Energieplannen: eerst kerncentrale dan CO2-opslag, SDE blijft

30 september 2010 - Plannen voor CO2 opslag in Barendrecht en in het noorden van het land worden voorlopig in de ijskast gezet. Dat kan worden opgemaakt uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van het minderheidskabinet van CDA en VVD. Het kabinet zegt geen 'nee' tegen CO2-opslag, maar die komt pas aan de orde als er een vergunning voor een nieuwe kerncentrale is verleend. Opvallend is verder dat de stimuleringsregeling voor duurzame energie SDE in tact blijft en dat het nieuwe kabinet in blijft zetten op energietransitie. De Europese doeleinden zullen daarbij echter leidend zijn: dus 14% duurzame energie in 2020, en geen 20%, zoals tot nog toe het doel was.

Energie en water zijn topgebieden
Het energiebeleid valt onder een nieuw ministerie voor Economie, Landbouw en Innovatie. Dit ministerie heeft met name tot taak een "concurrerend ondernemingsklimaat te bevorderen" en om "stimulerend beleid te ontwikkelen voor de huidige en toekomstige economische topgebieden van Nederland", waaronder ook energie en water vallen. Innovatie zal dus voor het nieuwe kabinet nog belangrijker worden dan het voor het huidige kabinet al was. Ook komt er meer aandacht voor het MKB en wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd. Hieronder letterlijke teksten uit het regeerakkoord, dat nog door de leden van het CDA en de CDA-fractie in de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd.

Letterlijke teksten:

p. 12/13

Nederland moet voor de voorziening van energie minder afhankelijk worden van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen. De energiezekerheid moet worden vergroot en er komt meer aandacht voor het verdienpotentieel op energiegebied. De Europese doelen voor een duurzame energievoorziening zijn leidend. Dit betekent 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie in 2020.

  • Om de CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie nodig. Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden ingewilligd. Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.
  • Het kabinet beoogt een “Green Deal” met de samenleving, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing. De verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte wordt eenvoudiger.
  • De energietransitie berust op innovatie door goede samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, ondernemingszin bij de ontwikkeling en export van nieuwe producten op dit gebied en enkele maatregelen die hieraan bijdragen. Het kabinet bevordert onderzoek naar en toepassing van nieuwe energiebronnen.
  • De opwekking van duurzame energie moet zo snel mogelijk concurrerend worden maar verdient in de overgangsfase stimulering. Hiertoe wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geleidelijk omgevormd in een SDE+ regeling. De financiering van de SDE+ vindt plaats door een opslag op de energierekening. De opbrengst van de SDE+ wordt direct ingezet voor duurzame energieprojecten. De SDE+ wordt, zoals vastgelegd in het financieel kader, geen regeling met een open einde.

Naast deze algemene maatregelen ter ondersteuning van de energietransitie, zijn ook meer gerichte, specifieke maatregelen nodig om de economie toekomstbestendiger en sterker te maken.

De energietransitie wordt ook in internationaal verband bevorderd.

  • In internationaal verband zet het kabinet in op versterking van het Initiatief Duurzame Handel, met inzet van middelen voor Ontwikkelingssamenwerking, en uitbreiding hiervan naar CO2-intensieve sectoren.
  • In de Europese Unie richt het kabinet zich onder meer op een CO2-efficiëntienorm voor elektriciteitscentrales, scherpe milieu-eisen aan producten, emissie-eisen aan alle transportmiddelen en een Europees energienet, ook op de Noordzee.
  • Het kabinet zet in op doorlichting van de wereldwijde broeikasgasemissiehandel ten aanzien van de betrouwbaarheid van emissierechten, zoals die uit het Clean Development Mechanism.
  • De energie-infrastructuur blijft in publieke handen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn