Anti-privatiseringswet naar Kamer

8 september 2010 – Netwerkbedrijven mogen straks echt niet meer geprivatiseerd worden. Dat mochten ze al niet; maar de rechterlijke macht zag dat anders. Het Gerechtshof van Den Haag oordeelde dat privatisering slechts een beetje verboden is en verklaarde de splitsingswet buiten werking. Het ministerie laat nu nog duidelijker dan voorheen in de wet vastleggen dat privatiseren toch echt niet mag, zodat geen enkele rechter er nog omheen kan. De nieuwe wet is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Fracties mogen er schriftelijk hun eerste reactie op geven.

Kort maar krachtig
De wet bestaat uit drie artikelen. Het eerste artikel heeft betrekking op de elektriciteitsnetten en het tweede op de gasnetten. Deze artikelen regelen dat netten of netwerkbedrijven alleen direct of indirect in handen mogen zijn van Rijk, provincies, gemeenten of andere 'openbare lichamen'. Dat indirecte eigendom wordt ook nader verklaard; het betekent dat de netten of de netbeheerders in handen zijn van een bedrijf dat weer volledig in handen is van overheden. Het derde artikel is een ‘technisch artikel’.

Wat de minister in 2007 schreef: "Zoals al eerder is aangegeven, zal een wijziging van het Besluit aandelen netbeheerders, waarin voorzien zou worden in de mogelijkheid van (minderheids)privatisering, bij de Staten-Generaal worden voorgehangen. Voor het beëindigen van het verbod op privatisering van de netten is wijziging van artikel 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 85, derde lid, van de Gaswet noodzakelijk. Het kabinet zal geen voorstel tot wijziging van het Besluit aandelen netbeheerders opstellen om de mogelijkheid te bieden tot minderheidsprivatisering van de aandelen in de netbeheerders."

Wet en besluit
Het verschil met vroeger, zo stelt de minister, is dat het privatiseringsverbod nu volledig op het niveau van wet is vastgelegd en dus niet gewijzigd kan worden zonder instemming van de Kamer. Voorheen was er behalve een wet ook een besluit. In de wet werd geregeld dat de minister toestemming moet geven voor de overdracht van aandelen in netwerkbeheerders. In het besluit was geregeld dat de minister deze toestemming moet weigeren als de aandelen daarmee in handen komen van partijen die nu geen deel uitmaken van de kring van de overheid, zo legt ook de Raad van State het uit in haar advies.

Niet helemaal duidelijk
Toch begrijpen we het niet helemaal, want in de Elektriciteitswet 1998 staat ook al dat de netten en netbeheerders niet in handen mogen komen van partijen buiten de kring van de overheid (Artikel 93, lid 3 (zie ook kader; waaruit blijkt dat ook de minister vind dat de wet moet veranderd worden als er tot privatisering wordt overgegaan). In het besluit dat er later (februari 2008) is gekomen, het Besluit Aandelen netbeheerders, staat dan weer min of meer hetzelfde als in lid 3. Bovendien moet de minister als ze dat besluit zou willen wijzigen dat voorleggen aan de Tweede en de Eerste Kamer. Dus het is niet zo dat de minister eigenhandig tot privatisering had kunnen overgaan, zoals de rechter het deed voorkomen.

Omweg vervalt
Maar in ieder geval vervalt het besluit nu. Bovendien vervalt de omslachtige formulering dat de minister moet instemmen voor de overdracht van netten of netbeheerders en dat die instemming geweigerd moet worden als de aandelen naar private bedrijven gaan. De netten en de netwerkbeheerders moeten nu simpelweg direct of indirect in overheidshanden zijn. Klaar. Goed geregeld dus. Vraag is nog wel of de Hoge Raad, die straks een oordeel  gaat vellen over de uitspraak van het Hof, zich gaat baseren op de oude wet, zoals die gold ten tijde van het indienen van het bewaar tegen de splitsing door de energiebedrijven, of op de nieuwe wet.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn