat een studie is uitgevoerd naar milieuschade en veiligheid van schaliegaswinning;
- het onderzoek door het Ministerie van EZ is gegund aan een consortium van de ingenieursbureaus
Witteveen + Bos, Arcadis en Fugro, zonder twijfel niet zonder expertise op het gebied van olie
en gas;
- zowel Arcadis als Fugro belangen hebben in de schaliegas-industrie;
Overwegende dat:
- de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen voor bedrijven die gas winnen geen
consequenties lijken te hebben;
- de technieken die voor het winnen van schaliegas worden gebruik veel agressiever zijn dan die van
het winnen van gewoon aardgas en de schade aan de aarde van veel ernstiger aard;
- het bij de aanvragen voor een nieuwe vergunning zou gaan om een gebied in Midden-Nederland tussen Nijmegen en Amsterdam;
- in het Programma Een Vandaag van 1 maart 2013 werd bekendgemaakt dat er plannen zijn om in de bodem van de Noordoostpolder naar schaliegas te gaan boren, zonder dat de eigenaren van het land hierover zijn ingelicht;
- het blijkbaar voor politiek en bedrijfsleven ondoenlijk is van slechte ervaringen te leren zolang er veel winst mee gemoeid is.

Besluit:
Verzoekt de Tweede Kamerfractie niet accoord te gaan met het verlenen van vergunningen voor
(proef)boringen naar schaliegas in Nederland en zich daarbij actief op te stellen.
en gaat over tot de orde van de dag

Deze motie is aangenomen, ondanks een negatief advies van het bestuur. Zie hier:

PREADVIES: AFWIJZEN
De motie loopt vooruit op een eventuele beslissing om proefboringen toe te staan. Voordat er überhaupt sprake van proefboringen kan zijn, wordt eerst onderzoek gedaan waarbij de Tweede Kamer fractie scherp zal kijken naar de objectiviteit van dat onderzoek. Zodra dat onderzoek is afgerond, volgens de planning in juli 2013, zal er worden besloten of en zo ja onder welke voorwaarden proefboringen worden toegestaan. Vooralsnog ontraadt het partijbestuur de
motie, omdat het vooruitloopt op de conclusies van een nog lopend onderzoek.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn