Een waslijst aan energie-onderwerpen moet dinsdagavond weer afgeraffeld worden

19 juni 2012 - Dinsdagavond is er een overleg in de Kamer over energie. De waslijst aan onderwerpen dat de revue zal passeren is enorm. SP-er Paulus Jansen heeft al uitgerekend dat hij 18 seconden spreektijd per onderwerp heeft. Dat wordt dus weer afraffelen geblazen en nauwelijks ruimte voor discussie. Hier een overzicht van wat er speelt. Het is een selectie. (abonnees)

 • Vragen van Esther Ouwehand over de geplande boringen van Shell in het Noordpoolgebied, bij Alaska

Volgens minister Verhagen is het aan de Amerikaanse overheid om te beoordelen of die boringen verantwoord zijn of niet en niet aan hem. De Amerikaanse overheid heeft een vergunning gegeven. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de Amerikaanse overheid een zorgvuldige afweging heeft gemaakt." Hoewel de minister er niet over gaat, wil hij nog wel opmerken dat hij geen bezwaar heeft tegen de boringen.

 • Vragen van de PVV over gevaren van opslag van CO2

CO2 is geen inert gas, zoals aardgas. Het reageert met mineralen en ook met water. Door mineralisatie kan het volume CO2 toenemen, zo beaamt de minister. Daarom is volgens hem één van de eerste onderzoeken bij het beoordelen van de geschiktheid reservoir altid de mineralogische samenstelling van het gesteente in het reservoir. Oceanen kunnen gaan verzuren als de hoeveelheid CO2 toeneemt.

 • Vragen van Groenlinks over de regering over energiebesparing. Waarom steunt de regering niet een bindende doelstelling van 20% voor de lidstaten en zelfs niet een verplichte besparing van energie-afnemers, zoals dat voorheen stond in de ontwerp Energie-efficiëntie richtlijn?

De regering wil geen stapeling van doelstellingen: dus niet naast de doelstellingen voor het terugbrengen van CO2 en het opwekken van duurzame energie nog eens een doelstelling in het leven roepen. Het kabinet wil zelfs van de doelstelling voor het opwekken van duurzame energie af, zo kan tussen de regels van de brief worden gelezen.

 • Vragen van de PVV over het Mediterranean Solar Plan.

Nederland heeft daar volgens Verhagen niets aan bijgedragen.

 • Reactie van minister Liesbeth Spies van Wonen op het rapport 'Naar een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in 2050' van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL).

Een combinatie van een projectmatige aanpak en gebiedsmaatregelen is de beste manier om de warmtevoorziening van woningen en gebouwen te verduurzamen. Spies ondertekent binnenkort het 'Koepelconvenant Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving', waarmee afspraken gemaakt worden met marktpartijen. Ook is ze het eens met de stelling van het PBL dat duurzame opties een eerlijke kans moeten krijgen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de aansluitplicht voor warmtenetten in het Bouwbesluit, "waarvoor ik binnenkort mijn voornemens aan u zal voorleggen". (Die aansluitplicht zal overigens niet absoluut zijn, zoals we eerder schreven.)

 • De VVD wil een proefperiode bij de invoering van de richtlijn Energie-efficiëntie (eigenlijk wil de VVD heel die richtlijn van tafel hebben)

Nederland heeft al het één en ander bereikt. Meer zat er voor Nederland niet in "zonder van de onderhandelingstafel weg te lopen", waarmee het eindresultaat voor Nederland slechter zou zijn geweest. Overigens lijkt de verplichting van 1,5% energiebesparing per jaar bij eindverbruikers niet uit de richtlijn te zijn gehaald; alleen mogen lidstaten geleidelijk tot die 1,5% komen, te beginnen me 1% per jaar. Andere aanpassingen zijn dat bedrijven die onder het ETS-stelsel vallen niet aan die doelstelling hoeven te voldoen en dat early actions´, WKK en restwarmte" mee mogen worden geteld. We kunnen dus weer alle kanten op met de richtlijn, waardoor die materieel niet zo veel zal voorstellen. De minister denkt verder dat er kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven, "dat andere lidstaten veel te bieden heeft op het terrein van energiezuinige producten en technologieën."

De regering wil dus af van doelstellingen omtrent het aandeel duurzame energie. Het wil voor 2030 geen nieuwe doelstelling meer opstellen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de PVDA en D66. Bij een volgende regering kan dat dus weer anders zijn. Het argument is ondeugdelijk: zo zegt de minister dat het doel een schijnzekerheid biedt omdat niet te voorspellen is wat het aandeel duurzame energie in 203 zal zijn. Nee, daarom kan het zinvol zijn om een doel op te stellen en maatregelen te nemen om dat doel te halen. En als het argument al geldt, dan geldt het natuurlijk ook voor het CO2-uitstoot doel.
Het kabinet is niet tegen energiebesparing, zo zegt Verhagen maar even voor de zekerheid. Maatregelen om energie te besparen bestaan uit: "meerjarenafspraken met de industrie, het aanscherpen van de energieprestatiecoëfficiënt voor nieuwbouw, de energie-investeringsaftrek en door middel van het afsluiten van Green Deals met individuele bedrijven."

 • Vragen CDA over ongeoorloofde staatssteun door Duitsland

Verhagen wilde verder dat lidstaten bedrijven alleen compenseren voor de kosten van de aankoop van CO2-rechten als de prijs van CO2-uitstootrechten boven de 15 euro per ton komen. De Commissie heeft dit voorstel van Verhagen tot zijn teleurstelling niet overgenomen. Duitsland gaat vanaf 2014 de eigen energie-intensieve industrie compenseren voor de kosten van CO2-uitstootrechten, iets wat niet alleen gezien kan worden als ongeoorloofde staatssteun, maar dat ook de essentie van het stelsel nog verder onderuit haalt.

 • Transferunie

Onderhandelingen zijn in volle gang over de financiering van belangrijke infrastructurele, grensoverschrijdende projecten (in het kader van TEN-E). Nederland wil niet dat er geld van de EU aan te pas komt bij de financiering maar de landen aan de randen van de EU willen dat natuurlijk wel. Het komt er op neer dat Nederland en Duitsland straks weer kunnen gaan betalen. Ook wordt er nagedacht over de manier om te beoordelen welke projecten op deze lijst van prioritaire projecten komen en manier om de vergunningverlening te vereenvoudigen.

 • Vragen van SP over manieren om de energiezuinigheid van producten te vergroten, in het kader van Energy Star en de richtlijn Ecodesign

Over verlenging van Energy Star (een verdrag over kantoorapparatuur) wordt nog onderhandeld met de Verenigde Staten, maar ondertussen wordt wel verder gewerkt aan "het herzien van de specificaties (voor computers, monitoren, kopieermachines) en uitbreiding naar meer productgroepen (servers netwerkapparatuur UPS)". Bedrijven kunnen dit label gaan voeren en moeten dit dan aangeven aan de Europese Commissie. Die controleert pas als er klachten zijn.
In het kader van de richtlijn Ecodesign zijn of worden maatregelen genomen voor drogers, airconditioning, verwarmings- en warmwaterapparatuur, stofzuigers, netwerk stand-by, personal computers, monitors, commerciële koeling en diepvries installaties, televisies (inclusief die voor monitors), huishoudelijke verlichting, kantoorverlichting, koelkasten en diepvriezers.

 • Vragen over net op de Noordzee, ten behoeve van de aansluiting van windmolenparken

Tien landen gelegen aan de Noordzee onderzoeken de mogelijkheden van de aanleg van een net op zee, in het kader van het project North Sea Offshore Grid Initiative. Allerlei werkgroepen zijn ingesteld die binnen een half jaar met rapporten komen. Hiep hol.

 • Aanpassingen die nodig zijn door grootverbruikers van buitenlands gas, door veranderende samenstelling

De grootverbruikers krijgen mogelijk tot 2014 (in plaats van eind 2012) de tijd om hun installaties aan te passen. Wat dat precies betekent is niet duidelijk want er wordt nu al ander gas in het net gestopt. Zo schrijft de minister dat er in de periode september 2011 tot april 2012 zo'n acht commerciële ladingen LNG zijn afgeleverd (niet veel!), en de levering van dit gas in de regio Rotterdam "heeft niet tot serieuze problemen geleid bij afnemers." Dit kan het beste gelezen worden als: er zijn flinke problemen geweest bij enkele afnemers. Overigens lijkt het niet zozeer om aanpassingen in installaties te gaan vanwege een andere samentelling van het gas, maar meer om aanpassingen vanwege schokken in die samenstelling als gevolg van een steeds weer andere LNG-lading gas.

 • Vragen over SDE+

Op 1 mei is de tweede fase van de subsidie-regeling voor duurzame energie opengegaan. Er is nu voor 4 miljard euro aan aanvragen ingediend, terwijl het budget 1,7 miljard euro is. Dit lijkt het verplichtingenbudget te zijn (dus wat er aan verplichtingen voor de komende jaren kan worden vastgelegd).  Structureel zullen de kasuitgaven maximaal 1,4 miljard euro per jaar bedragen, zo schrijft Verhagen. De minister wil voorkomen dat er allerlei onrealistische projecten worden ingediend. Op de volgende manieren:

(citaat):
1. Een ontwikkelaar die een project ondanks de toegezegde steun niet realiseert, mag gedurende vijf jaar niet opnieuw subsidie aanvragen voor hetzelfde project; een aanvraag is derhalve niet vrijblijvend.
2. Ik beoordeel alle aanvragen op uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid. Conform artikel 59 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie wijs ik onrealistische aanvragen af.
3. Eén jaar na verlening van de subsidiebeschikking is er een ijkmoment: als de ontwikkelaar onvoldoende voortgang kan aantonen, trek ik de beschikking in.
4. Het recht op subsidie vervalt wanneer het beoogde project niet binnen de vereiste termijn is gerealiseerd. Voor de meeste technieken is deze termijn vier jaar vanaf afgifte van de subsidiebeschikking.
5. Voor aanvragen met een budgetbeslag vanaf 400 miljoen euro vereis ik een uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie.

(Einde citaat).

 • En tenslotte: de extra energiebelasting om al die duurzame ontwikkelingen te stimuleren.

Voorheen werden de kosten van de subsidies voor duurzame energie uit de algemene middelen gefinancierd. Nu komt er een aparte opslag op de energierekening, die lijkt op het stelsel van de energiebelasting. De minister zegt steeds dat dit de transparantie verhoogt, maar meer waarschijnlijk is het gewoon een aparte belastingverhoging. Andere belastingen zouden omlaag gaan door de opslag, zo beloofde voormalig minister Van der Hoeven, maar nadien is over dat laatste nooit meer iets gehoord. Ook voelt de regering er nog steeds niets voor om alleen energiebelasting te heffen over vieze stroom. Dit zou logisch zijn want op die manier stimuleer je duurzame energie en laat je de vervuiler echt betalen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn