Greenpeace boekt succesje in strijd tegen kolencentrales

1 januari 2011 - Greenpreace heeft een succesje geboekt in de strijd tegen kolencentrales. De advocaat-generaal van het Europese Hof van justitie heeft geconcludeerd dat er bij het verlenen van vergunningen rekening moet worden gehouden met de totale Nederlandse emissieplafonds voor zwaveldioxide en stikstofdioxide (SO2 en NOx). Dat is niet gebeurd. Greenpeace concludeert hieruit dat de vergunningen onterecht verleend zijn.

Advies
Greenpeace verzet zich tegen de bouw van de kolencentrales. Essent bouwt een kolencentrale in de Eemshaven en Eon en Electrabel bouwen er ieder één op de Maasvlakte. De centrales stoten behalve CO2 ook SO2 en NOx uit. Het bedrijf overhandigde in 2010 45.000 handtekeningen van mensen die zich verzetten tegen kolen- en kerncentrales aan Tweede Kamerleden. En ze startte, al weer drie jaar geleden, procedures tegen de bouw van kolencentrales. De conclusies van de advocaat-generaal kunnen gezien worden als een advies aan het Europese Hof van Justitie dat later dit jaar uitspraak doet in het geschil. Als het Europese Hof zich er over uitgesproken heeft moet ook de Nederlandse Raad van State dat nog doen.

Niet veel aan de hand
Vraag is dus of het Europese Hof van Justitie de conclusies overneemt en wat dat voor gevolgen heeft. Opvallend was dat energiebedrijven onmiddellijk reageerden op de berichtgeving van Greenpeace over het advies van de advocaat-generaal en ook de felheid waarmee ze dat deden was opvallend. De bedrijven hebben zich duidelijk voorgenomen om steeds hun versie van het verhaal te geven als er kritiek komt op de bouw van de kolencentrales. De bedrijven benadrukten dat het slechts een advies is, dat het wachten is op de uitspraak van het Hof en dat zelfs als rekening wordt gehouden met nationale plafonds, die door de nieuwe centrales niet worden overschreden.

Ontsnappingsclausules
Volgens Eon is het plafond voor NOx in Nederland 65000 ton. De nieuwe centrale zou hooguit 1500 ton per jaar uitstoten. Bij de bestaande kolencentrale van Eon op de Maasvlakte is de emissie in de afgelopen jaren naar beneden gebracht van 9000 naar 1800 ton, zo stelt Eon, wat overigens niet zo relevant lijkt in het licht van deze zaak. Voor SO2 is het plafond 37500 ton per jaar. Volgens Eon worden deze plafonds niet overschreden. Ook wijzen de energiebedrijven er op dat er ontsnappingsclausules zijn. Zelfs bij een dreigende overschrijding zou er de mogelijkheid zijn een reductieprogramma op te stellen, zo stelt Eon. Essent zegt het iets anders. Die stelt dat de advocaat-generaal heeft aangegeven dat zelfs bij overschrijding van de normen omstandigheden zodanig kunnen zijn dat de vergunningen toch verleend worden.

Werkelijke emissies
Volgens Greenpeace voldoet Nederland niet aan de normen. Wie heeft er gelijk? Volgens het CBS was de totale uitstoot van SO2 in Nederland in 2009 72.000 ton, waarvan 32.000 ton afkomstig is van fabrieken, centrales en dergelijke (stationaire bronnen) en 40.000 ton van verkeer. De uitstoot van NOx bedroeg in 2009 368.000 ton, waarvan 99.000 uit stationaire bronnen en de rest uit mobiele bronnen. Dit duidt op forse overschrijdingen. De getallen zijn echter weer heel anders als zogenaamde NEC-normen worden gehanteerd voor het meten van de uitstoot: 35.000 ton voor SO2 en 270.000 ton voor NOx. Omdat de plafonds ook NEC-plafonds zijn moeten waarschijnlijk deze laatste getallen worden gehanteerd.

Vraag
Vraag is of het Europese Hof of de Raad van State een beslissing om de vergunning in te trekken louter en alleen kan baseren op het feit dat er geen rekening is gehouden met de nationale emissieplafonds of dat er ook een daadwerkelijke overschrijding van de normen moet dreigen om tot zo'n beslissing te komen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn