Open brief aan aandeelhouders Eneco om geheime deal tussen Eneco en Rotterdam

2 september 2016 - Energiespecialist Louis Kanneworff van het adviesbureau Edo Advies heeft een open brief gestuurd aan alle aandeelhouders van Eneco. Hij is van mening dat Rotterdam en Eneco openheid van zaken moeten geven over een deal, die ze in 2011 gesloten zouden hebben. Die deal is zelfs voor de andere aandeelhouders geheim, zo zegt Kanneworff in een toelichting. Maar die aandeelhouders moeten binnenkort wel beslissen over de splitsing en daarom moeten ze van deze deal op de hoogte zijn.

Gekonkel
In het jaarverslag van Eneco over 2011 wordt er vagelijk geduid op de deal. Er zijn blijkbaar sinds 2011 'met Eneco verbonden partijen'. Dat zijn partijen met veel invloed. De gemeente Rotterdam is zo'n 'verbonden partij'. Wat staat er in het jaarverslag? "Eneco past de vrijstelling toe om transactie met verbonden overheidsinstellingen niet toe te lichten". Een 'transactie met verbonden overheidsinstelling'. Waar gaat het dan over?

Voor wat hoort wat
Kanneworff heeft wel een idee. Hij denkt dat Rotterdam heeft toegezegd aandeelhouder te blijven van Eneco en niet aan te dringen op splitsing. In ruil daarvoor zou Eneco in de stad investeren. Dat is gebeurd. Zo heeft Eneco een stoomnet aangelegd in de haven, terwijl het veel logischer was geweest als het Havenbedrijf Rotterdam dit voor zijn rekening had genomen. Verder is er natuurlijk de leiding naar Noord gekomen. Mogelijk is in de deal met Rotterdam al vastgelegd om die door te trekken naar Den Haag, om zo warmte uit de zware industrie in de Europoort af te kunnen zetten in Den Haag.

Animal farm
Dus is het wel van belang voor bijvoorbeeld de gemeente Den Haag om te weten wat er nu precies is bekokstoofd tussen de gemeente Rotterdam en haar troetelbedrijf Eneco. Maar blijkbaar zijn er eersterangs en tweederangs aandeelhouders. Kanneworff bestempeld Den Haag als een soort deelgemeente van Rotterdam als het op energie aankomt. Den Haag heeft geen eigen energiebedrijf en geen vestiging van Eneco in de stad. Rotterdam en Eneco bedisselen hoe de energievoorziening van de Hofstad er in de toekomst uit komt te zien. Den Haag zit straks met een fossiel systeem opgezadeld.

Aardwarmteprut
Vervolgens heeft Eneco ook nog de aardwarmtecentrale van Den Haag in de prut laten lopen. Dat ding heeft 20 miljoen euro gekocht en nadat het failliet was heeft Eneco het voor een half miljoen kunnen kopen. Mooie deal toch? De wethouder schijnt woedend geweest te zijn maar speelt naar buiten toe mooi weer. De warmte had vanaf het begin makkelijk in het bestaande warmtenet van Den Haag, in handen van Eon, gepompt kunnen worden, maar dat wilde Eneco niet. Eneco wilde een eigen netje.

Verliesmodel
Overigens denkt Kanneworff dat het plan om een warmterotonde in Zuid-Holland aan te leggen een stille dood gaat sterven. De kosten van het transport van warmte over 30 kilometer zijn gigantisch en de afzet zal steeds minder worden omdat mensen steeds minder warmte gaan verbruiken. De warmterotonde is volgens hem een 'verliesmodel'. Daar komt bij dat de herziening van de Warmtewet nog minstens twee jaar op zich laat wachten, nu er eerst begin 2017 verkiezingen zullen zijn. Eneco zal ongetwijfeld willen wachten op die herziening voordat het zich vastlegt en als die herziening niet voldoende garanties voor wat betreft rendement afgeeft zal Eneco zeggen: baai, baai, zwaai, zwaai. Het bedrijf is al bezig met het opzeggen van de levering aan bestaande stadsverwarmingsprojecten.

Vingers
Rotterdam heeft zich trouwens nogal in de vingers gesneden door Jeroen de Haas toestemming te geven zich te blijven verzetten tegen de splitsing. Als er rond 2008 gesplitst was, zoals ook Nuon en Essent gedaan hebben, dan hadden de gemeenten het belang in het commerciële bedrijf voor vele miljarden euro's kunnen verkopen. Nu krijgen ze het, als het straks gesplitst is, aan de straatstenen niet meer kwijt. Sterker nog: sommigen denken dat het bedrijf op instorten staat. En er zullen waarschijnlijk nog wat lijken uit de kast rollen (Toon?). Een 'voordeel' is wel dat het grootste deel van de langlopende schulden van Eneco nu weggestopt kan worden in het netwerkbedrijf, wat in handen van de overheden moet blijven.

 

Tijdspad splitsing Eneco:
september: toetsing splitsingsplan door ACM en ministerie van Economische Zaken
september: discussies over governance van de twee nieuwe bedrijven
oktober: debat over splitsing in de raad van Den Haag
30 november 2016: Bava (bijzondere aandeelhoudersvergadering) waarop de aandeelhouders de splitsing moeten bekrachtigen.
31 januari 2017: Splitsing moet zijn geëffectueerd
2017: discussies over hoe verder met het aandeelhouderschap

 

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net


Hierbij de open brief:

Open Brief 


                                Den Haag, 26 augustus 2016

Aan 52 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco

Geachte gemeenteraad,

Als een van de 53 aandeelhouders van Eneco heeft U recent van de Eneco Groep NV de notitie; “ Splitsing toegelicht “ ontvangen. Het betreft een informatiebrief  voor College van B&W en gemeenteraad. Aan de aandeelhoudende gemeenten wordt een besluit gevraagd om de splitsing van de Eneco Groep goed te keuren. Dit besluit moet eind 2016 genomen worden. Het gaat om grote belangen en kan het gemeentelijk beleid diep raken.
 
De  Stichting Gemeentelijk Belangen Energievoorziening is van oordeel dat in de informatiebrief van Eneco een zeer wezenlijke element niet genoemd wordt. In deze Open Brief  informeren wij U daarover.

De positie van Rotterdam en de deal met Eneco.
De 53 gemeentelijke aandeelhouders  zijn verspreid over vijf provincies,  Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Utrecht (Vianen) en Gelderland ( Lingewaal).
Deze versnippering resulteert in een democratisch tekort. Publiek debat over de koers van Eneco is afwezig. Bij het Zeeuwse energiebedrijf Delta dat ook niet gesplitst is ligt dat totaal anders. De Provinciale Staten van Zeeland is het politieke forum waar de koers van Delta in een openbaar debat besproken wordt. Bij Eneco ontbreekt dat politieke en publieke debat volkomen. Aandeelhouders van Eneco zijn daardoor vooral machteloze toeschouwers. Behalve Rotterdam.

De gemeente Rotterdam (31,7 % aandelen) bezit sinds 2011 een uitzonderingspositie.
Het Eneco jaarverslag 2011 maakt dat duidelijk. In  paragraaf 31 Transacties met verbonden partijen  (p. 120)  zijn dat jaar de volgende drie nieuwe zinnen opgenomen.
“ Aandeelhouders van Eneco met invloed van betekenis zijn verbonden partijen”
“ De gemeente Rotterdam heeft invloed van betekenis”
“ Eneco past de vrijstelling toe om transactie met verbonden overheidsinstellingen niet toe te lichten”
Eneco heeft met Rotterdam een transactie gesloten die klaarblijkelijk verborgen moet blijven voor de andere aandeelhouders. De andere 52 gemeentelijke aandeelhouders zijn hiermee gedeclasseerd tot ‘tweederangs aandeelhouders’. In 2014 zijn hierover in Den Haag, de tweede grote aandeelhouder,  raadsvragen gesteld. Het Haagse College van B&W antwoordt dat de gemeente Rotterdam invloed van betekenis heeft, omdat het meer dan 20% van de aandelen bezit en dan wordt “in de verslaggevingsregeling  gesproken van ‘invloed van betekenis “ (Den Haag RIS 272846).

Een misleidend antwoord vinden wij.  De gemeente Rotterdam  bezit namelijk al vanaf de start van Eneco in 1995 meer dan 20% van de aandelen! Dit al 16 jaar bekende feit kan niet de reden zijn om in 2011 opeens te spreken van “een met Eneco verbonden partij” en van  “invloed van betekenis”. Het kan niet anders dan dat  Eneco en Rotterdam een soort ‘deal’  hebben gesloten. Een serieuze overeenkomst die voor de controlerend accountant Deloitte aanleiding was, om dit sinds  2011 in het  jaarverslag op te nemen. De drie hierboven genoemde zinnen staan verspreid over de paragraaf: “ Transacties met verbonden partijen.”  Je moet de tekst twee keer lezen om te begrijpen wat er staat. En om in te zien dat de inhoud van deze  Eneco-Rotterdam deal voor de andere aandeelhouders verborgen moet blijven. Dat is des te pijnlijker omdat Rotterdam als grootste aandeelhouder ook nog eens q.q. voorzitter is van de Aandeelhouderscommissie die namens alle aandeelhouders informeel overleg pleegt met Eneco.

Eneco vraagt nu aan zijn aandeelhouders om met de splitsing van het bedrijf in te stemmen. Dat is hèt moment voor de overige aandeelhouders om opheldering en duidelijkheid te eisen over de in 2011 gesloten deal.  Zolang de deal tussen Eneco en Rotterdam niet openbaar wordt is praten over de komende splitsing één grote schertsvertoning. Namens de Stichting Gemeentelijke Belangen Energievoorziening,
(www.gemeentebelangenenergievoorziening.nl)


Mr. Constant Martini, voorzitter
Drs. Louis Kanneworff, secretaris

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn