Geen verplichte criteria voor duurzaamheid biomassa, wel aanbevelingen

1 maart 2010 - Europa gaat lidstaten geen criteria opleggen waaraan biomassa moet voldoen. Dat schrijft de nieuwe Eurocommissaris voor Energie Günther Oettinger bij de publicatie van een rapport over het onderwerp. De Commissie heeft wel een aantal aanbevelingen opgesteld, maar het wordt aan de lidstaten overgelaten of ze die overnemen. Wel krijgen de lidstaten de mogelijkheid zelf verplichte criteria op te leggen leggen; die dan in het schema van de Europese Commissie moeten passen.

Veel biomassa niet zo duurzaam
Het gebruik van biomassa voor de opwekking van stroom en de productie van gas nam enkele jaren geleden een hoge vlucht omdat het werd gezien als een duurzame vorm van energie-opwekking. En er werden ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de productie van duurzame energie. In de praktijk bleek het gebruik van biomassa echter niet zo duurzaam omdat in arme landen hele bossen werden gekapt voor de teelt van de gewassen, die in de Europese ovens zouden verdwijnen. Met name palmolie en soja zijn beruchte natuurverwoesters. Vandaar de roep om criteria waaraan biomassa moet voldoen voordat die als duurzaam door het leven kan. In Nederland heeft met name ex-minister Cramer van Milieu zich beziggehouden met het opstellen van dergelijke criteria.

Rompslomp voorkomen
Die criteria brengen echter ook veel rompslomp met zich mee en vandaar dat ze nu niet verplicht worden, zo stelt Oettinger. Hij wijst erop dat 90% van de biomassa die gebruikt wordt uit Europa zelf afkomstig is. Het rapport dat de Commissie heeft uitgebracht bevat wel een aantal richtlijnen, of aanbevelingen, die in acht moeten worden genomen bij het opstellen van een eigen lijst met criteria. Op die manier wordt voorkomen dat iedere lidstaat maar wat doet en dat de lijst wordt misbruikt om biomassa van andere landen buiten de deur te kunnen houden. Dit zou de werking van de interne markt belemmeren, aldus de Commissie.

Vier aanbevelingen
De Commissie heeft nu vier aanbevelingen opgesteld, die dus al dan niet kunnen worden overgenomen. De eerste is een verbod op het gebruik van biomassa die afkomstig is van grond waar voorheen de bloemen en de bomen welig tierden; grond dus waar bossen gekapt zijn of een andere natuurlijke rijkdom is vernietigd. De tweede aanbeveling is dat er minimaal 35% aan CO2-emissie bespaard wordt door de inzet van de biomassa ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat percentage kan verhoogd worden naar 50% in 2017 en 60% in 2018 voor nieuwe installaties. Het derde punt van de Commissie is dat nationale regels de meest efficiënte installaties voor de opwekking van energie bevoordelen. De laatste aanbeveling is dat de herkomst van de biomassa wordt gemonitord.

Wie over anderhalf jaar leeft...
Verder beveelt de Commissie aan om de duurzaamheidscriteria niet op te leggen aan afvalproducten, aangezien die al aan allerlei wet- en regelgeving moeten voldoen, en om eigenaren van installaties van minder dan 1 MW ervan uit te sluiten. Het rapport met de aanbevelingen dat de Commissie nu heeft vastgesteld volgt uit de richtlijn Hernieuwbare bronnen uit 2009. Die legde wel criteria vast voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa, zoals die in de auto gebruikt worden. Over vaste biomassa en gasvormige biomassa werd geregeld dat de Commissie nog met een zienswijze daarover zou komen. Dat is dus bij deze gebeurd. Over anderhalf jaar wordt het beleid geëvalueerd en komt de vraag aan de orde of er niet toch meer verplichtende criteria nodig zijn.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn