Het is juist de bedoeling dat CO2-rechten worden doorberekend!

6 oktober 2005 - Er is veel te doen over het doorberekenen van de CO2-emissierechten in de stroomprijs. Onderzoeksinstituut ECN heeft het blijkbaar uitgerekend. Het instituut zegt dat de Nederlandse stroomproducenten de prijs van emissierechten, zoals die nu tot stand komt op de markten voor CO2-emissierechten, voor een deel doorberekenen in de prijs van stroom. De percentages die genoemd worden zijn steeds anders. Op dit moment 'doen' die rechten zo'n EUR 24 per ton CO2-uitstoot.

Deze doorberekening zou een belangrijke reden zijn voor de stijgende energieprijzen in Nederland. We moeten met z'n allen verontwaardigd zijn, zo is de teneur van veel berichtgeving, onder meer in Het Financieele Dagblad (FD). Want de CO2-uitstootrechten zijn 'gratis' verdeeld onder de energiebedrijven. Dat is gebeurd met de start van het Europese emissiestelsel voor CO2, begin 2005. In de nationale allocatieplannen van ieder land is vastgelegd hoeveel rechten ieder bedrijf met een verbrandingsinstallatie krijgt. Als het bedrijf daar dan een tekort aan heeft, moet het bijkopen op de markten.

Helaas is het onderwerp een onzinhype. De krant en het onderzoeksinstituut maken grote denkfouten. Want het is juist de bedoeling van het emissiestelsel dat de prijs van CO2-rechten wordt doorberekend, of ze nu gratis verkregen zijn of niet. Op die manier wordt stroom opgewekt uit kolen of gas, als het goed is, duurder dan de stroom uit duurzame bronnen als wind of zon of uit kernenergie. Zo maak je de externe kosten van opwekking met fossiele brandstoffen intern, een principe waar veel grote economen decennia lang voor gepleit hebben. Dit zou energiebedrijven moeten verleiden om voor schone technologie te kiezen.

Ten tweede is het in de vrije energiemarkt, die we sinds enige tijd hebben, helemaal aan de bedrijven zelf om de hoogte van de prijzen te bepalen. Wat ze al dan niet doorberekenen in de prijs is een zaak van die bedrijven zelf. We zouden daarin helemaal niet geïnteresseerd moeten zijn. Gaat ECN nu ook vragen stellen bij het doorberekenen van de kosten van die gratis verkregen doos paperclips? Het is stuitend en potsierlijk dat een overheidsinstituut als ECN, met publiek geld gefinancierd, zich bezighoudt met de vraag wat private bedrijven al dan niet doorberekenen in hun prijs. Het was een onderzoek "op eigen initiatief", zo zegt de onderzoeker. Dat kunnen ze dus beter niet meer doen.

Ten slotte is het onmogelijk dat ECN, het FD, of wie dan ook in staat is om de gevolgen van de CO2-handel op de energieprijzen te isoleren van die van tal van andere effecten. De stroomprijzen zijn natuurlijk inderdaad gestegen maar dit is met name het gevolg van de gestegen prijzen van de brandstoffen zelf: de olie en het gas. Daarnaast is de verhouding tussen vraag naar en aanbod van stroom natuurlijk een bepalende factor in de prijsbepaling, zoals het ook hoort te zijn.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn