Wet Voorrang voor duurzaam, inclusief groot aantal wijzigingen, aangenomen

10 februari 2010 - De Tweede Kamer heeft dinsdag de energiewet 'Voorrang voor duurzaam' aangenomen, inclusief een groot aantal amendementen en moties. Hierdoor kan stroom die duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld door windmolens, met voorrang afgevoerd worden als er in bepaalde regio's congestie is op het net. Kolen- en gascentrales moeten in dat geval worden uitgezet. De wet bevat ook maatregelen die de werking van de gasmarkt moeten verbeteren. Daar is Gasterra nog steeds heer en meester. De Kamer heeft echter niet veel vertrouwen in dat onderdeel van de wet, want het heeft een motie aangenomen die de regering oproept om .... de werking van de gasmarkt te verbeteren. Pijnlijk, als de regering precies dát beoogde te regelen met de nieuwe wet.

Gasterra blijft dominant
Eén van de overwegingen bij die aangenomen motie van Zijlstra (VVD) is dat de dominante positie van Gasterra met deze wetgeving in stand blijft. Het is voor bedrijven die veel variatie in hun afname van gas hebben, bijvoorbeeld omdat ze aan eindverbruikers leveren, nog steeds vrijwel onmogelijk om te gaan handelen. Zij zijn en blijven gebonden aan Gasterra door die fluctuerende afname van gas en dat laatste bedrijf staat niet toe dat ze de bedrijven zelf gaan handelen. De VVD had dit graag willen veranderen, door bepaalde artikelen te schrappen maar heeft hiervan afgezien omdat het effect daarvan niet duidelijk was. Wel heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken beloofd om te gaan onderzoeken of die artikelen alsnog kunnen worden geschrapt.

WKK wordt aparte categorie
Het gedeelte 'voorrang voor duurzaam' is ook grotendeels in tact gebleven. Er komt geen verdere indeling in verschillende soorten grijze stroom, zoals bijvoorbeeld Van der Ham van D66 had gewild. Wel komt er, op voorstel van Jansen (SP), een derde categorie: warmtekrachtkoppeling (WKK). Als het uitzetten van gas- en kolencentrales onvoldoende soelaas biedt worden eerst die WKK-centrales uitgezet en dan pas pure groene stroomcentrales, als windmolens.

Buitenland afsluiten
Ook heeft de Kamer in een motie gesteld dat de minister interconnectoren (verbindingen met het buitenland) niet zomaar uit mag sluiten van het systeem van congestie. Dat betekent als er congestie is in een bepaalde regio in Nederland  de import van stroom uit het buitenland naar die regio ook afgesloten moet kunnen worden. Opeenvolgende ministers houden steeds bij hoog en laag vol dat dat niet kan. Ook mag de minister het systeem van 'voorrang voor duurzaam' niet zomaar terzijde schuiven. De minister had graag gewild dat als energiebedrijven als Eon teveel schade leiden, het systeem buiten werking kan worden gesteld. Maar dat laat de Kamer niet toe. Alleen als 'de veiligheid en betrouwbaarheid niet op de meest doelmatige manier kunnen worden gewaarborgd' mag dat. Het ministerie van Economische Zaken is erg goed in het ondergraven van eigen wetgeving.

Advies inwinnen bij NMA
Ook zijn er nog een groot aantal amendementen aangenomen, die op andere delen van de wet betrekking hebben. Zo moet de minister advies bij de toezichthouder NMA inwinnen bij het nemen van beslissingen over grote investeringsprojecten. De minister had graag de alleenheerschappij gehad op dat gebied, om zo belangrijke projecten er door te kunnen jassen, maar dat vindt de Kamer te risicovol. Als die projecten nog niet waren vastgelegd in een zogenaamd Structuurschema, dan wil de Kamer er zelf ook nog een oordeel over kunnen geven. De minister moet bij het nemen van die investeringsbeslissingen expliciet letten op de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de energievoorziening in Nederland, zo heeft de Kamer vastgelegd.

Niet altijd verplichte aansluiting
Verder heeft de Kamer geregeld dat de netbeheerder niet verplicht is om iemand aan te sluiten op het gasnet als de kosten daarvan te hoog zijn. In de wet stond juist dat de netbeheerder iemand altijd moet aansluiten op het gasnet, tenzij de woning van die persoon is aangesloten op een warmtenet. De aansluiting van kleine duurzame productie-installaties moet met voorrang geregeld worden als de netbeheerder het zo druk heeft of zo weinig capaciteit heeft dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Betere scheiding tussen kosten van netbeheerders
Er komt verder een betere scheiding tussen de kosten van een regionale netbeheerder en die van de landelijke netbeheerder. Die kosten van die laatste netbeheerder komen op het bordje van de regionale netbeheerder terecht en die regionale netbeheerder moest ook die landelijke kosten elk jaar verminderen. Dat kan natuurlijk niet. Verder moet de netbeheerder apart verslag doen van de netwerkactiviteiten (die mogen dus niet worden weggemoffeld in de cijfers over het gehele bedrijf).

Toetje
Ten slotte is er nog een amendement van Zijlstra aangenomen waarvan ik de betekenis nog niet goed kan beoordelen. In de Kamer is er over dit amendement (zelf noemt Zijlstra het een wetsvoorstel) bij mijn weten niet gesproken, in ieder geval niet in de eerste twee termijnen. De wetswijziging houdt in dat de netbeheerder bij het vaststellen van zijn tarieven rekening kan houden met de kosten van investeringen in uitbreiding van het net. Mogelijk kon dit tot nog toe niet en kon het tarief alleen maar gebaseerd zijn op de reguliere kosten die de netbeheerder maakt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn