PERSBERICHT - Grootste zonnepark van Nederland in Gennep: de stekker eruit

27 november 2013 - Hier de letterlijke tekst van een persbericht van de Stichting Haalbaarheidsstudie duurzaam energiepark De Brem.

[Begin persbericht]

Grootste zonnepark van Nederland in Gennep: de stekker eruit

Er komt voorlopig geen zonnepark van 28 ha op het bedrijventerrein De Brem in Gennep. De stemmingen in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2014 en het Nationaal Energieakkoord op 19 november jl. hebben dat duidelijk gemaakt. De beperkingen in de uitwerking van het Energieakkoord zijn op dit moment dusdanig, dat dit de conclusie moet zijn van de in opdracht van de Gennepse gemeenteraad uitgevoerde haalbaarheidsstudie Duurzaam Energiepark De Brem door de voor dit doel opgerichte stichting. In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie van de Gennepse gemeenteraad op dinsdagavond 26 november zullen raad en commissie hiervan op de hoogte worden gesteld.

Op 18 februari 2013 heeft de Gennepse gemeenteraad, op voordracht van de raadsfracties van PvdA en VVD, unaniem besloten om een haalbaarheidsstudie te doen naar een duurzaam energiepark op bedrijventerrein De Brem in Heijen (gemeente Gennep). Het doel van het initiatief was tweeledig: enerzijds bijdragen aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie in ons land, anderzijds het rendabel maken van een onverkoopbaar bedrijventerrein dat zwaar op de gemeentebegroting drukt. Met financiële steun van de gemeente Gennep en de provincie Limburg is de Stichting Haalbaarheidsstudie duurzaam energiepark De Brem opgericht. Medio april heeft de stichting een werkconferentie georganiseerd voor deskundigen en geïnteresseerden uit Gennep en omstreken om het plan te bespreken. Uit de ruim 80 aanwezigen is een stuurgroep van zeven personen gevormd, die zich met veel enthousiasme over de technische en financiële aspecten van het zonnepark hebben gebogen.

De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn:
–  Technisch is er geen enkele belemmering om een zonnepark van 28 ha, dat met 75.000 zonnepanelen een capaciteit heeft van ruim 19 megawatt, te vestigen op bedrijventerrein De Brem in Heijen; het is een realistisch en uitvoerbaar project;
–   Ook financieel is het project uitvoerbaar qua investeringskosten, opbrengst en financiering: er is een gezonde business case;
–   De beperkingen waartoe de regering en het parlement bij de uitwerking van het Nationaal Energieak-koord hebben besloten, zijn dusdanig, dat het duurzame energiepark De Brem nu niet haalbaar is.

Het belangrijkste obstakel in het Energieakkoord is, dat het lokaal opwekken van duurzame energie – de basis onder de plannen voor De Brem – ingeperkt wordt door de zogenaamde viercijferige postcoderoos. Dit betekent dat de belastingvoordelen voor afnemers van duurzaam opgewekte energie alleen gelden voor hen die wonen in de viercijferige postcode van De Brem en de direct hieraan grenzende postcodegebieden. In een dunbevolkte grensregio als Noord-Limburg zou in dat geval ruim de helft van de mogelijke afnemers moeten meedoen om een gezonde business case te hebben – dat moet als niet realistisch worden beschouwd.
    Een tweede onoverkomelijke hindernis in het Energieakkoord is het gebrek aan zekerheid voor investeerders. Belastingmaatregelen kunnen in principe elk jaar teruggedraaid worden. Garanties langer dan zeven jaar waren voor de regering niet bespreekbaar. Banken zijn met een dergelijke kortdurende zekerheid niet bereid om risicodragend te investeren in een project als het duurzaam energiepark De Brem.
    Ook het aanvragen van een Green Deal met het rijk heeft geen ruimte geboden. In een dergelijke Green Deal geeft de overheid geen geld, maar kan zij wel bepaalde regels versoepelen of tijdelijk buiten werking stellen, die de realisatie van duurzame projecten in de weg staan. Van het ministerie van Economische Zaken kwam een uiterst kort antwoord op de aanvraag: “het verruimen van de postcoderoos is nu niet opportuun”.

Terwijl het initiatief van de provincie Limburg alle steun en medewerking kreeg, blijkt de rijksoverheid dus de grootste belemmering te zijn om een grootschalig duurzaam energiepark te realiseren. De initiatiefnemers rest slechts, al diegenen die het project met raad en daad terzijde hebben gestaan voor hun steun te bedanken.

[Einde persbericht]

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn