Prinsjesdag: 'Openhouden Borssele vergt veel inzet'

19 september 2011 - Het kabinet zet nog steeds volop in op de bouw van een tweede kerncentrale in Nederland: Een van de voornaamste actiepunten voor 2012 is het "voortvarend ter hand nemen van de vergunningprocedure en de Rijkscoördinatieregeling voor een nieuwe kerncentrale". En het openhouden van de bestaande centrale in Borssele "vergt veel inzet". Hier een overzicht van enkele opvallende energie-zaken uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken, zoals die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Stroom
Het komende jaar worden er door het ministerie een "eerste tranche" aan wetgeving naar de Kamer gestuurd, wat een uitvloeisel is van het Energierapport 2011. De wetten worden gepresenteerd onder de naam Stroom.

Gas
Nederland voert over energie-zaken overleg binnen het zogenaamde Pentalateraal overleg. In tegenstelling tot wat de naam suggereert (penta=vijf) zijn hierbij zes landen bij betrokken: de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Geprobeerd wordt om afspraken te maken op het gebied van het grensoverschrijdend transport van en de handel in gas. Op gasgebied worden verder de vereisten van de Europese verordening op het gebied van gas (944/2010) geïmplementeerd.

Baten
Voor 2011 wordt maar liefst voor een bedrag van 11,6 miljard euro aan aardgasbaten verwacht en in 2012 is dat 12 miljard. In 2010 bedroeg dit nog slechts 7,7 miljard. De stijging in de olieprijs, waar de gasprijs aan gekoppeld is, heeft hier alles mee te maken. Het spreekt vanzelf dat die baten veruit het grootste deel vormen van de ontvangsten van het ministerie (in totaal 11,75 miljard euro in 2011). De energie-uitgaven bestaan vooral uit subsidieregelingen voor duurzame energie. In 2011 zijn uitgaven in het kader van een 'duurzame en veilige enegievoorziening' 1,1 miljard euro, op een totale uitgavenpost van ruim 1,2 miljard. Van die 1,1 miljard bestaat het grootste deel uit subsidies in het kader van inmiddels stop gezette duurzame subsidieregelingen MEP en SDE.

Subsidie voor groene stroom
EZ splitst de uitgavenkant op de begroting op in drie onderdelen: ordening van energiemarkten, bevordering van voorzieningszekerheid (vooral internationaal) en bevorderen van een veilige en duurzame energievoorziening. De subsidieregelingen duurzame energie vallen onder dat laatste lemma. In 2011 gaat 718 miljoen naar de MEP en 151 miljoen naar de SDE. In 2012 is dat 634 (MEP) en 280 miljoen euro. Pas vanaf 2013 zijn er uitgaven in het kader van de nieuwe SDE: te beginnen met 100 miljoen euro, oplopend tot 372 miljoen euro in 2016.

Geld naar vies
Opvallend is dat ook de geplande bouw van een nieuwe kerncentrale ook valt onder het kopje: 'veilige en duurzame energievoorziening'. De komende jaren wordt geld uitgegeven aan stralingsbescherming (zo'n 20 miljoen euro in 2012 en 2013) en aan kernenergieprogramma's: 8 miljoen euro per jaar. Dit laatste lijkt (onder meer) betrekking te hebben op de bouw van een nieuwe HFR (hoge flux reactor) in Petten. Een besluit hierover is eind augustus weer uitgesteld. Kernenergie-onderzoekscentrum NRG, de beheerder van die reactor, kan rekenen op overheidssteun. Samen met de steun voor het op hetzelfde terrein gelegen ECN bedraagt die in 2011 en 2012 zo'n 40 miljoen euro per jaar.

Miljoenennota
In de Miljoenennota (het overzicht van alle departementen) staat dat er voor de jaren 2011, 2012 en 2013 42,5 miljoen euro extra is vrijgemaakt voor kernenergie ten opzichte van de vorige begroting. "In verband met de bouw van eventueel een nieuwe kerncentrale wordt er budget vrij gemaakt" En: "Daarnaast is er budget nodig voor de uitbreiding van menskracht en voor middelen in verband met een aantal (verwachte) vergunningaanvragen, onder meer voor de vervanging hoge flux reactor in Petten, en voor de uitvoering van besluiten, die genomen zijn door het vorige kabinet zoals het langer openhouden van Borssele."

Wet- en regelgeving
De kernenergieplannen vergen het wijzigen van bestaande en opstellen van een hele trits aan nieuwe wetten, besluiten en richtlijnen. Het kabinet gaat energie steken in de voorbereiding van de vergunningsaanvraag van Covra voor het kunnen uitbreiden van de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval in Vlissingen. Verder "vergt de vergunningaanvraag voor het langer open blijven van de huidige kerncentrale Borssele tot eind 2033 vergt in 2012 veel inzet".

Mijnbouw
De regering gaat ook onderzoeken of aanpassing van de Mijnbouwwet nodig is om het boren naar aardwarmte beter te kunnen faciliteiten en gaat hij "niet alleen de technische, maar ook de maatschappelijke mogelijkheden bezien voor de winning van onconventionele gasreserves." Dat lijkt er bijna op alsof het ministerie rekening gaat houden met het draagvlak van bewoners.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn