Motieparade: netbeheerders aan banden en steuntjes voor duurzame energie

6 juli 2012 - Er zijn donderdagnacht vijf moties op het gebied van energie aangenomen. De inhoud van een deel ervan wijkt niet veel af van het beleid zoals dat is ingezet door de regering en de Kunduz-coalitie. Opvallend is dat minister Verhagen (of zijn opvolger) gaat kijken hoe commerciële activiteiten van netbeheerders kunnen worden ingeperkt en dat er onderzoek komt naar de risico's van de overname door Tennet van Transpower.

Tegenstrijdige signalen
Over duurzame energie werden tegenstrijdige signalen afgegeven door de Kamer. Een motie van Van Veldhoven en Van Tongeren werd aangenomen. De regering moet gaan onderzoeken wat de kosten en baten zijn van saldering van duurzaam opgewekte stroom door boeren en groepen burgers. Hoewel het niet in de motie staat kan ervan uitgegaan worden dat hiermee saldering voor de meter wordt bedoeld.

Differentiatie
Een andere motie van Van Tongeren is ook aangenomen. Hierin wordt gevraagd om de subsidiebedragen (in het kader van de SDE) voor eigenaren van windmolens op land meer te differentiëren. Dit betekent in concreto dat er verschillende subsidies voor verschillende delen in het land komen, zodat molens geplaatst in gebieden waar het minder waait nu ook rendabel worden. De regering was overigens al van plan om dit te gaan doen, net als overigens het onderzoek naar saldering voor de meter.

Obsessie
Een motie van Marieke van der Werf (CDA) over decentrale energie werd echter niet aangenomen. Hierin werd gevraag aan de regering om een werkgroep in te stellen met ambtenaren van Financiën en Economische Zaken, die dan gaat onderzoeken hoe tot een decentrale duurzame energievoorziening kan worden gekomen, zonder dat de overheidsfinanciën in gevaar komen. De angst voor een derving van belasting-inkomsten is de reden dat de ambtenaren van Financiën altijd dwars gaan liggen voor alles wat naar saldering voor de meter riekt. PVDA stemde tegen. Misschien omdat Van der Werf zo expliciet haar CDA-tienpuntenplan in de motie noemde.

Valse concurrentie
Rene Leegte van de VVD loopt de laatste tijd te hoop tegen commerciële activiteiten door netbeheerders. Omdat die netbeheerders diepe zakken hebben, gevuld met ons geld dat we verplicht aan hen moeten betalen, is dit valse concurrentie. Leegte diende daarom een motie in. Hij wil dat de overheid komt met een overzicht van alle taken van de netbeheerders en met een juridisch advies over de mogelijkheden om netbeheerders te dwingen te stoppen met commerciële activiteiten.

Uitstel
Probleem hierbij is dat de Splitsingswet door de rechter buiten werking is gezet. In die wet is vrij nauwkeurig gedefinieerd wat de netbeheerder wel en niet mag en is te lezen dat de netbeheerder zich niet mag inlaten met commerciële activiteiten. Nu die wet buiten werking is gesteld lijken netbeheerders vrij spel te hebben. Minister Verhagen beloofde om bij de herziening van energiewetten, die nu aan de gang is, vast te leggen dat de netbeheerder zich met zijn core-business moet bezighouden en dat hij de commerciële activiteiten "waar nodig" (beetje vaag)  zal inperken. Leegte besloot daarop zijn motie aan te houden (voorlopig nog niet in te dienen).

Tennet-probleem
Een andere motie van Leegte is wel aangenomen. Hiermee wordt de regering gevraagd om een overzicht te geven van alle financiële risico's die het gevolg zijn van de overname door Tennet van de Duitse landelijke netbeheerder Transpower. Tennet is verplicht om nu miljarden te investeren in de aanleg van hoogspanningskabels in zee, ten behoeve van de aanleg van windmolenparken. Als die parken er niet komen of als de tarieven die Tennet in rekening mag brengen bij de Duitsers te laag zijn komt het bedrijf mogelijk in financiële problemen.

ETS
Ten slotte zijn op energiegebied nog twee moties van de PVDA aangenomen. De Kamer wil dat de regering er alles aan doet om te voorkomen dat Duitsland de eigen industrie compenseert voor de aankoop van CO2-uitstootrechten. Minister Verhagen was hier ook al hard mee bezig.

Wind op land
In een tweede motie wordt de regering verzocht een moratorium van een half jaar in te stellen voor de bouw van windmolens op land die groter zijn dan 100MW, tenzij de plannen goed worden bevonden door de provincies. Er is een felle ruzie ontbrand tussen regering en provincies over de plek waar nieuwe grote windmolenparken moeten komen. De provincies willen dat in eigen hand houden, en deze motie is dus een steun in hun rug. Het wachten is nog op een structuurvisie op land die op de instemming van de provincies kan rekenen.

Stok achter deur
Ook deze motie is niet veel anders dan wat het beleid van minister Verhagen al was, zoals laatst verkondigd tijdens een overleg in de Kamer. Het beleid van de regering is nu dat het ministerie alleen projecten tegen de zin in van provincies doordrukt als die provincies er niet in slagen om tot 6000 MW aan windmolens te komen. De ijkdatum is daarbij op juli 2013 gezet, als er een nieuwe structuurvisie moet liggen. Tot die tijd zou hij de behandeling van controversiële windmolenparken opschorten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn