Einde statiegeld, hogere boetes, PVDA laat het ook afweten op afvalgebied

27 april 2012 - Aan het einde van deze tumultueuze politieke week nam de Kamer donderdagavond laat nog veel moties aan, onder meer op het gebied van afval. Zo wordt het oude vertrouwde statiegeld-systeem de nek om gedraaid, in twee stappen zodat de dood nog eens extra pijnlijk wordt. Een motie waarin gepleit werd voor aanscherping van de doelstellingen voor het inzamelen van plastic afval haalde het niet dankzij de PVDA. Hier een overzicht van de aangenomen moties, en een korte toelichting.

SP, CU: Verwerking van teerhoudend afval
Teerhoudend asfalt met een hoeveelheid benzopyreen (of benzoapyreen) van minder dan 50 mg moet in Nederland verbrand worden in de afvalovens.

CDA, VVD, D66: IJkmoment voor het vrijgeven van het statiegeldsysteem
Er komt in 2014 een ijkmoment om te kijken of het goed gaat met het inzamelen van plastic afval buiten het statiegeld-systeem om. Als dat niet het geval is kan de Kamer de afschaffing van het statiegeld voor plastic flessen terugdraaien. De motie is op het laatste moment nog twee keer gewijzigd, dus hoe die er precies uitziet weten wij ook niet.
Hoewel CDA en D66 heel erg trots zijn op deze motie heeft die waarschijnlijk niet veel om het lijf. De afvalbranche en de regering zullen waarschijnlijk gaan aantonen dat de inzameling van plastic afval goed op schema ligt.

PVDA laat het afweten
Overigens is het opvallend dat PVDA deze laatste motie niet steunde. En ook steunde de partij een andere motie niet. Die motie zou een flinke aanscherping beteken van de doelen voor de inzameling van plastic afval. Het stemgedrag is des te meer opvallend omdat de motie was ingediend mede namens de PVDA, naast het CDA en de CU. De partij zetten zich deze week ook buiten spel in de onderhandelingen voor een nieuwe begroting voor 2013, nadat het kabinet Rutte/Verhagen viel.

CDA, CU: Inzameling van afval door verenigingen en clubs
Een deel van de opbrengsten van de inzameling van afval moet terugvloeien naar verenigingen en clubs die actief bijdragen aan de inzameling van afval. Het lijkt erop dat deze motie zegt dat deze clubs gewoon afval als oud papier en plastic moeten kunnen blijven inzamelen, ook al kiest een gemeente bijvoorbeeld voor nascheidingstechnieken.

Alle moties waarin verzocht werd om handhaving van het huidige statiegeldsyteem of uitbreiding ervan met kleine plastic flesjes zijn verworpen, waardoor deze (demissionaire) regering dus door kan gaan met de afschaffing van het statiegeld. Alleen een nieuwe regering, die gevormd wordt na de verkiezingen in september, zou hier nog verandering in kunnen brengen.

CDA, Groenlinks: Convenant met bedrijven
De Kamer verzoekt om 'juridisch sluitende bepalingen' om de verpakkings- en de afvalindustrie te kunnen houden aan de afspraken die gemaakt zijn in een convenant dat staatssecretaris Atsma met die industrie heeft afgesloten. Ofwel: er moet iets van een boeteclausule in het 'Besluit beheer verpakkingen en papier en karton' worden opgenomen.

Verder zijn er nog twee moties van PVV-Kamerlid Richard de Mos aangenomen.

PVV: Landelijke publiekscampagne
De boete voor het weggooien van afval op straat gaat omhoog van 90 euro nu naar 390 euro. De Kamer wil nu dat dit met een voorlichtingscampagne aan ons allen wordt duidelijk gemaakt.

PVV: Oormerken van 20 mln. voor de bestrijding van (zwerf)afval
Gemeenten krijgen 20 miljoen voor het opruimen van zwerfafval. De Kamer wil dat dit geoormerkt wordt, zodat het door die gemeenten niet aan andere zaken wordt besteed.

VVD: loketregisseur
Er komt een 'loketregisseur' die het bedrijfsleven helpt bij het verkrijgen van vergunningen op het gebied van bijvoorbeeld mestvergisting en andere vormen van decentrale duurzame energie-opwekking.

VVD, CDA, PVV: Besluit beheer verpakkingen en papier en karton
De Kamer verzoekt de regering de 'artikelen 8 tot en met 11 in paragraaf 4, uit het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton te schrappen'. Dit betekent in concreto einde verhaal statiegeld-heffing. Als de industrie het wil kan het behalve het statiegeld voor plastic flessen nu ook het statiegeld voor glazen flessen afschaffen.

PVDA, VVD: inzichtelijk maken van de afvalstromen
De regering moet goede informatie naar de Kamer zenden over de mate waarin het plastic afval wordt ingezameld. Die goede informatie ontbrak tot nog toe, waardoor de afvalsector kon schermen met cijfers die vooral uit de grote dikke duim afkomstig waren.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn