BRIEF: 'PVDA is niet minder duurzaam gaan stemmen', plus reactie

6 september 2012 - Hierbij een reactie van Rolf Steenwinkel, voorzitter PVDA Duurzaam, op het artikel: "Verkiezingen: Kamer wordt mogelijk een stuk duurzamer na 12 september" . Steenwinkel is van mening dat de PVDA, in tegenstelling tot wat wij schreven, niet minder duurzaam is gaan stemmen sinds Diederik Samsom weg is als woordvoerder energie. Mijn reactie daar weer op is bijgevoegd.

Geachte redactie,

In uw nieuwsbrief van 30 augustus jl. heb ik geconstateerd dat het artikel "Kamer wordt mogelijk een stuk duurzamer na 12 september" niet voldoet aan uw eigen principe "altijd recht te doen aan de feiten". Ik wil dit graag met uw delen.

In de passage waar het stemgedrag van de PvdA-fractie wordt beschreven staat: "De ware aard van de partij komt naar boven nu het woordvoerderschap overgegaan is van Diederik Samsom naar andere mensen. Zo stemde de PVDA tegen een motie om onderzoek te doen naar nieuwe financieringsmodellen voor decentrale energie, pleitte ze met succes voor uitstel van de aanleg van windmolenparken op land en stemde ze tegen een motie om de normen voor het inzamelen van plastic afval aan te scherpen."

Als voorzitter van PvdA Duurzaam (een recent opgericht netwerk van PvdA leden) vond ik uw uitspraak weinig genuanceerd en heb ik uitgezocht waarom de fractie tegen deze drie moties heeft gestemd.

1. Financieringsmodellen decentrale energie. Over deze motie van Marieke van der Werf (CDA) constateerde u zelf al op 6 juni in het artikel "Motieparade: netbeheerders aan banden en steuntjes voor duurzame energie" dat de PvdA mogelijk tegen had gestemd, omdat Van der Werf zo expliciet naar haar CDA-tienpuntenplan verwees. Dit werd inderdaad door de fractie bevestigd, een dergelijk passage is weinig tactisch indien je steun wilt krijgen van anderen. Ook is de motie door de leden van de PvdA fractie beoordeeld als een vorm van vertragingstactiek. In lijn met het standpunt van Diederik Samsom in het verleden, zijn er helemaal geen verminderde belastinginkomsten indien er massaal geïnvesteerd zou worden in zonnepanelen. In het verkiezingsprogramma staat hierover: "energieopwekking voor eigen gebruik moet in alle gevallen geheel worden vrijgesteld van energiebelasting. De energiebelasting voor elektriciteit en gas voor grootverbruikers worden verhoogd."

2. Windmolenparken op land. De fractie heeft tegen deze motie van Stientje van Veldhoven gestemd doordat het als zeer noodzakelijk wordt gezien iets te doen aan het afkalvend draagvlak voor windmolens. De wijze waarop het rijk windmolenparken in Nederland tracht te realiseren, is uiterst succesvol in het maximaliseren van de weerstand tegen windmolens. In de visie van de PvdA kunnen windmolens veel beter in het landschap worden ingepast en dienen burgers de mogelijkheid te krijgen mee te investeren in deze windmolens. In het verkiezingsprogramma staat daarom: "Burgers krijgen meer rechten en kansen om zelf te participeren en investeren in een windpark bij hen in de buurt".

3. Normen voor inzamelen van plastic afval: Ook tegen deze motie van Stientje van Veldhoven is gestemd, omdat instemmen met deze motie zou beteken dat de fractie van de PvdA voor afschaffing van het statiegeld zou zijn. Dat is allerminst het geval. In het verkiezingsprogramma staat: "Zo wordt het statiegeldsysteem op flessen niet afgeschaft, maar wordt gekeken naar het (gedeeltelijk) overnemen van het Duitse statiegeldsysteem."

Indien u de redenen voor het stemgedrag van de PvdA fractie was nagegaan had u kunnen constateren dat de fractie van de PvdA helemaal niet minder duurzaam is gaan stemmen. Voor de uitspraak 'de ware aard van de partij komt naar boven' is al helemaal geen grond te vinden. Uit deze passage blijkt naar mijn mening dat u het gedrag van de fractie heeft beoordeeld aan de hand van uw vooroordelen over de PvdA en naar de werkelijke standpunten van de PvdA.

"Pittige uitspraken worden niet geschuwd, om zo de discussie op gang te krijgen of om zaken helder te krijgen." Ik hoop in de toekomst met veel plezier uw nieuwsbrief te blijven lezen, maar dat u hierbij inderdaad recht blijft doen aan de feiten.

Met vriendelijke groet,

Rolf Steenwinkel
voorzitter PvdA Duurzaam
www.pvdaduurzaam.nl

Reactie:

Beste Rolf,

Mijn opmerking dat de ware aard van de PVDA naar boven komt is een interpretatie van de werkelijkheid. Ik denk dat Samsom behoort tot de groep van mensen die het meest duurzaam is in de PVDA. Aangezien hij in de afgelopen jaren het woord voerde over energie, denk ik dat hierdoor mensen het beeld hebben gekregen dat de PVDA 'wat' duurzamer is dan ze in werkelijkheid is. Vandaar 'ware aard'.

Ik merk echt wel een beetje een kentering binnen de PVDA: minder kritisch over de kolencentrales, en een moratorium vragen voor de bouw van die windmolenparken zou onder Samsom niet snel zijn gebeurd. De PVDA heeft zelf in een motie gevraagd om een moratorium, en niet slechts tegen een motie van D66 gestemd, waarin gesteld werd dat de regering knopen zou doorhakken als de provincies er zelf niet uit zouden komen.

Over afval-inzameling: afschaffing van het statiegeld was op een bepaald moment een gegeven, nadat moties waarmee Kamerleden dat tegen wilden houden waren weggestemd. Gegeven dat laatste, lijkt het me zinvol voor een duurzame partij om voor aanscherping van de normen te stemmen. Dus hier begrijp ik het stemgedrag van de PVDA niet. Het gaat overigens niet om de motie over het inbouwen van een ijkmoment (je lijkt daar op te doelen) maar om die over aanscherping van de normen: (30872, nr. 89/108), waar in eerste instantie zelfs de naam van PVDA-Kamerlid Sjoera Dikkers onder stond. Daarin wordt niets gezegd over het afschaffen van statiegeld.

De tegenstem bij de motie van het CDA over saldering kan ik enigszins begrijpen; maar dan nog: het gaat om de goede zaak, toch? Dat Van der Werf het eigen 'tienpuntenplan' van het CDA in de motie opnam is niet handig en mogelijk een 'beginnersfout' geweest. Daarnaast is en blijft het noodzakelijk om een oplossing te bedenken voor de mogelijke derving van inkomsten uit de energiebelasting die het gevolg is van het mogelijk maken van saldering voor de meter, al is het maar om het ministerie van Financiën mee te krijgen.

Overigens sprak ik maandagochtend tijdens een debat in Nieuwspoort (bijgewoond door Martijn van Dam) met iemand van de PVDA duurzaam (een wat oudere man, ik ben zijn naam vergeten) die bevestigde dat duurzaamheid binnen de PVDA lang niet bij iedereen een vanzelfsprekendheid is en dat er nog veel zendingswerk is te verrichten. Net als binnen het CDA...

Overigens geef ik toe dat het betreffende artikel enigszins gekleurd is. Dat zit dan ook met name in de alinea over het CDA. Ik ben actief binnen het CDA en voorzitter van de werkgroep Duurzame energie van de afdeling Den Haag. Wat overigens volgens mij niets afdoet aan de opmerking dat het zinvol kan zijn voor duurzame mensen om te proberen het CDA in een wat meer duurzame richting te sturen door op duurzame personen binnen de partij te stemmen. En ook ben ik volgens mij zo objectief mogelijk geweest door het CDA niet onder de duurzame partijen te scharen, in tegenstelling dus tot de PVDA.

De opgave om objectief te blijven is een permanente strijd voor journalisten, die bij ieder artikeltje om de hoek komt kijken. En soms worden dan de teugels gevierd. Kortom, ik ben ook maar een mens. In dit kader moet je het zien. Dat de voorkeur van journalisten soms bedoeld of onbedoeld boven komt drijven lijkt me echter niet zo'n heel groot probleem. Dat journalisten met veel invloed en macht expliciet de verkiezingen een bepaalde richting in proberen te sturen, zoals die van RTL nu, lijkt me een groter probleem.

Groet,

Jurgen Sweegers

PS. Overigens heb ik zeer goede herinneringen aan onze tijd in Westerpark. Het is een van de zeldzame keren dat er een goede samenwerking tussen bewoners en bestuurders tot stand is gekomen.
[Steenwinkel was portefeuilliehouder (wethouder) van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark en ik zat in de bewonersraad Zeeheldenbuurt. Met succes is toen een start gemaakt met de renovatie van de buurt.]

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn