Nieuwe SDE: maximum 15 cent per kWh, einde subsidies zonne-energie

30 november 2010 - De komende jaren zal er maximaal 15 cent per kWh aan subsidie* worden versterkt voor duurzame energie opties. De periode van subsidieverlening zal opgeknipt worden in vier fasen, waarbij het maximum geleidelijk wordt verhoogd naar deze 15 cent. Ondernemers die met minder subsidie toekunnen, kunnen in de eerste fasen meedingen en hebben daardoor meer kans om subsidie in de wacht te slepen. Aan subsidieverlening van zonne-energie voor particulieren is definitief een einde gekomen, zo blijkt uit een brief van minister Verhagen, waarin hij aangeeft hoe de nieuwe SDE-regeling eruit zal gaan zien.

Een heel zootje aan maxima
De SDE zal op 1 juli 2011 worden opengesteld. Door het maximum van 15 cent per kWh zullen dure duurzame energieopties zoals zonne-energie voor particulieren definitief buiten de subsidieboot vallen. Er is ook een maximum voor groen gas: 132 cent per kubieke meter. Iedere fase heeft weer een eigen maximum: 9, 11, 13 en 15 cent per kWh stroom en 79, 97, 114 en 132 cent per kubieke meter gas. In de eerste fasen zullen er daarnaast nog verschillende maxima voor de verschillende categorieën gelden omdat anders de goedkoopste vormen zouden worden overgesubsidieerd, zo stelt Verhagen. Zo is het maximum voor waterkracht in de eerste fase 7,2 cent en dat van elektriciteit uit afval 6,2 cent per kWh.

Vrije categorie
In elke fase is een zogenaamde 'vrije categorie'. Die is bedoeld voor ondernemers die al in een vroeg stadium subsidie willen aanvragen ook als hun categorie in die fase nog niet genoemd is en voor ondernemers die met duurdere technologieën aan de slag willen, maar die genoegen nemen met het maximum wat geldt voor die fase. Verhagen noemt de volgende voorbeelden: "elektriciteit uit mest covergisting, thermische conversie van biomassa < 10MW, zonPV >15 kWp, vrije stromingsenergie,
osmose en geothermie." Subsidie voor grootschalige zonne-energieprojecten kan dus wel als ondernemers met maximaal 15 cent per kWh genoegen nemen.

Warmte en windmolens
Zoals verwacht zal warmte (thermische conversie van biomassa) dus ook via de SDE gestimuleerd gaan worden, zo schrijft de minister. Dit zal echter nog niet volgend jaar, maar pas in 2012 gaan gebeuren. Het SDE-besluit moet daarvoor gewijzigd worden. Dan zal er ook een onderscheid gemaakt worden tussen subsidies voor windmolens in windarme gebieden en die in windrijke gebieden. Groen gas en gas uit installaties die zijn aangesloten op een groen gas hub zullen worden gestimuleerd, maar warmtekrachtkoppeling zal daarentegen weer uit de regeling verdwijnen. De minister vindt dit vooral een manier van energie besparen en niet van duurzame energie-opwekking.

Bedragen
Subsidie voor grootschalige bijstook van biomassa in kolencentrales zit niet meer in de SDE. Het zal wel gestimuleerd gaan worden; maar op een andere manier, zo schrijft Verhagen. Dit jaar zal de minister voor 1,5 miljard euro aan subsidie vergeven (verplichtingen aangaan), wat neerkomt op een kasuitgave van zo'n 100 miljoen in de komende vijftien jaar. Dit bedrag kan langzaam oplopen in deze kabinetsperiode, zo stelt de minister. Maar niet teveel want op termijn zal er jaarlijks 1,4 miljard euro per jaar beschikbaar zijn voor de stimulering van duurzame energie; dat is inclusief de bedragen die al zijn vergeven in het kader van de vorige subsidieregelingen SDE en MEP.

Opslag
De nieuwe regeling zal gefinancierd worden door middel van een opslag op de energierekening. Van een kolen- en gasbelasting, die eerder nog werd genoemd als additionele inkomstenbron, zal voorlopig weinig terecht komen want dat moet in Europees verband worden 'aangekaart'.

* Alle bedragen hier zijn inclusief de opbrengst van de stroom of het gas

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn