CDA wil op termijn af van kolen- en kerncentrales

1 juni 2012 - Het CDA wil op termijn af van kolen- en kerncentrales. Dat blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma 'Iedereen', zoals dat vrijdag is geopenbaard. Het programma kan nog veranderen, als gevolg van amendementen van de leden.

In de inleiding van het hoofdstuk Duurzame dynamiek staat:
"Wij kiezen voor ontwikkeling en groei die in alle opzichten duurzaam en innovatief is. Er moet volop ruimte komen voor het opwekken van duurzame energie, op (inter)nationaal niveau en op kleine schaal. We moeten ook ons energieverbruik verminderen, door beter te bouwen en schoner te rijden en efficiënter te produceren. Van een ouderwetse economie die grondstoffen en goederen verbruikt, moeten we omschakelen naar een kringloopeconomie waarin grondstoffen en materialen worden bewaard en hergebruikt. We kiezen voor vitale, duurzame steden en voor ruimte om met nieuwe initiatieven de krimp in plattelandsregio’s op te vangen.”

Zie hier de paragrafen over energie, en die over natuur, milieu en ruimte:

Energie
3.11 Het CDA wil dat Nederland in 2050 meer dan 50% van haar energie duurzaam produceert en dat we 50% energie-efficiënter werken (‘50-50-50’). Dit betekent dat wij een nieuwe energiebalans bereiken waarbij wij efficiënter omgaan met onze fossiele brandstoffen, meer gaan inzetten op alternatieve energievoorziening en kolen en kernenergie op de lange termijn niet meer nodig hebben.
3.12 Wij gaan alles op alles zetten voor 14% duurzame energie in 2020. Dit is ook van belang voor energiezekerheid.
3.13 Wij zijn groot voorstander van het stimuleren van decentrale energieopwekking. Er worden experimenten uitgevoerd rond saldering van duurzame energie.
3.14 Private investeringen in verduurzaming willen wij aantrekkelijker maken. Wij pleiten voor lokale en regionale fondsen energiebesparing. Gemeenten en provincies zorgen voor de cofinanciering.
3.15 Voor nieuwbouwwoningen worden strengere normen gehanteerd voor energieefficiency. Door middel van green deals is versterking van duurzame bouw mogelijk.
3.16 Woningcorporaties krijgen de mogelijkheid om investeringen voor energiebesparing aan de huurder door te berekenen waarbij het voordeel van de lagere energierekening aan de huurder toevalt.
3.17 De stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt versterkt.
3.18 De overheid helpt bij het realiseren van duurzame energie projecten door betere procedures en regelgeving. Vergunningverlening dient niet onnodig belemmerend te werken.

Natuur, milieu en ruimte
3.19 Het draagvlak voor onze natuur zal worden verhoogd door betere verbindingen met recreatie, landbouw en overige economie. De natuur moet regionaal goed worden beheerd en wordt effectief en simpel beschermd in lijn met Europese regelgeving.
3.20 Afval is een grondstof. Nederland moet in Europa leidend zijn ten aanzien van hergebruik. Aan het einde van de volgende kabinetsperiode dient 85% van het afval te worden hergebruikt.
3.21 Om de klimaatverandering te beperkten tot minder dan 2°C, steunt Nederland de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van 1990.
3.22 Nederland is de veiligste delta ter wereld. Dit moet zo blijven. De uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma heeft prioriteit; zwakke plekken (zoals de Afsluitdijk) worden aangepakt. De financiering vindt plaats via het Deltafonds. Daarnaast is aandacht nodig voor voldoende zoet water tijdens droge periodes.
3.23 Wij vinden één Omgevingswet nog steeds belangrijk. Deze vervangt vijftien bestaande wetten en onderdelen van tientallen andere wetten. Hierdoor worden (administratieve) lasten voor burgers en bedrijven verlaagd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een vergunning.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn