Elf nieuwe Green Deals

13 december 2011 - Minister Verhagen en staatssecretaris Atsma van milieu hebben elf nieuwe Green Deals afgesloten. De overeenkomsten liggen meer op het terrein van natuur en milieu dan op dat van energie, zoals de eerste 59 deals. Zo komen er vijf projecten voor de aanleg van tijdelijke natuur op braakliggende terreinen. Hieronder een opsomming van de 11 deals.

1. Biodiversiteit en Economie: vorming van een publiek-private uitvoeringsorganisatie door bedrijfsleven, natuurorganisaties en de Rijksoverheid, die een vervolg gaat geven aan het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Hulpbronnen.

2. Alliantie Tijdelijke Natuur: bedrijven, natuurorganisaties en de Rijksoverheid doen in vijf projecten ervaring op met het slimmer omgaan met ‘tijdelijke natuur’. Deze deal voorkomt dat spontaan ontstane natuur op braakliggende gronden op
grond van natuurregelgeving (economische) ontwikkeling onmogelijk maakt.

3. Nuttige toepassing resthout in de emballage- en palletindustrie: schoon resthout wordt als vervanging voor gas ingezet in bedrijfsprocessen. Betrokken partijen: Pallet Kisten Fabriek (PKF) B.V., Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV), Platform Hout in Nederland (PHN).

4. Maximalisatie veenvervangers: om er voor te zorgen dat de winning van veen op een verantwoorde wijze gebeurt (zonder schade aan milieu en biodiversiteit), moeten gebieden met een hoge biodiversiteitwaarde uitgesloten worden van winning. Om dit te stimuleren zet een aantal bedrijven zich in voor veenvervangers als commercieel aantrekkelijk alternatief.

5. Olifantsgras op Schiphol: op natuurlijke wijze wordt verstoring van luchtvaart door ganzen tegengegaan, door het toepassen van alternatieve beplantingen, zoals olifantsgras rondom de luchthaven die bovendien als biobrandstof kunnen
worden benut.

6. Biomimicry: Bij biomimicry wordt de natuur ingezet als inspiratiebron voor innovaties. Dit is een afspraak van bedrijven, kennisinstellingen en overheden over het gebruiken van natuur als inspiratiebron voor duurzame innovaties. Doel is de kennisinfrastructuur Biomimicry in Nederland te versterken en icoonprojecten te realiseren in de periode 2012-2015.

7. Biodiversiteits+ label: ondernemers, maatschappelijke organisaties, de Rijksoverheid en provincies zetten zich in voor de ontwikkeling van een verdienmodel voor (agro)biodiversiteit. Doel is een biodiversiteits+ label dat kosten voor biodiversiteitvriendelijke producten kan doorberekenen, zodat agrarische ondernemers een hogere prijs voor biodiversiteitvriendelijke producten ontvangen.

8. Producerend landschap: het agrarisch bedrijfsleven, natuurbeheerders en de Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk nieuwe constructies voor ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in de Ecologische Hoofdstructuur-, Natura 2000- en aangrenzende gebieden. Dit versterkt de landbouwstructuur en het beheer van natuur en landschap.

9. Samen ondernemen in landbouw en natuur in Het groene Woud en de Kempen-Meierij: biologisch agrarische ondernemers maken afspraken met natuurbeheerders en overheden (de Rijksoverheid en de provincie Noord- Brabant) over verdergaande en nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren en terreinbeherende organisaties in de regio. Inzet is om door samen te werken en door te investeren in natuur op het eigen terrein van de agrariërs bedrijfsmatig voordeel voor agrariërs en terreinbeheerders te combineren met beter natuurbeheer.

10. Het landgoedbedrijf: versterken van het maatschappelijk ondernemerschap op landgoederen en dat richten op de behoeften in de moderne samenleving door een actieve dialoog te bewerkstelligen van landgoedeigenaren met overheden en
kennisinstellingen over ondernemingsruimte en door passende instrumenten te ontwikkelen.

11. Biodiversiteit Oosterschelde: visserijondernemers, natuurorganisaties en overheden zetten zich gezamenlijk in voor een doorlaatmiddel in de Oesterdam voor zoet, nutriëntenrijk water, dat de positie van schelpdiersector en natuur
versterkt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn