Kamer neemt moties over kolensteun en IPCC en privatiseringswet aan

14 oktober 2010 – De Tweede Kamer heeft gisteren de anti-privatiseringswet van minister Van der Hoeven aangenomen. Hiermee wordt sterker dan voorheen in de wet verankerd dat verkoop van energienetwerken aan private partijen verboden is. Verder heeft de Kamer moties aangenomen over het klimaatbureau van de VN, IPCC , en over de steun die Europese lidstaten aan hun eigen mijnbouwindustrie geven.

Privatisering nog meer verboden
De instemming met de anti-privatiseringswet van Van der Hoeven is geen verrassing; bekend was dat heel de Kamer hier vierkant achter staat. Als ook de Eerste Kamer de wet aanneemt staat het ministerie straks sterker als de Hoge Raad het beroep behandelt van de staat tegen de uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag, waarmee de door de wetgever afgedwongen splitsing van de energiebedrijven ongeldig werd verklaard. Hopelijk gaat de Eerste Kamer niet weer muggenziften over één of ander lullig detail.

Holocaust-ontkenners
Daar was dus geen debat over woensdag. Er ontsponnen zich wel twee korte debatjes over het IPCC,  over steun aan de kolenindustrie en over de waterkrachtcentrale in Borgharen. De PVV wil dat de voorman van het IPCC naar huis wordt gestuurd omdat die mensen die twijfelen aan de opwarming van de aarde vergeleken heeft met Holocaust-ontkenners. De partij diende een motie in waarin Minister Huizinga van Vrom, en daarmee haar opvolger, werd opgeroepen om zich hiervoor in te spannen. Huizinga voelde hier niets voor omdat het de aandacht afleidt van waar echt om gaat, namelijk het verbeteren van de procedures bij het IPCC, zodat toekomstige rapporten wat minder fouten en verdraaiingen bevatten.

Bijna unaniem
Een andere motie over dit onderwerp, van Helma Neppérus van de VVD, werd wel aangenomen. Hierin werd de regering opgeroepen om ervoor te zorgen dat klimaatsceptici betrokken worden bij het werk van het IPCC. Huizinga vond dit ondersteuning van bestaand beleid, maar Neppérus twijfelde hieraan. En de andere partijen dus ook want de motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Steun voor sluitende mijnen
Een andere motie, van Van Veldhoven van D66 werd ook aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen om zich er in Europees verband voor in te zetten dat exploitatiesteun aan kolenmijnen die gesloten worden in drie jaar wordt afgebouwd. Er is nu discussie over een Europese verordening die gaat over die afbouw van die steun. Opvallend is dat dit volgens een brief van de minister van Economische Zaken Van der Hoeven ook al in de verordening staat. Ook wordt er een einddatum voor die steun genoemd van 2014. Maar de inhoud van de verordening wordt nog onderhandeld.

Adieu, het ga je goed
Minister Huizinga stelde echter dat de motie het doel van de Nederlandse regering eerder verder weg dan dichterbij bracht omdat Nederland zich op deze manier buiten het onderhandelingsproces zou plaatsen en er de kans bestaat dat er helemaal geen eindtermijn meer wordt genoemd in de verordening. Maar dit is lulkoek, zoals Jansen van de SP al zei (in iets andere bewoordingen), want de minister die ook tegen de subsidies is, kan zich alleen maar gesteund voelen door een Parlement dat haar oproept te pleiten voor snelle afbouw van de subsidies. Huizinga bleek ook niet op de hoogte van de brief van Van der Hoeven, die mede namens haar is verstuurd. Samsom bedankte Huizinga ter gelegenheid van haar laatste optreden in de Kamer, maar we zullen haar niet missen.

Vissengehaktmolen
De Partij voor de Dieren wond zich verder nogal op over de vergunning voor een nieuwe waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen, waar al jaren over gesoebat wordt. De vergunning is, of zal binnenkort, na jarenlang getreuzel, verleend worden. De huidige bekkenvistrap wordt afgebroken en daar komt een nieuwe, smallere, verticale vistrap voor in de plaats. Volgens de dierenpartij zullen hierdoor meer vissen sneuvelen dan voorheen. Ofwel: de waterkwaliteit verslechtert en dit is niet toegestaan volgens de Kaderrichtlijn Water.

Wel een goede minister
Zonde van die 3,1 miljoen die recentelijk is geïnvesteerd in de aanleg bekkenvistrap is het zeker. Maar volgens minister Eurlings zijn juist alle denkbare maatregelen genomen om te voorkomen dat de sterftecijfers van de vissen boven bepaalde normen uitkomen. Indien nodig zal de turbine zelfs stilgelegd worden, zo zei de minister in zijn laatste vurige bijdrage aan het politiek debat, voorlopig dan. Hij werd namens de kamer bedankt door Paulus Jansen van de SP die opmerkte dat die vurigheid de tand des tijds doorstaan heeft. De motie van de Partij voor de Dieren om te wachten met het verlenen van een vergunning werd verworpen.

Opvallend is ook dat het dossier over de waterkrachtcentrale Borgharen jarenlang op het bureau van Huizinga heeft gelegen, toen die nog staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat was, zonder dat er iets gebeurde, terwijl het dossier nu, nu Eurlings de zaken van haar heeft overgenomen omdat Huizinga naar het ministerie van Vrom ging, in een vloek en een zucht is afgehandeld. Het tekent het verschil in kwaliteit.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn