Huichelachtige Kamp zet gezondheid bevolking op spel vanwege een paar luttele centen voor zijn vriendjes in het bedrijfsleven

27 augustus 2013 - Het is duidelijk dat minister Kamp niets liever wil dan toestemming geven voor de winning van schaliegas in Nederland. De PVDA sputtert nog tegen en dit maakt dat Kamp nog niet formeel kan beslissen. De opstelling van Kamp maakt duidelijk dat hij het algemeen belang ondergeschikt maakt aan de belangen van de energie-intensieve industrie. Hij stelt onze gezondheid en kwaliteit van leven in de waagschaal vanwege een paar schamele centen die hij en zijn vriendjes in de industrie met de winning van het gas denken te verdienen.

Trekpop
Kamp laat zich waarschijnlijk vooral leiden door de Nederlandse energie-intensieve industrie. Die denkt dat met de winning van schaliegas de prijs van gas omlaag gaat. De instemming van Kamp is waarschijnlijk dan ook ingefluisterd door VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes. Mogelijk dat de werkgevers alleen instemmen met een energie-akkoord als het kabinet deze winning van vies gas toestaat. Enige 'probleem' voor Wientjes en zijn trekpop in het kabinet Kamp, was Shell. Die is niet gebaat bij een lagere gasprijs. Daar is vast wat op gevonden want Shell-dochter NAM is de eigenaar van het al het winbare gas in Nederland. Waarschijnlijk krijgt de NAM een vergoeding per gewonnen kubieke meter gas.

Inkomsten
Daarnaast levert de winning van gas de Nederlandse staat extra geld op. Dat argument zal ook een beperkte rol spelen. De Nederlandse overheid is ten ene male niet in staat om uitgaven te verminderen, verslaafd als die is aan het opstarten van allerlei troetelprojectjes en aan mega-projecten die de industrie in staat stelt veel geld te verdienen. Bovendien zouden met structurele bezuinigingen de baantjes en macht van allerlei bestuurders van VVD- en PVDA-huize op de tocht komen te staan, en zijn die alleen al om die reden ongewenst. Maar de begroting moet op orde. Blijft over: het heffen van extra belastingen. Over het gewonnen gas worden accijnzen geheven en dat zorgt dus voor extra belastinginkomsten.

Algemeen nadeel
De winning van schaliegas is echter niet in het algemeen belang, ondanks die paar centen voor de overheid. Het fracken dat daarvoor nodig is gaat gepaard met de injectie in de grond van grote hoeveelheden water en chemicaliën. Die chemicaliën kunnen terecht komen in het grondwater waaruit, in grote delen van Nederland, drinkwater wordt gewonnen. Dat drinkwater kan dus vervuild raken. Daarnaast kan fracking tot aardbevingen leiden, leidt de winning van schaliegas tot aantasting van het landschap en brengt die enorm veel overlast voor omwonenden met zich mee. Het leven van deze omwonenden zal worden tot een hel. Het gas hebben we daarnaast niet echt nodig; er zit nog veel gas in de Nederlandse grond en in de velden op zee en we hebben juist in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van verbindingen met het buitenland.

Rotzooi
Niet duidelijk is welke chemicaliën de mijnbouwbedrijven zullen gaan gebruiken om het gesteente onder de grond te kunnen breken. Niet duidelijk is ook of het ministerie zal eisen dat ze dit bekend maken en of, vervolgens, het ministerie dit dan zelf weer bekend maakt. Waarschijnlijk niet. Dit maakt heel die schaliegaswinning een schimmig gebeuren. Zeer waarschijnlijk gaat het om rotzooi. Drinkwaterbedrijven hebben zich niet voor niets uitgesproken tegen schaliegaswinning. Helaas durven deze bedrijven tot nog toe niet echt een vuist te maken, gewend als ze zijn alles in onderling overleg tot een goed einde te brengen. Dat is laf. Het wordt echt hoog tijd dat ze een vuist maken.

Trekpop
Schaliegaswinning brengt dus serieuze risico's voor de drinkwatervoorziening met zich mee. Met de toestemming voor de winning van schaliegas maakt Kamp deze risico's ondergeschikt aan de paar centen die de overheid en bedrijven eraan kunnen verdienen. Behalve de risico's voor de gezondheid zijn er allerlei andere nadelen voor Nederland als geheel. Het is niet goed als dubieuze Angelsaksische mijnbouwbedrijven als Cuadrilla hier een voet aan de grond krijgen. Dit zijn bedrijven die zich geen zier aantrekken van onze belangen en die maar op één ding uit zijn: zoveel mogelijk geld verdienen. Naarmate dit soort bedrijven meer ruimte krijgt in Nederland zal onze economie feitelijk aan kwaliteit en veerkracht inboeten; bedrijven die verantwoord ondernemen wel hoog in het vaandel hebben staan zullen het moeilijker krijgen. Daarnaast zal de transitie naar duurzame energie een flinke terugslag krijgen.

Smoelwerk
De kans dat de komst van schaliegas echt tot een lagere gasprijs leidt is daarbij klein. Ten eerste zullen de kosten veel hoger worden dan verwacht. Reken maar dat productiesites, als die er komen, straks permanent beveiligd moet gaan worden. Ten tweede bepaalt in Nederland Shell de gasprijs en die zal niet toestaan dat de prijs voor schaliegas lager wordt dan die van 'gewoon' aardgas. Het is dan ook onzin om te stellen, zoals Kamp doet, dat schaliegas goed is voor de portemonnee van de burger. Kamp is een willige trekpop in de handen van Wientjes en het ministerie van Financiën en hij kiest dus ondanks dit alles voor schaliegas. Stel dat terroristen in een brief zouden dreigen met het injecteren van gif in de grond, waarbij de kans ontstaat dat het drinkwater zou worden besmet. Nederland zou te klein zijn vanwege alle verontwaardiging. De regering doet echter feitelijk hetzelfde.

Schijnheilig
Winning van schaliegas is derhalve niet in het algemeen belang; sterker nog het is sterk in het nadeel van de bevolking in zijn geheel. Het belang van lokale gemeenschappen die zich, terecht, met hand en tand verzetten tegen de winning valt in dit geval samen met het algemeen belang. Kamp daarentegen staat pal voor de belangen van een klein clubje naargeestige bedrijven, dat krampachtig vasthoudt aan een twintigste-eeuwse manier van zakendoen. Kamp stelde maandag bij de presentatie van een WC-eend onderzoek* echter met uitgestreken gezicht precies het tegenovergestelde. De winning van schaliegas is in het belang van Nederland, terwijl lokale gemeenschappen Nimby-gedrag vertonen en dus alleen maar uit zijn op hun eigen belang. Kamp wist goed dat zijn redenering niet klopte; dat zag je aan zijn kop.

Actie
Kamp wekt de indruk dat hij het goed met iedereen voorheeft maar hij is en blijft een cynische VVD-er die slechts opkomt voor zijn vriendjes in het bedrijfsleven en die zich geen barst aantrekt van de belangen van de bevolking in het algemeen. Het wordt tijd om deze huichelachtigheid door te prikken. Het wordt tijd om in actie te komen tegen de grote invloed van een paar bedrijven op het beleid in Den Haag. Een ding is zeker: die actie zal er komen en het is nog maar zeer de vraag of Kamp inderdaad zijn zin krijgt.

Jurgen Sweegers

* Een WC-eend onderzoek is een onderzoek waarbij de uitkomst al bij voorbaat vast staat omdat degene die het onderzoek uitvoert belang heeft bij een bepaalde uitkomst.  De term is afgeleid van de succesvolle reclame-slogan: 'Wij van WC-eend adviseren WC-eend.' In dit geval hebben de onderzoekers, die onderzoek deden naar de winning van schailegas, belang bij de uitkomst dat veilig en schoon naar schaliegas geboord kan worden, omdat de onderzoeksbureaus dan allerlei vervolgopdrachten in de wacht kunnen slepen. Er is dan ook geen enkele reden om ook maar enige aandacht te schenken aan het onderzoek.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn