Energiewinning uit afval maakt promotie met nieuw afvalstoffenbesluit

24 mei 2010 - Sommige reststromen zullen in de toekomst niet meer gezien worden als afval maar als secundaire grondstoffen, waarmee ze niet langer onderhevig zijn aan ingewikkelde afvalwetgeving. Ook wordt het winnen van energie uit afval opgewaardeerd. Dat laatste is in de toekomst een 'nuttige toepassing' en niet langer 'verwijdering', zoals nu. Deze en andere wijzigingen in het afvalbeleid zijn het gevolg van een nieuw besluit dat de ministerraad heeft aangenomen. Met het besluit implementeert het kabinet de gewijzigde Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen in nationale wetgeving, wat voor eind 2010 moet gebeuren.

Afvalhiërarchie
Onderdeel van de richtlijn uit 2008 is dat lidstaten van de EU een 'afvalpreventieplan' gaan opstellen. Dit moet dus leiden tot terugdringing van de afvalberg en beter hergebruik, bijvoorbeeld als secundaire grondstof of als nuttige toepassing, zoals voor de winning van energie. Begrippen als 'recycling'; 'hergebruik', 'terugwinning' en 'inzameling' worden beter gedefinieerd dan voorheen. Verder wordt energieopwekking dus opgewaardeerd. Hiermee komt deze activiteit hoger in de 'afvalhiërarchie' te staan. Hoe hoger in de hiërarchie, hoge meer prioriteit de regeringen het onderdeel moeten geven. De hiërarchie is als volg:

a) preventie
b) voorbereiding voor hergebruik
c) recycling
d) andere nuttige toepassing, bv. energieterugwinning, en
e) verwijdering.

Metaalbak in de bijkeuken?
Verder komen er doelen voor het gescheiden inzamelen van afval, zowel voor huishoudelijk als voor bouw- en sloopafval. In 2020 moet 50% van al het papier, metaal, glas en soortgelijke items uit huizen worden gerecycleerd, in tegenstelling tot 27% nu. In dat jaar moet ook 70% van het ongevaarlijk bouw- en sloopafval worden gerecycled. Tegen 2015 wordt een gescheiden inzameling ingevoerd van glas, papier, kunststof en metaal, zo schrijft Europa voor. Of dat betekent dat er behalve een papier, glas- en kunststofbak ook een metaalbak in de keukens en schuurtjes van Nederlandse huishoudens komt te staan is niet duidelijk. Het uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk scheiding aan de bron.

Discussie loopt
Het kabinet voert nog overleg met de Commissie over hoe dit laatste precies moet worden geïnterpreteerd. In Nederland lijkt de voorkeur van nascheiding, van bijvoorbeeld plastic, toe te nemen. Enerzijds is het voor huishoudens lastig of al het afval te scheiden, anderzijds kan het soms mogelijk efficiënter gebeuren als het al is ingezameld. Ten slotte biedt de nieuwe richtlijn dus de mogelijkheid om bepaalde reststromen niet meer als afval te kwalificeren maar als secundaire grondstoffen, bijvoorbeeld die stromen die geschikt zijn als biomassa voor energieopwekking.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn