Kamer: regering moet in 2050 duurzame energievoorziening hebben gerealiseerd

27 april 2011 - De motie van PVDA en CDA die dinsdag is aangenomen door de Tweede Kamer heeft op zich niet zo veel om het lijf: de regering moet een energieakkoord sluiten met alle "hoofdrolspelers" (in de energiesector, zo mag worden aangenomen, maar dat staat er niet bij). Minister Verhagen is daar al druk mee bezig, alleen gebruikt hij de term Green deal in plaats van energieakkkoord. Maar een bijzin van de motie is wel interessant. Het doel van het energieakkoord moet zijn "uiterlijk 2050 een duurzame energievoorziening te hebben gerealiseerd".

Geen kolencentrales meer
De Tweede Kamer heeft dus bepaald dat de regering er voor moet zorgen dat we in 2050 een duurzame energievoorziening hebben. Partijen die voor stemden waren SP, PVDD, de PVDA, GroenLinks, D66, SGP, Christenunie en CDA. Mogelijk kunnen deze politieke partijen in een volgende motie verduidelijken wat ze precies met een 'duurzame energievoorziening' bedoelen. Kolencentrales horen daar in ieder geval niet bij; daar zal iedereen het over eens zijn. De kolencentrales die nu gebouwd worden op de Maasvlakte en de Eemshaven zullen dus voor 2050 gesloten moeten worden, als we de motie tenminste letterlijk moeten nemen. En nieuwe vergunningen worden niet meer verstrekt.

Duurzame kern- en gascentrales
Vraag is nog of kern- en gasgestookte centrales er wel deel van uit maken. Gasgestookte centrales zijn duurzamer dan kolencentrales, maar om ze nu 'duurzaam' te noemen, dat gaat een stap te ver. Het is een fossiele brandstof, die in de nabij toekomst uit landen moet komen met dubieuze regimes en die, als die in energiecentrales verbrand wordt, bovendien leidt tot CO2-uitstoot in de lucht. Kerncentrales leiden niet tot CO2-uitstoot maar ook die kunnen moeilijk als duurzaam worden gezien. Als zo'n centrale het begeeft is de ellende niet te overzien, en zullen meerdere generaties daarvan de gevolgen ondervinden en bovendien leidt het tot een radio-actieve afvalhoop.

Of alleen symboolpolitiek
Vraag is dus nog even hoe de partijen die voor de motie hebben gestemd deze duurzame samenleving voor zich zien. Als de Kamer daar geen duidelijkheid over geeft, dan moeten we er wellicht vanuit gaan dat het hen toch niet zo'n ernst is met die realisatie van die duurzame samenleving en dat de motie vooral als een symboolmotie moet worden gezien, die bij het publiek de indruk moet wekken dat deze partijen heel erg duurzaam zijn, terwijl dat dus eigenlijk niet is.

Schade aardbeving
Ook een andere energie-motie is dinsdag aangenomen, met algemene stemmen nog wel; die is van de hand van Groenlinks en D66. De motie vraagt de regering ervoor te zorgen dat Taqa meteen overgaat tot het vergoeden van schade bij een aardbeving in Bergen, nog voordat definitief is vastgesteld dat de schade het gevolg is van de gasberging. De Kamer gaat er vanuit dat Taqa dit heeft toegezegd en wil dat de regering dit als annex toevoegt aan een convenant dat al is gesloten tussen Taqa en de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer. Met Bergen, dat zich verzet tegen de gasberging, heeft Taqa nog geen convenant afgesloten, maar de Kamer wil dat de regeling ook voor de inwoners van Bergen gaat gelden, zo staat in de motie.

Nuance-verschil
Ook zou Taqa moeten overgaan tot voorfinanciering (van het herstel van de schade), zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Eerlijk gezegd hebben wij in de brieven van de minister niet kunnen lezen dat Taqa zich verplicht heeft de schade te vergoeden nog voordat is vastgesteld dat die het gevolg is van een aardbeving. Er staat in een recente brief van Verhagen dat Taqa geld overmaakt bij "vastgestelde schade als gevolg van bodembeweging gerelateerd aan de gasinjectie en/of productieactiviteiten in de Gasopslag Bergermeer."

Andere moties
Een motie van Ouwehand, die de regering oproept om een Gas storage agreement (die ook betrekking heeft op de gasopslag Bergen) openbaar te maken is vooralsnog aangehouden. Ook twee andere moties zijn aangehouden. Die gingen over het instellen van een minimumprijs voor CO2-rechten (kansloos) en over het niet meer verlenen van vergunningen voor kolencentrales. Partijen die voor de bovengenoemde motie hebben gestemd zouden deze laatste motie van Groenlinks en D66 ook moeten omarmen, maar te vrezen valt dat dat niet zo is. Een motie van de Christenunie over het nog dit jaar beschikbaar stellen van geld voor het stimuleren van duurzame warmte is verworpen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn